Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 13/1955 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1955

Částka 7/1955
Platnost od 08.04.1955
Účinnost od 01.01.1955
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

Rozpočtový zákon

na rok 1955

ze dne 23. března 1955

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Finanční prostředky, které jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejichž zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu, slouží k dalšímu rozvoji výroby, k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. Musí jich být proto používáno tak, aby byly splněny všechny úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména úkoly v základních odvětvích, v uhelné, energetické a rudné základně a aby byla zvyšována zemědělská výroba; tím bude zajištěno uspokojování zvyšujících se potřeb pracujících.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 86.209,424.000 Kčs, celkové výdaje částkou 86.039,452.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 169.972.000 Kčs.

(2) Ve státním rozpoctu jsou obsaženy rozpocty národních výboru, jejichž príjmy i výdaje ciní 15.523,742.000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1956 částku 441.800.000 Kčs.

(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje ( investiční i neinvestiční ) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.

(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje.

§ 4

Odpovědnost za hospodaření

Vláda a každý její člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady krajských národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.

§ 5

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1955, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1955, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.

(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1955, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 6

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, usnesení Sboru pověřenců, nařízení Sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i návrhů usnesení krajských národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Při každém navrhovaném opatření musí být zkoumáno, zda jeho povaha připouští zavedení nových příjmů a v kladném případě musí být tyto nové příjmy vždy navrženy.

§ 7

Zatěžování státních rozpočtů příštích let

(1) Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování, po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv, vydávání nových periodických tiskovin a dlouhodobé objednávky, je třeba předchozího souhlasu orgánu uvedeného v odstavci 2, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo vyšší výdaj pro státní pokladnu.

(2) K takovým opatřením může dát souhlas ústřední úřad nebo je může učinit v oboru vlastní působnosti, jestliže není k tomu třeba podle jiných předpisů souhlasu státní systemisační komise a jestliže očekávaný náklad nepřestoupí v jednotlivém případě částku 50.000 Kčs ročně a v úhrnu všech případů částku 800.000 Kčs ročně. V ostatních případech je třeba souhlasu ministerstva financí a, jde-li o zatížení převyšující v jednotlivém případě částku 50 mil. Kčs, souhlasu vlády.

§ 8

Nepřípustnost započtení pohledávek vůči státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.

§ 9

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1956

Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1956 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1956, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1956.


§ 10

Závěrečná ustanovení

(1) Vláda se zmocňuje, aby do státního rozpočtu promítla úpravy státního plánu rozvoje národního hospodářství.

(2) Ministr financí vydá podrobnější směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových prostředků, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Přitom může ministr financí povolit odchylku od ustanovení § 5 odst. 1.

§ 11

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 1955

PříjmyKčs
(v tisících)
VýdajeKčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru73.127,771Hospodářství43.864,871
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva10.255,928Kulturní a sociální opatření28.276,049
Ostatní příjmy2.825,725Obrana a bezpečnost10.429,645
Správa3.468,887
Úhrn86.209,424Úhrn86.039,452
Přebytek ................. 169 972 000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

PříjmyKčs
(v tisících)
VýdajeKčs
(v tisících)
Příjmy od podniků místního hospodářství929,773Hospodářství2.179,914
Místní daně a poplatky1.517,928Kulturní a sociální opatření11.662,196
Ostatní příjmy549,307Správa1.681,632
Podíly na státních příjmech12.526,734
Úhrn15.523,742Úhrn15.523,742

Příloha č. 2

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

KrajPříjmyVýdaje
vlastnípodíly na státních
příjmech
v tisících Kčs
ÚNV Praha407,0221.038,6361.445,658
Pražský251,573885,5921.137,165
Českobudějovický124,903511,442636,345
Plzeňský117,156547,180664,336
Karlovarský103,960427,575531,535
Ústecký170,375728,177898,552
Liberecký142,678516,392659,070
Hradecký134,440483,583618,023
Pardubický93,269442,766536,035
Jihlavský89,375435,299524,674
Brněnský237,781825,1171.062,898
Olomoucký138,986591,122730,108
Gottwaldovský123,715526,269649,984
Ostravský223,894938,4241.162,318
České kraje2.359,1278.897,57411.256,701
ÚNV Bratislava85,934326,479412,413
Bratislavský109,231558,127667,358
Nitranský102,348583,554685,902
Banskobystrický85,228504,634589,862
Žilinský95,172523,841619,013
Košický91,861560,855652,716
Prešovský65,129544,521609,650
Vysoké Tatry2,97827,14930,127
Slovenské kraje637,8813.629,1604.267,041
Úhrnem:2.997,00812.526,73415.523,742
Přesunout nahoru