Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/1954 Sb.Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví

Částka 29/1954
Platnost od 26.10.1954
Účinnost od 26.10.1954
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47.

Vládní nařízení

ze dne 31. srpna 1954

o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Pro ocenění lékařů a jiných pracovníků ve zdravotnictví, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj péče o zdraví lidu,

1. zakládá se vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“,

2. zavádějí se čestné tituly

a) „Zasloužilý lékař“,

b) „Zasloužilý zdravotnický pracovník“,

c) „Vzorný pracovník ve zdravotnictví“.

§ 2

(1) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ se uděluje lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zejména výsledky vědeckých prací, vědeckými díly nebo zavedením nových léčebných a preventivních metod nebo organisačních opatření zasloužili zvlášť vynikajícím způsobem o rozvoj ochrany zdraví lidu.

(2) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ propůjčuje president republiky na návrh vlády.

(3) Podrobnosti upravují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.

§ 3

(1) Čestný titul „Zasloužilý lékař“ se uděluje lékařům, kteří pracovali ve zdravotnictví nejméně 10 let a svědomitou prací se mimořádně osvědčili. Ostatním zdravotnickým pracovníkům se za stejných podmínek uděluje čestný titul „Zasloužilý zdravotnický pracovník“.

(2) Tyto čestné tituly uděluje vláda na návrh ministra zdravotnictví, a jde-li o lékaře nebo zdravotnické pracovníky v oboru působnosti jiného ústředního úřadu nebo orgánu, na návrh jeho vedoucího podaný v dohodě s ministrem zdravotnictví.

§ 4

(1) Čestný titul „Vzorný pracovník ve zdravotnictví“ se uděluje pracovníkům, kteří se příkladným plněním svých povinností stali vzorem strhujícím k následování.

(2) Tento čestný titul uděluje ministr zdravotnictví, a jde-li o zdravotnické pracovníky v oboru působnosti jiného ústředního úřadu nebo orgánu, jeho vedoucí v dohodě s ministrem zdravotnictví.

§ 5

(1) Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostanou zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom).

(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak.

(3) Diplom a čestný odznak odevzdá poctěnému ministr zdravotnictví, a jde-li o pracovníka z oboru jiného ústředního úřadu nebo orgánu, vedoucí tohoto úřadu (orgánu).


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády a ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.


Příloha 1

Stanovy vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“

(1) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ se uděluje lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zasloužili vynikajícím způsobem o rozvoj ochrany zdraví lidu.

(2) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ propůjčuje president republiky na návrh vlády.

(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

(4) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ má tvar kruhu o průměru 27 mm. Na líci je portrét Jana Evangelisty Purkyně doleva hledící, na rubu Aesculapova hůl s užovkou, knihou, vavřínovou ratolestí ve středu medaile. V horní a dolní třetině je umístěn nápis „Za zásluhy o zdraví lidu“. Medaile je ražena ze stříbra, patinovaná.

(5) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ se nosí na levé straně prsou.

(6) Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ se řadí zprava doleva v pořadí za vyznamenáním „Za vynikající práci“stejně jako vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“. Při souběhu rozhoduje o pořadí doba propůjčení. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, řadí se v témže pořadí.

(7) Věci vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně“ spravuje předseda vlády.

Přesunout nahoru