Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 45/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Částka 28/1954
Platnost od 23.10.1954
Účinnost od 23.10.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

Vládní nařízení

ze dne 21. září 1954,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


Čl. I

Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 77/1953 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 7 zní:

"(1) Státní arbitráž nerozhoduje

a) spory uvedené v § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1, ledaže orgán nadřízený stranám, u něhož je zřízena resortní nebo družstevní arbitráž, dá souhlas k tomu, aby spor rozhodla státní arbitráž;

b) spory z přepravních smluv v dopravě železniční (včetně přepravy na vlečkách), v dopravě automobilové, vodní a letecké, je-li jednou stranou dopravní organisace pro veřejnou přepravu, jakož i spory o poplatky souvisící s prováděním těchto přeprav;

c) majetkové spory, v nichž aspoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo;

d) majetkové spory, které nevznikly ze vztahů upravených předpisy o hospodářských smlouvách nebo předpisy o jiných opatřeních, jimiž se zajišťuje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství; v tomto rámci státní arbitráž nerozhoduje zejména majetkové spory o náhradu škody způsobené dopravními prostředky, spory ve věcech upravených předpisy o národním pojištění, ve věcech ukončení chráněného nájmu bytů a spory o vyloučení věcí z exekuce.

(2) Spory uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) rozhodují soudy; v těchto sporech jsou všechny strany uvedené v § 1 způsobilé být účastníkem řízení před soudy."

2. V § 8 písm. a) se za slova "krajskému družstevnímu orgánu" vkládají slova "(různým krajským družstevním orgánům)" a písm. b) se doplňuje slovy "po případě resortní nebo družstevní arbitráž".

3. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Státní arbitráž republiky Československé rozhoduje spory, pro které není příslušná jiná státní arbitráž, a které nepatří ani před arbitráž resortní (§ 28) nebo družstevní (§ 29)."

4. K § 11 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Rozhodováním sporů, uvedených v § 9 písm. a) a b) a v § 10 odst. 1, jejichž předmět spadá převážně do působnosti určitého ministerstva, může státní arbitráž republiky Československé v dohodě s tímto ministerstvem pověřit orgány jeho resortní arbitráže."

5. § 15 zní:

"Státní arbitráž není vázána návrhy stran; může založit, změnit nebo zrušit právní poměr mezi stranami."

6. § 17 zní:

"(1) O všech podstatných porušeních státní, plánovací nebo smluvní discipliny a o jiných závadách a nedostatcích v činnosti podniků, organisací a zařízení socialistického sektoru i orgánů státní správy, které vyšly najevo při arbitrážním jednání, zpravuje státní arbitráž příslušné nadřízené orgány a v nutných případech generální prokuraturu.

(2) Ten, kdo zprávu obdržel, je povinen do třiceti dnů odpovědět a zaujmout zejména stanovisko k případnému návrhu státní arbitráže, jak odstranit závady a vyloučit jejich opakování.

(3) Státní arbitráž je povinna vést přesnou evidenci a kontrolu o zprávách podle odstavce 1 a o odpovědích podle odstavce 2; považuje-li odpověď za nedostatečnou, musí naléhat na provedení opatření, které navrhla ve zprávě, nebo jiného vhodného opatření."

7. V § 18 odst. 1 se před slova "plánovací nebo smluvní discipliny" vkládá slovo "státní".

8. § 20 odst. 2 se doplňuje větou:

"Rozhodnutí lze vykonat, jen požádá-li oprávněná strana o jeho výkon do jednoho roku od právní moci rozhodnutí a v řízení náležitě pokračuje."

9. § 22 odst. 3 a 4 se nahrazuje novým odstavcem 3 tohoto znění:

"(3) Příslušný hlavní arbitr může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutí změnit anebo je zrušit a buď přikázat spor k novému projednání nebo učinit jiné opatření, jestliže rozhodnutím byly porušeny právní předpisy nebo zásady hospodářské politiky Československé republiky; takové opatření může učinit u předsmluvních sporů nejpozději do třiceti dnů, u majetkových sporů nejpozději do šedesáti dnů od právní moci rozhodnutí. Ve sporech uvedených v § 11 odst. 1 a 2 má toto právo i hlavní arbitr republiky Československé, po případě hlavní arbitr pro Slovensko. Strana, která nesouhlasí s rozhodnutím státní arbitráže, může do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí požádat hlavního arbitra, aby použil svého práva změnit nebo zrušit takové rozhodnutí."

10. § 23 zní:

"(1) Vláda, sbor pověřenců a rada krajského národního výboru mohou z důvodů uvedených v § 22 odst. 3 změnit rozhodnutí příslušného hlavního arbitra učiněné podle § 22 odst. 3 anebo je zrušit a buď přikázat spor k novému projednání nebo učinit jiné opatření; ze stejných důvodů mohou tyto orgány takto postupovat, jestliže hlavní arbitr k návrhu na přezkoumání rozhodnutí neučinil některé z opatření uvedených v § 22 odst. 3. Ve sporech uvedených v § 11 odst. 1 a 2 má tato práva jen vláda, po případě sbor pověřenců.

(2) Žádá-li o přezkoumání rozhodnutí učiněného podle § 22 odst. 3 strana nebo orgán nadřízený některé ze stran, musí být žádost podána u té státní arbitráže, o jejíž rozhodnutí jde, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy strana nebo jí nadřízený orgán obdržely rozhodnutí hlavního arbitra."

11. § 26 zní:

"(1) Hlavní arbitr republiky Československé vydává obecné směrnice pro činnost orgánů státní, resortní a družstevní arbitráže.

(2) Hlavní arbitr republiky Československé svolává pravidelné porady pracovníků státní, resortní a družstevní arbitráže a provádí průzkum a kontrolu jejich práce."

12. § 27 zní:

"Podrobné předpisy o organisaci, pravomoci a příslušnosti státní arbitráže a o řízení před ní vydá hlavní arbitr republiky Československé a podle potřeby je vyhlásí v úředním listě; podrobné předpisy k provedení § 7 odst. 1 písm. d) vydá v dohodě s nejvyšším soudem."

13. § 28 zní:

"(1) Jednotliví ministři zřizují podle potřeby při svých ministerstvech orgány resortní arbitráže a při pověřenectvech oblastní orgány resortní arbitráže, které mezi stranami přímo podřízenými těmto ministerstvům, po případě pověřenectvům rozhodují spory uvedené v odstavci 2; podle potřeby zřizují ministři též orgány resortní arbitráže a oblastní orgány resortní arbitráže při jiných ústředních úřadech (jejich oblastních orgánech) jim podřízených.

(2) Orgány resortní arbitráže rozhodují

a) předsmluvní spory;

b) spory z hospodářských smluv nebo jiných opatření, jimiž se zajišťuje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství;

c) majetkové spory, které vznikly ze vztahů upravených předpisy o hospodářských smlouvách nebo jiných opatřeních uvedených v písm. b);

d) spory, jejichž rozhodováním je pověří státní arbitráž republiky Československé (§ 11 odst. 4).

(3) Pro resortní arbitráž platí přiměřeně ustanovení §§ 1, 2, 4 a 7, § 11 odst. 3, § 12, §§ 15 až 21 a §§ 24 a 25; resortní arbitráž je povinna zahájit arbitrážní řízení také z podnětu hlavního arbitra republiky Československé.

(4) Resortní arbitráž může z důvodů vhodnosti postoupit spor státní arbitráži při krajském národním výboru, která je usnesením o tom vázána.

(5) Předpisy o organisaci resortní arbitráže, o její příslušnosti, o řízení před ní a o přezkoumávání jejích rozhodnutí vydají příslušní ministři."

14. § 29 zní:

"(1) Ústřední svazy družstev mohou zřídit orgány družstevní arbitráže při těchto svazech a oblastní orgány družstevní arbitráže při slovenských svazech družstev. S výjimkou sporů, spadajících do pravomoci státní arbitráže [§ 8 písm. a)], rozhodují orgány družstevní arbitráže spory uvedené v § 28 odst. 2, k nimž došlo mezi podřízenými družstvy, po případě družstevními svazy a jejich podniky.

(2) Pro družstevní arbitráž platí obdobně ustanovení § 28 odst. 3 a 4.

(3) Předpisy o organisaci družstevní arbitráže, o její příslušnosti, o řízení před ní a o přezkoumávání jejích rozhodnutí vydají příslušné ústřední svazy družstev."


Čl. II

Dosavadní orgány resortní arbitráže a oblastní orgány resortní arbitráže zůstávají i nadále v činnosti; v platnosti zůstávají nadále též předpisy vydané podle § 28 odst. 4 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., pokud neodporují ustanovení § 28 odst. 1 až 4 citovaného nařízení ve znění čl. I. tohoto nařízení.

Čl. III

(1) Orgány státní (resortní) arbitráže i soudy dokončí věci zahájení u nich před účinností tohoto nařízení, i když by podle ustanovení čl. I č. 1 nebo č. 13 tyto věci do jejich pravomoci již nepatřily; ustanovení § 12 vládního nařízení č. 47/1953 Sb. tím není dotčeno.

(2) U sporů, ve kterých bylo učiněno rozhodnutí státní arbitráže přede dnem, kdy toto nařízení nabude účinnosti, se pro žádost strany o přezkoumání rozhodnutí užije dosavadních předpisů.

Čl. IV

Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vládního nařízení č. 47/1953 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Jonáš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Uher v. r.

Krosnář v. r.

Barák v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Beran v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru