Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1954 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

Částka 3/1954
Platnost od 04.02.1954
Účinnost od 18.08.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. prosince 1953

o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.


Dohoda mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami schválená vládou 3. června 1953 byla podepsána v Pekinu dne 18. srpna 1953.


Tato dohoda nabývá podle svého článku 8. účinnosti dnem podpisu; nabyla tedy účinnosti dne 18. srpna 1953.

České znění dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

Mezi vládou Československé republiky a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky bylo dosaženo dohody v následujících článcích:

Čl. 1

Obě strany, za účelem zabránit rozšiřování škůdců a chorob zemědělských rostlin, se dohodly, že budou spolupracovat v oboru ochrany zemědělských rostlin, obzvláště v ochranných opatřeních proti jim zvlášť nebezpečným škůdcům a chorobám a budou provádět vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí v oblasti ochrany zemědělských rostlin a že na žádost jedné ze smluvních stran bude jí druhá strana poskytovat pomoc a podporu v oboru provedení ochrany před škůdci a chorobami vysláním odborného personálu a poskytnutím potřebných zařízení.

Čl. 2

Za zvlášť nebezpečné škůdce a choroby vzpomenuté v článku 1 se počítají:

1. mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata),

2. květopas dlouhonosý (Anthonomus Grandis),

3. rakovina bramborů (Synchytrium endobioticum),

4. mol bramborový (Phtonimea operculella), 5. středozemní moucha (Geratitis capitata),

6. bělomorka obilná (Hessenská moucha) (Phytophaga destructor),

7. septoriosa lnu (Phlyctaena linicola),

8. červec San José (Aspidiotus perniciosus).

Tento soupis může být vzájemnou dohodou doplněn nebo změněn.

Čl. 3

Obě smluvní strany se zavazují, že při vývozu z jedné země do druhé budou opatřovat všechny zásilky rostlin a rostlinných výrobků osvědčením, vydaným oficielním orgánem pro ochranu rostlin vyvážející země, že tyto zásilky nejsou napadeny škůdci a chorobami uvedenými v článku 2 této Dohody.

Obě smluvní strany při vývozu zásilek rostlin a rostlinných výrobků svého státu do třetích států, musí učinit taková opatření, jako jsou výše uvedena v tomto článku .

Čl. 4

Obě smluvní strany se zavazují zřídit na svém území určité karantenní stanice, kterými musí procházet dovoz, vývoz a transit rostlin a rostlinných výrobků, aby bylo zabráněno zavlečení škůdců a chorob z třetích států.

Čl. 5

Obě smluvní strany se zavazují sdělovat vždy jedna druhé:

1. důležité zákony , předpisy a normativní výnosy, týkající se ochrany rostlin a zdravotních předpisů pro dovoz rostlin a rostlinných výrobků;

2. seznamy rostlin a rostlinných výrobků, které při dovozu na území smluvní strany podléhají fytopathologické a fytofagické zkoušce, jakož i všechny změny v tomto seznamu.

Čl. 6

Se zřetelem na nebezpečí, které pro zemědělství představují škůdci a choroby vyjmenované v článku 2. této Dohody, se zavazuje každá ze smluvních stran zvláště:

1. Zasílat každoročně, nejpozději d o 31. prosince druhé smluvní straně souhrnnou zprávu o výskytu a potírání škůdců a chorob v uplynulém roce a mimo to ve zvlášť vážných případech výskytu škůdců a chorob v průběhu roku nejkratší cestou informovat druhou smluvní stranu. V těchto případech může sdělující strana v případě nutnosti žádat od druhé strany zachování tajemství.

2. Poučovat obyvatelstvo o škodlivosti, způsobu života a potírání jmenovaných škůdců a chorob.

3. Provádět každoročně pomocí odborníků prohlídky za účelem zjištění rozsahu rozšíření škůdců a chorob zemědělských rostlin ve své zemi.

4. Organisovat potírání škůdců a chorob podle nejnovějších vědeckých a praktických poznatků .

Čl. 7

Obě smluvní strany se dohodly za účelem informací a zkušeností o škůdcích a chorobách zemědělských rostlin pořádat v případě potřeby a po vzájemné dohodě rozpravy zástupců ochrany zemědělských rostlin obou zemí.

Čl. 8

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu. Dohoda se uzavírá na 5 let. Nebude-li Dohoda vypovězena jednou ze smluvních stran rok před uplynutím její platnosti, bude se pokládat za prodlouženou na dalších 5 let.

Tato dohoda byla podepsána dne 18. srpna 1953, ve dvou původních vyhotoveních v českém, čínském a ruském jazyce, při čemž český a čínský text mají stejnou platnost. V případě rozporů ve výkladu pokládá se ruský text za autentický.

Za vládu Československé republiky:

Komzala v. r.

Za Ústřední lidovou vládu Čínské lidové republiky:

Li Šu-Čen v. r.

Přesunout nahoru