Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 29/1954 Sb.Vládní nařízení o archivnictví

Částka 17/1954
Platnost od 09.06.1954
Účinnost od 09.06.1954
Zrušeno k 01.01.1975 (97/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29.

Vládní nařízení

ze dne 7. května 1954

o archivnictví

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Archivnictví musí plně sloužit politickým, vědeckým, kulturně-osvětovým a hospodářským potřebám československého lidu při jeho budovatelském úsilí. Aby archivnictví mohlo úspěšně plnit tyto úkoly, je jednotně organisováno a řízeno.

§ 2

Soubory písemností a dokumentů archivní povahy, které vznikly z činnosti státních orgánů, jejich ústavů a zařízení, socialistických právnických osob, zejména národních a jiných podniků, které spravují národní majetek, jakož i jejich právních předchůdců, tvoří, pokud byly vytříděny podle předpisů pro skartaci, jednotný státní archivní fond.

§ 3

Jednotný státní archivní fond je soustředěn:

a) v státním ústředním archivu v Praze,

b) v státním slovenském ústředním archivu v Bratislavě,

c) v státních archivech a

d) v ostatních archivech.

§ 4

(1) Státní ústřední archiv v Praze se zřizuje z archivních celků ústředního archivu ministerstva vnitra a archivu země České.

(2) Státní slovenský ústřední archiv v Bratislavě se zřizuje ze Slovenského ústředního archivu v Bratislavě.

(3) Státní archivy se zřizují z archivních celků Moravského zemského archivu v Brně a Slezského archivu v Opavě a krajských archivů.

(4) Do organisace státních archivů budou postupně do 31. prosince 1955 začleněny zemědělsko-lesnické archivy tak, aby byly plně zajištěny vědecké a výzkumné zájmy ministerstva zemědělství a ministerstva lesů a dřevařského průmyslu a Čs. akademie zemědělských věd.

§ 5

(1) Státní archivy [§ 3 písm. a) až c)] stávají se dnem, kdy budou převzaty do správy ministerstva vnitra, jeho vědecko-výzkumnými ústavy.

(2) Ostatní archivy slouží především potřebám orgánů, u nichž jsou zřízeny. Správu těchto archivů vykonávají příslušné orgány podle směrnic ministerstva vnitra.

§ 6

Organisace a řízení archivnictví náleží ministerstvu vnitra.

§ 7

Ministerstvo vnitra organisuje a řídí archivnictví zejména tím, že:

a) vydává pokyny pro vedení archivních prací,

b) kontroluje stav a úschovu archivního materiálu a dohlíží na jeho účelné rozmístění,

c) vede evidenci jednotného státního archivního fondu,

d) řídí vědeckou a kulturně osvětovou práci státních archivů,

e) dohlíží na provádění vyřazovacích prací,

f) pečuje o zpřístupňování a zveřejňování archivního materiálu,

g) pečuje o politický a odborný růst archivních pracovníků.

§ 8

(1) Poradním orgánem ministerstva vnitra v otázkách vědeckých a archivně-odborných je vědecká archivní rada, která má nejvíce 18 členů. Předsedu a ostatní členy vědecké archivní rady jmenuje ministr vnitra po dohodě s presidentem Československé akademie věd a ministrem školství.

(2) Poradním orgánem pověřenectva vnitra ve vědeckých a odborných otázkách slovenského archivnictví je Slovenská vědecká archivní rada, která má nejvíce 6 členů. Předsedu a ostatní členy Slovenské vědecké archivní rady jmenuje pověřenec vnitra po dohodě s předsedou Slovenské akademie věd a pověřencem školství.

(3) Členství ve vědecké archivní radě a Slovenské vědecké archivní radě je čestné.

§ 9

Do organisace státních archivů mohou být začleňovány i ostatní archivy. O začlenění rozhodne ministr vnitra v dohodě s příslušnými ministry.

§ 10

Při začleňování archivů do organisace státních archivů převezme ministerstvo vnitra dnem začlenění plánované pracovní síly, finanční a materiálně-technické prostředky, nemovitosti a ostatní zařízení archivů v rozsahu a za podmínek, za kterých se jich dosud používalo.

§ 11

(1) Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydá ministr vnitra v dohodě s presidentem Československé akademie věd a ministrem školství.

(2) Ministr vnitra může také stanovit výjimky pro některé archivní celky zvláštního významu.

§ 12

Archivní materiál uložený v archivech ozbrojených sil je součástí jednotného státního archivního fondu; řízení a organisace archivů ozbrojených sil a využití archivního materiálu uloženého v těchto archivech přísluší výhradně orgánům vojenské správy.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s presidentem Československé akademie věd a s ostatními dotčenými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru