Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 25/1954 Sb.Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně půdy

Částka 14/1954
Platnost od 21.05.1954
Účinnost od 21.05.1954
Zrušeno k 01.07.1966 (20/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25.

Nařízení

Ministra zdravotnictví

ze dne 7. května 1954

o hygienické a protiepidemické ochraně půdy

Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:


§ 1

Úkol ochrany půdy

Úkolem hygienické a protiepidemické ochrany půdy (dále jen "ochrana půdy") je pečovat s hlediska ochrany zdraví o zabezpečení půdy proti škodlivému znečištění a jinému znehodnocení, jakož i kontrolovat provádění potřebných opatření a sledovat jejich účinnost.

§ 2

Zásadní požadavky na ochranu půdy

(1) Půda, jejíž stav může ovlivnit životní podmínky, musí vyhovovat zásadním hygienickým požadavkům, které stanoví hlavní hygienik.

(2) Každý, kdo by mohl nepříznivě ovlivnit stav půdy v oblastech její ochrany, musí ke splnění těchto požadavků provádět všechna opatření potřebná na ochranu půdy, zejména opatření podle dalších ustanovení tohoto nařízení. Tato opatření se provádějí zejména na ochranu

a) půdy v oblastech, v nichž má být prováděna výstavba nebo úprava sídlišť anebo stavba závodů a zařízení pro výrobu a obchod, po případě jiných objektů a zařízení, zvláště zotavovacích, výchovných a zdravotnických (dále jen "závody a zařízení"),

b) půdy v okolí sídlišť, závodů a zařízení již zřízených,

c) zemědělské a lesní půdy a půdy v okolí zdrojů vody,

d) půdy v okolí zařízení pro odstraňování, zneškodňování a zužitkování tekutých a pevných odpadků.

§ 3

Opatření na ochranu půdy

Ochrana půdy se provádí opatřeními k zajištění vyhovujícího hygienického a epidemiologického stavu půdy, zejména

a) stanovením vhodných míst pro shromažďování tekutých a pevných odpadků a úpravou způsobu jejich odstraňování, zneškodňování a zužitkování, aby nedošlo k nadměrnému biologickému a chemickému zatížení půdy a k zamezení její samočistící schopnosti,

b) úpravou poměrů podzemních a povrchových vod, aby bylo zaručeno vytváření příznivých vodních poměrů v půdě,

c) zamezením umělých zásahů a odvracením hrozících přírodních změn, které mohou narušit normální funkce půdních vrstev,

d) zabráněním, aby půdní vzduch byl znehodnocován plyny vznikajícími v nadměrném množství buď přírodními pochody nebo umělými zásahy, po případě poruchami v zařízeních pro uskladnění a rozvod plynů,

e) stanovením vhodných míst pro pohřbívání lidí a pro odstraňování těl zvířat a jejich částí,

f) stanovením vhodných stavebních i technických úprav, které by bránily znečišťování půdních vrstev,

g) úpravou biologických půdních poměrů, zvláště odstraňováním a hubením zárodků přenosných mikrobiálních i parasitárních nemocí lidí, zvířat a rostlin, které přežívají v půdě,

h) stanovením nejvýše přípustných koncentrací škodlivých látek v půdě.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 4

(1) Orgány hygienické a protiepidemické služby dozírají na dodržování všech opatření na ochranu půdy a sledují jejich účinnost pravidelnými kontrolami, zejména fysikálními, chemickými a biologickými rozbory; pokud se tato opatření dotýkají zemědělské výroby, lesní půdy nebo hospodaření s vodou, činí tak v součinnosti s dozorčími orgány příslušných ústředních úřadů.

(2) Orgány hygienické a protiepidemické služby určují, která opatření na ochranu půdy mají být učiněna. Před tím provedou potřebný průzkum půdy a zdrojů jejího znečišťování.

(3) Pokyny a závazné posudky orgánů hygienické a protiepidemické služby je povinen si vyžádat

a) každý, kdo plánuje a provádí výstavbu nebo úpravu sídlišť anebo stavbu závodů a zařízení, které by mohly nepříznivě ovlivňovat hygienický a epidemiologický stav půdy, a to při výběru staveniště a před schválením investičního úkolu, jakož i úvodního a technického projektu,

b) příslušné orgány, dříve než udělí povolení k zahájení výstavby nebo úpravy sídlišť anebo k zahájení stavby nebo provozu závodů a zařízení.

(4) Orgány hygienické a protiepidemické služby smějí dát souhlas k provozu teprve tehdy, když byly jimi nařízená opatření a úpravy provedeny a jejich účinnost přezkoušena.

§ 5

Sídliště, závody a zařízení znečišťují půdu, které v době počátku účinnosti tohoto nařízení jsou rozestavěny nebo jsou již v provozu, musí být postupně v mezích daných státním plánem rozvoje národního hospodářství podle pokynů orgánů hygienické a protiepidemické služby vybaveny vhodnými zařízeními na odstraňování, zneškodňování nebo využití látek znečišťujících půdu, po případě způsob jejich provozu a užívání musí být upraven tak, aby se co nejvíce přiblížil požadavkům uvedeným v tomto nařízení.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru