Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 24/1954 Sb.Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu

Částka 14/1954
Platnost od 21.05.1954
Účinnost od 21.05.1954
Zrušeno k 01.07.1966 (20/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24.

Nařízení

Ministra zdravotnictví

ze dne 7. května 1954

o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:


§ 1

Úkol ochrany vzduchu

Úkolem hygienické a protiepidemické ochrany vzduchu (dále jen "ochrana vzduchu") je pečovat s hlediska ochrany zdraví o to, aby vzduch nebyl znečišťován škodlivými látkami, jakož i kontrolovat provádění potřebných opatření a sledovat jejich účinnost.

§ 2

Zásadní požadavky na jakost vzduchu

(1) Vzduch v pracovním a životním prostředí lidí musí vyhovovat zásadním hygienickým požadavkům, které stanoví hlavní hygienik, a musí být chráněn před nadměrným znečišťováním zejména prachem, sazemi, popílkem, kouřem, plyny, parami a pachy.

(2) Každý, kdo zřizuje nebo provozuje jakékoli zařízení, které může nepříznivě ovlivňovat jakost vzduchu, jakož i kdo odpovídá za jakost vzduchu v pracovním prostředí lidí, musí ke splnění těchto požadavků provádět všechna opatření potřebná na ochranu vzduchu, zejména opatření podle dalších ustanovení tohoto nařízení. Tato opatření se provádějí na ochranu vzduchu zejména v sídlištích, závodech, zdravotnických a výchovných zařízeních, lázeňských, klimatických a rekreačních místech a v oblastech lesů, parků a zahrad.

Opatření na ochranu vzduchu

§ 3

Na ochranu vzduchu se provádějí zejména tato opatření:

a) způsob zastavění sídlišť musí být stanoven tak, aby umožnil jejich správné provětrávání;

b) stavba i bourání staveb, úprava terénu, čištění veřejných prostranství a odvoz odpadků musí být prováděny pokud možno bezprašně;

c) druh tepelné a pohonné energie musí být volen a její používání musí být upraveno tak, aby nedocházelo k nadměrnému zakouření vzduchu nebo jako znečišťování popílkem;

d) rozsah a umístění zelených ploch musí být určeny tak, aby v obytných, pracovních a rekreačních oblastech byla prostranství s porosty, které umožňují čištění a regeneraci vzduchu;

e) komunikace musí být vedeny a druhy dopravních prostředků a vozovek musí být voleny a upraveny tak, aby jejich provoz co nejméně ohrožoval zdravotní nezávadnost vzduchu;

f) skládky pevných odpadků a sběrných surovin a odtoky i nádrže a čistírny odpadních vod musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby nedocházelo k znečišťování vzduchu;

g) provoz závodů musí být zajištěn tak, aby nevznikalo nadměrné znečišťování vzduchu;

h) v lázeňských, klimatických a rekreačních místech a v okolí zdravotnických a výchovných zařízení musí být postupně odstraňovány všechny zdroje znečišťování vzduchu a tato území musí být zabezpečována před vznikem nových takových zdrojů;

ch) v oblastech lesů, parků a zahrad se musí učinit opatření, aby nebyly poškozovány znečištěným vzduchem, a musí se zajistit, aby jejich příznivé působení na vzduch zůstalo v plné míře zachováno.

§ 4

(1) Kolem závodů a zařízení, která způsobují znečišťování vzduchu, a kolem objektů a míst, jejichž ovzduší má být chráněno, zřizují se pásma hygienické ochrany.

(2) Kde je třeba tato pásma zřídit, jakož i jejich šířku a způsob jejich úpravy a využití, stanoví orgány hygienické a protiepidemické služby podle povahy objektu, který způsobuje znečišťování vzduchu, nebo objektu, který má být tímto pásmem chráněn, a podle povahy okolí a místních poměrů.

§ 5

V uzavřených prostorách určených k bydlení, práci, dopravě, shromažďování a k účelům výchovným, zdravotním a k rekreaci se musí učinit opatření, která umožňují řádnou výměnu vzduchu buď přirozeným nebo umělým větráním, po případě jeho úpravu, a která ho chrání před nadměrným znečišťováním.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 6

(1) Orgány hygienické a protiepidemické služby dozírají na dodržování všech opatření na ochranu vzduchu a sledují jejich účinnost pravidelnými kontrolami, zejména fysikálními, chemickými a biologickými rozbory.

(2) Orgány hygienické a protiepidemické služby určují, která opatření na ochranu vzduchu mají být učiněna. Před tím provedou potřebný průzkum, zejména průzkum klimatických poměrů a zdrojů znečišťování.

(3) Pokyny a závazné posudky orgánů hygienické a protiepidemické služby je povinen si vyžádat

a) každý, kdo plánuje a provádí výstavbu nebo úpravu sídlišť nebo stavbu závodů a jiných objektů a zařízení, které by mohly nepříznivě ovlivňovat hygienický a epidemiologický stav vzduchu nebo jeho výměnu, a to při výběru staveniště a před schválením investičního úkolu, jakož i úvodního a technického projektu,

b) příslušný orgán, dříve než udělí povolení k zahájení výstavby nebo úpravy sídlišť anebo k zahájení stavby nebo provozu závodů, objektů a jiných zařízení.

(4) Orgány hygienické a protiepidemické služby smějí dát souhlas k provozu teprve tehdy, když byly jimi nařízená opatření a úpravy provedeny a jejich účinnost přezkoušena.

§ 7

Sídliště, závody a jiné objekty a zařízení, znečišťující vzduch, které v době počátku účinnosti tohoto nařízení jsou rozestavěny nebo jsou již v provozu, musí být postupně v mezích daných státním plánem rozvoje národního hospodářství podle pokynů orgánů hygienické a protiepidemické služby vybaveny vhodnými zařízeními na odstraňování, zneškodňování nebo využití látek znečišťujících vzduch, po případě způsob jejich provozu a užívání musí být upraven tak, aby se co nejvíce přiblížil požadavkům uvedeným v tomto nařízení.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru