Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 19/1954 Sb.Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh

Částka 11/1954
Platnost od 14.05.1954
Účinnost od 14.05.1954
Zrušeno k 30.12.1958 (89/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19.

Vládní nařízení

ze dne 6. dubna 1954

o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954, a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Rozvoj socialistické výstavby našeho hospodářství vyžaduje, aby byly účelně upraveny nábor a odborná příprava pracovníků pro hospodářská odvětví a povolání též z řad mládeže, která po ukončení povinné školní docházky nepokračuje ve studiu ve výběrových postupných ročnících jedenáctileté střední školy nebo na výběrových školách, ani se neškolí v učilištích státních pracovních záloh.

§ 2zrušeno

§ 3

(1) Pro povolání, která vyžadují soustavného odborného školení, zpravidla alespoň jednoročního, se mládež připravuje v učňovských školách. Podniky přijímají tuto mládež do učebního poměru.

(2) Učňovské školy poskytují bezplatně odborně technické a všeobecné vzdělání a politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu.

(3) Hmotné zabezpečení a odměňování učňů upravují ústřední úřady v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle směrnic státní mzdové komise.

(4) Učňovské školy zřizují ústřední úřady, a to zpravidla při podnicích (závodech), které též obstarávají jejich bezprostřední správu.

(5) Ústřední rada odborů upraví vyhláškou v dohodě s ministerstvem pracovních sil a ostatními zúčastněnými úřady vznik a skončení učebního poměru a vzájemná práva a povinnosti podniků a učňů z něho vyplývající.

§ 4

(1) Pro povolání, pro něž se nezřizují učňovské školy, se mládež připravuje v pracovním poměru v závodech.

(2) Podniky (závody) poskytují této mládeži bezplatně zejména odbornou přípravu potřebnou k výkonu prací, pro které byla přijata, a pečují o další zvyšování její kvalifikace a o její politickou, kulturní a tělesnou výchovu.

(3) Podrobnosti upraví Ústřední rada odborů vyhláškou v dohodě s ministerstvem pracovních sil a ostatními zúčastněnými ústředními úřady.

§ 5

(1) Přípravu mládeže pro povolání (§§ 3 a 4) řídí příslušné ústřední úřady.

(2) Tuto působnost vykonávají ústřední úřady

a) v dohodě s ministerstvem pracovních sil, státním úřadem plánovacím a jednotnou odborovou organisací, pokud jde o stanovení povolání, pro která se mládež připravuje v učňovských školách, po případě v závodech, délky této přípravy a podmínek pro přijímání mládeže na učební a pracovní místa;

b) ve spolupráci s ministerstvem pracovních sil, pokud jde o stanovení učebních plánů a osnov, zřizování a zrušování učňovských škol a pokud jde o stanovení zásad pro organisaci učňovských škol a pro učební a výchovnou práci též ve spolupráci s jednotnou odborovou organisací;

c) ve spolupráci s ministerstvem školství, pokud jde o řízení všeobecného vzdělání mládeže;

d) ve spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, pokud jde o otázky tělesné výchovy.

§ 6

(1) Osobní a věcné náklady spojené se zřízením a provozem učňovských škol hradí ústřední úřady v rámci státního rozpočtu.

(2) Osobní a věcné náklady spojené se zřízením a provozem učňovských škol v působnosti Ústředního svazu spotřebních družstev a Ústředního svazu výrobních družstev (§ 9) hradí tyto svazy ze svých vlastních rozpočtů.

§ 7

(1) Střediska pracujícího dorostu a základní odborné školy se zrušují. Zařízení, sloužících dosud výlučně jejich účelům, se použije pro vybavení učňovských škol.

(2) Ústřední úřady upraví v dohodě s ministerstvem pracovních sil a jednotnou odborovou organisací způsob, kterým se ukončí příprava učňů mimo učňovské školy, zahájená před účinností tohoto nařízení.

§ 8

Opatření, která byla učiněna ve shodě s tímto nařízením před jeho účinností, se považují za opatření podle tohoto nařízení.

§ 9

Působnost ústředních úřadů ve věcech náboru a přípravy mládeže pro povolání ve spotřebních a výrobních družstevních podnicích vykonávají Ústřední svaz spotřebních družstev a Ústřední svaz výrobních družstev.

§ 10

Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny předpisy o školách pro mládež vyžadující zvláštní péče.


§ 11

(1) Zrušují se všechny předpisy o věcech upravených tímto nařízením, zejména:

1. ustanovení živnostenského řádu a živnostenského zákona, která upravují věci učebního poměru,

2. vládní nařízení č. 433/1941 Sb., o poradenství pro volbu povolání a o včleňování mladistvých do práce,

3. vládní nařízení č. 200/1943 Sb., o úpravě výcviku k povolání,

4. zákon č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu,

5. vládní nařízení č. 43/1951 Sb., o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu,

6. § 7 odst. 2 první věta a § 9 odst. 1 druhá věta zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách,

7. § 5 vládního nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek, a to po případě ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

(2) Do doby, než budou vydány předpisy podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3, se postupuje podle dosavadních ustanovení o učebním poměru a výcviku učňů, pokud neodporují tomuto nařízení.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru