Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/1954 Sb.Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení

Částka 10/1954
Platnost od 23.04.1954
Účinnost od 01.07.1954
Zrušeno k 01.01.1976 (121/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Vládní nařízení

ze dne 13. dubna 1954

o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, a podle § 7 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


Úvodní ustanovení

§ 1

Dosavadní formy pensijního nadlepšení nejsou v souladu s principy socialistického důchodového zabezpečení. Proto se pensijní nadlepšení ruší a nároky z něho se převádějí do důchodového připojištění. Účastníci dosavadního pensijního nadlepšení si mohou zvyšovat své nároky z národního důchodového pojištění i nadále formou důchodového připojištění. Získané nároky z dosavadního pensijního nadlepšení se přitom zachovávají podle dalších ustanovení tohoto nařízení.

§ 2

(1) Nároky z dosavadního pensijního nadlepšení vypořádá Státní úřad důchodového zabezpečení, u něhož je stát zaručuje ve formě nároků z důchodového připojištění ve výši a za podmínek stanovených tímto nařízením.

(2) Výše důchodů poskytovaných podle tohoto nařízení není závislá na hospodářských výsledcích důchodového připojištění; výdaje na tyto důchody hradí stát ze státních prostředků.

ODDÍL I

Úprava nároků účastníků dosavadního pensijního nadlepšení, kteří nejsou důchodci

§ 3

(1) Nároky stanovené podle dosavadních předpisů o pensijním nadlepšení se zachovávají v dosavadní výši, jestliže nepřevyšují, jde-li o nárok

a) na starobní (invalidní) důchod, částku 250,- Kčs,

b) na vdovský důchod, částku 125,- Kčs,

c) na sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte, částku 125,- Kčs a

d) na sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte, částku 62,50 Kčs

měsíčně.

(2) Převyšují-li nároky stanovené podle dosavadních předpisů o pensijním nadlepšení uvedené částky, zachovávají se ve výši poloviny nároků určených podle stanov; přitom nesmějí klesnout pod částky uvedené v odstavci 1. Jestliže však podle dosavadních předpisů byly nároky sníženy více než o polovinu a přitom převyšují částky uvedené v odstavci 1, zachovávají se jen ve výměře takto snížené. Předseda státní komise důchodového zabezpečení stanoví vyhláškou v úředním listě, jak se určují nároky podle stanov pro účely tohoto nařízení.

§ 4

(1) Podle tohoto nařízení se poskytují důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí.

(2) Nárok na důchod podle odstavce 1 vzniká a trvá jen spolu s nárokem na důchod téhož druhu (s nárokem na výchovné) z národního pojištění.

(3) K důchodům podle odstavce 1 se nehledí ani při úpravě důchodů z národního pojištění podle předpisů o zvýšení těchto důchodů v souvislosti s peněžní reformou ani při krácení důchodů z národního pojištění z jakéhokoliv důvodu.

§ 5

Pokud nebyly vydány převodní částky podle dřívějších předpisů o přestupech ve veřejnoprávním důchodovém pojištění (zaopatření), převody se již neprovedou a nároky se posuzují tak, jak byly získány u dřívějších nositelů pojištění (zařízení pensijního nadlepšení); přitom se pro zachování nároku přihlédne k příspěvkovým dobám získaným u všech nositelů pojištění (zařízení).

§ 6

Nároky z dosavadního pensijního nadlepšení nebo z pokračování v pensijním nadlepšení po 31. prosinci 1952 budou na žádost oprávněného odbyty vrácením částky, kterou účastník pensijního nadlepšení uhradil ze svého v době po 31. říjnu 1945, a to za dobu od 1. listopadu 1945 do 31. května 1953 v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Nárok na vrácení příspěvků lze uplatnit nejpozději do 30. září 1954.

ODDÍL II

Úprava důchodů

§ 7

(1) Důchody stanovené podle vládního nařízení č. 10/1953 Sb., o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení, na něž již vznikl nebo do 30. června 1954 vznikne nárok, nesmějí činit, jde-li

a) o starobní (invalidní) důchod, více než 250,- Kčs,

b) o vdovský důchod, více než 125,- Kčs,

c) o sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte, více než 125,- Kčs,

d) o sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte, více než 62,50 Kčs a

e) o jiné druhy důchodů, více než 125,- Kčs

měsíčně.

(2) Zemře-li po 30. červnu 1954 důchodce, jemuž náleží důchod podle odstavce 1, nesmějí důchody pozůstalých náležející podle tohoto nařízení činit, jde-li

a) o vdovský důchod a sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte, více než polovinu starobního (invalidního) důchodu podle odstavce 1,

b) o výchovné k vdovskému důchodu a sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte, více než čtvrtinu starobního (invalidního) důchodu podle odstavce 1.

ODDÍL III

Zrušení zařízení pensijního nadlepšení

§ 8

(1) Zařízení pensijního nadlepšení se ruší dnem 30. září 1954.

(2) Majetek (práva a závazky) zařízení přechází na stát dnem 1. října 1954. Předseda státní komise důchodového zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry do 31. srpna 1954, které orgány (organisace) spravující státní majetek převezmou do své správy dnem 1. října 1954 majetek přecházející na stát podle předchozí věty.

(3) Zařízení jsou povinna ihned po vyhlášení tohoto nařízení zajistit, aby jejich činnost mohla být ukončena dnem 30. září 1954; zejména jsou povinna podle pokynů Státního úřadu důchodového zabezpečení převést výplatu důchodů z dosavadního pensijního nadlepšení na Státní úřad důchodového zabezpečení a sdělit tomuto úřadu potřebné údaje o nárocích účastníků tohoto nadlepšení již před svým zrušením.

(4) Orgány spravující dosud zařízení jsou i po jejich zrušení odpovědny až do dalšího opatření

a) jako zmocněnci Státního úřadu důchodového zabezpečení za řádné dokončení prací v oboru dosavadního pensijního nadlepšení a

b) jako zmocněnci orgánu, jemuž byl majetek zařízení odevzdán do správy podle odstavce 2 druhé věty, za správu odevzdaného majetku.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí přiměřeně též o Svazu pensijních ústavů v republice Československé.


ODDÍL IV

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

(1) Prozatímní úpravy důchodů z pensijního nadlepšení provedené před 1. srpnem 1953 opatřeními předsedy státní komise důchodového zabezpečení podle předpisů o pensijním nadlepšení se považují za dobu do 30. června 1954 za úpravy konečné.

(2) Předseda státní komise důchodového zabezpečení se zmocňuje, aby po vyhlášení tohoto nařízení zvýšil s účinností od 1. srpna 1953 dosavadní nejvyšší hranice důchodů z pensijního nadlepšení stanovené v důsledku zániku závazků státu z cenných papírů, na částky uvedené v § 7 a aby doplatil rozdíly z toho vyplývající .

§ 10

Ustanovení tohoto nařízení platí obdobně pro pojištění redaktorů, pro skupinové připojištění u Státního úřadu důchodového zabezpečení, pro pojištění na vyšší dávky na Slovensku, pro pensijní zaopatření zaměstnanců, jejichž vynětí ze zákonného důchodového pojištění zaniklo před 1. říjnem 1948, pro pensijní nadlepšení skupin zaměstnanců, u nichž byly před 1. říjnem 1948 splněny podmínky pro vynětí ze zákonného důchodového pojištění proto, že jim zaměstnavatel zaručil služební smlouvou nebo jiným způsobem výhodnější pensijní nároky, a pro pensijní zaopatření zaměstnanců Národní banky Československé, jakož i pro důchodce těchto zařízení.

§ 11

(1) Předseda státní komise důchodového zabezpečení může vydat směrnice k provedení tohoto nařízení.

(2) Předseda státní komise důchodového zabezpečení může po projednání s Ústřední radou odborů a ve věcech finančního dosahu v dohodě s ministrem financí učinit ve zvlášť odůvodněných a závažných případech opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly vzniknout při provádění tohoto nařízení.

§ 12

Ustanovení vládního nařízení č. 10/1953 Sb. a ostatních předpisů vztahujících se na pensijní nadlepšení , pokud odporují tomuto nařízení, se zrušují.

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1954; provede je předseda státní komise důchodového zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru