Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 15/1954 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1954

Částka 7/1954
Platnost od 18.03.1954
Účinnost od 01.01.1954
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

Rozpočtový zákon

na rok 1954

ze dne 10. března 1954

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Státní rozpočet je základním finančním plánem státu. Všechny finanční prostředky, které zabezpečuje pro plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, pramení z budovatelské práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k dalšímu rozvoji výroby a růstu národního důchodu, k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se rozpočtují částkou 87.803,121.000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 87.572,954.000 Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 230,167.000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 14.880,517.000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů, přecházejících do roku 1955, částku 275,495.600 Kčs.

(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje hospodářských a rozpočtových organisací, ať investiční nebo neinvestiční, mohou být prováděny jen v rámci částek plánovaných ve státním rozpočtu nebo ve finančních plánech hospodářských organisací.

(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, jestliže zajistí jeho úhradu vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Při tom však prostředků určených na výdaje investiční, na generální opravy a na výdaje osobní nesmí být použito k úhradě jiných výdajů.

(3) Národní výbory hospodaří v rámci svých vyrovnaných rozpočtů.

§ 4

Odpovědnost vlády a jejích členů

Vláda a každý její člen jsou při hospodaření státu odpovědni za to, že budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že příjmových částek státního rozpočtu bude alespoň dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.

§ 5

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1954, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1954, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.

(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1954, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 6

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (nařízení pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Připouští-li povaha navrhovaného opatření zavedení nových příjmů, je nutno tyto nové příjmy vždy navrhnout.

§ 7

Zatěžování státních rozpočtů příštích let

(1) Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování, po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv, vydávání nových periodických tiskovin a dlouhodobé objednávky, je třeba předchozího souhlasu, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo vyšší náklad pro státní pokladnu.

(2) K takovým opatřením může dát souhlas ústřední úřad, nebo je může učinit v oboru vlastní působnosti, jestliže není k tomu třeba podle jiných předpisů souhlasu státní systemisační komise a jestliže očekávaný náklad nepřestoupí v jednotlivém případě částku 50.000 Kčs ročně a v úhrnu všech případů částku 800.000 Kčs ročně. V ostatních případech je třeba souhlasu ministerstva financí.

(3) K usnesení, jímž národní výbor přejímá závazek zatěžující rozpočty příštího roku nebo dalších let nebo činí jiné mimořádné hospodářské opatření, je zásadně třeba schválení dohlédacího národního výboru (úřadu). Podrobnosti upraví směrnice ministra financí (§ 10).

§ 8

Nepřípustnost započtení pohledávek vůči státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.

§ 9

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1955

(1) Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1955 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1955, nejpozději však do 31. března 1955, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1955, a to přiměřeně k zásadám předpisů o státním rozpočtu na rok 1954.

(2) Příjmy i výdaje za dobu zatímního vedení státního hospodaření je po vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1955 definitivně zúčtovat na státní rozpočet na rok 1955.


§ 10

Závěrečná ustanovení

Ministr financí vydá podrobnější směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových prostředků, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Při tom může ministr financí povolit odchylku od ustanovení § 5 odst. 1.

§ 11

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příjmy Kčs
(v tisících)
Výdaje Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru 65.293,425 Hospodářství 48.518,559
Daně dávky a poplatky od obyvatelstva 10.165,265 Kulturní a sociální opatření 27.381,424
Ostatní příjmy 12.344,431 Obrana a bezpečnost 7.787,109
Správa 3.737,392
Státní dluh 148,470
Úhrn 87. 803, 121 Úhrn 87.572,954
Přebytek .... 230,167.000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy Kčs
(v tisících)
Výdaje Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru 653,914 Hospodářství 2.326,561
Místní daně a poplatky 1.311,415 Kulturní a sociální opatření 10.795,023
Ostatní příjmy 480,290 Správa 1.758,933
Podíly na státních příjmech 12.434,898
Úhrn 14.880,517 Úhrn 14.880,517

Příloha č. 2

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů ČSR

Kraj Příjmy Výdaje
vlastní státních podíl na příjmech
v tisících Kčs
Ústřední národní výbor hl. m. Prahy 345,375 1.097,637 1.443,012
Kraj Pražský 203,989 892,304 1.096,293
Českobudějovický 96,069 505,909 601,978
Plzeňský 95,216 525,558 620,774
Karlovarský 79,726 400,137 479,863
Ústecký 133,694 690,818 824,512
Liberecký 105,585 534,183 689,768
Hradecký 128,910 463,510 592,420
Pardubický 83,294 445,805 529,099
Jihlavský 70,295 446,225 516,520
Brněnský 187,658 894,306 1.081,964
Olomoucký 125,958 580,710 706,668
Gottwaldovský 88,751 539,531 628,282
Ostravský 188,391 969,324 1.157,715
České kraje 1.932,911 8.985,957 10.918,868
Bratislavský 155,613 829,607 985,220
Nitranský 90,567 581,361 671,928
Banskobystrický 67,034 490,735 557,769
Žilinský 76,530 535,485 611,965
Košický 72,505 553,175 625,680
Prešovský 50,459 458,628 509,087
Slovenské kraje 512,708 3.448,941 3.961,649
České a slovenské kraje 2.445,619 12.434,898 14.880,517
Přesunout nahoru