Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 92/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství

Částka 54/1953
Platnost od 16.12.1953
Účinnost od 16.12.1953
Zrušeno k 01.01.1955 (11/1955 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1953,

kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Velké úkoly ukládané vodnímu hospodářství mohutným rozvojem našeho socialistického průmyslu, postupující socialisací venkova a vzestupem životní úrovně všeho obyvatelstva vyžadují, aby vodní hospodářství bylo řízeno a plánováno z jednoho místa, a to jak vlastní hospodaření s vodou, tak i investiční příprava, výstavba, provoz a údržba k tomu potřebných vodních děl a zařízení.

§ 2

(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední úřad; řídí ji předseda, kterého jmenuje vláda.

(2) Ústřední správa vodního hospodářství je podřízena ministru lesů a dřevařského průmyslu.

§ 3

(1) Zřizuje se Správa vodního hospodářství na Slovensku; řídí ji předseda, kterého jmenuje sbor pověřenců.

(2) Správa vodního hospodářství na Slovensku je podřízena pověřenci lesů a dřevařského průmyslu.

§ 4

(1) Ústřední správě vodního hospodářství přísluší zejména:

1. správa vodních zdrojů a hospodaření s vodou,

2. plánování ve vodním hospodářství,

3. distribuce vody pro všechny hospodářské sektory,

4. řízení přípravy a výstavby vodohospodářských investic; pokud jde o výstavbu energetických zařízení vodních děl, ve spolupráci s ministerstvem paliv a energetiky,

5. správa, provoz a udržování vodohospodářských děl a zařízení s výjimkou správy, provozu a udržování vodních elektráren,

6. péče o vodohospodářské meliorace,

7. péče o čistotu toků s vodohospodářského hlediska,

8. péče o úpravy toků, pokud přesahují rámec lesnicko-technických meliorací,

9. péče o splavnost vodních toků a budování vodních cest,

10. výzkum a technický rozvoj ve vodním hospodářství,

11. řízení komplexní projektové služby pro projektování vodohospodářských děl a zařízení,

12. péče o vodohospodářské kádry a jejich rozmístění.

(2) Ústřední správě vodního hospodářství nepřísluší péče o zdroje minerálních a léčivých vod.

§ 5

(1) Ústřední správa vodního hospodářství provádí své úkoly přímo nebo svými orgány, jimiž jsou:

a) vodohospodářské rozvojové středisko,

b) výzkumný ústav vodohospodářský,

c) státní ústav pro projektování staveb vodního hospodářství - Hydroprojekt,

d) hospodářsko-výrobní složky vodního hospodářství.

(2) Ústřední správa vodního hospodářství může zřizovat hospodářsko-výrobní složky jako samostatné právnické osoby.

(3) Ústřední správa vodního hospodářství řídí také činnost národních výborů ve věcech vodního hospodářství a pomáhá jim.

§ 6

(1) Statut Ústřední správy vodního hospodářství a Správy vodního hospodářství na Slovensku schvaluje vláda.

(2) Statuty orgánů Ústřední správy vodního hospodářství vydává ministr lesů a dřevařského průmyslu .

§ 7

Vláda stanoví , která zařízení pro zásobování vodou a odvodnění obcí místního významu budou začleněna do organisační soustavy komunálního hospodářství.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Smida v. r.

Přesunout nahoru