Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 90/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury

Částka 53/1953
Platnost od 12.12.1953
Účinnost od 12.12.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90.

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 20. listopadu 1953,

kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury

Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem národní obrany a generálním prokurátorem nařizuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury:


§ 1

Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny prokurátorovi:

a) úkony v přípravném řízení o trestných činech, které náležejí do příslušnosti okresního (nižšího vojenského) prokurátora, s výjimkou rozhodování o vazbě, nařízení, aby byl obviněný pozorován ve veřejném ústavu (§ 124 odst. 2 a 4 tr. ř.), nařízení vydání zásilek (§ 83 tr. ř.), vydání příkazu k domovní prohlídce (§ 132 tr. ř.), otevření zásilek (§ 135 tr. ř.) a nařízení zajištění majetku obviněného (§ 283 tr. ř.), rozhodnutí o zastavení řízení a podání žaloby;

b) zastupovat žalobu v řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody do 5 let;

c) intervence při veřejných a neveřejných zasedáních soudu, s výjimkou řízení o obnovu o trestném činu, na který zákon stanoví trest smrti nebo trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí více než 5 let, řízení o stížnosti pro porušení zákona a řízení o vydání do ciziny;

d) rozhodování o výši nákladů trestního řízení a o výši odměn podle § 72 odst. 1 tr. ř. věta druhá;

e) úkony souvisící s výkonem trestu odnětí svobody, nápravného opatření a trestů vedlejších, s výjimkou povolování odkladu a přerušení výkonu trestu, upuštění od jeho výkonu a návrhu na podmíněné propuštění odsouzeného;

f) sepisovat podání činěná ústně do protokolu.

§ 2

Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny soudci:

a) vyřizování dožádání v trestních i občanskoprávních věcech;

b) úkony uvedené v § 156 jednacího řádu pro soudy (nařízení ministra spravedlnosti č. 95/1952 Sb.), s výjimkou projednání dědictví podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;

c) ověřování opisů a podpisů, s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;

d) sepisování protokolů podle § 13 odst. 1 písm. a) o. s. ř.;

e) sepisování návrhů v trestních i občanskoprávních věcech, s výjimkou opravných prostředků v řízení občanskoprávním činěných ústně do protokolu.

§ 3

Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny státnímu notáři:

a) úkony, jimiž soud pověřuje státní notářství, s výjimkou projednání dědictví podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;

b) sepisování notářských zápisů podle § 15 odst. 2 písm. a) až d) zákona o státním notářství, s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;

c) ověřování opisů (§ 18 zákona o státním notářství), s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;

d) sepisování podání a listin, které nemají povahu veřejných listin podle § 24 zákona o státním notářství (zejména žádostí o schválení úkonů poručenským nebo opatrovnickým soudem podle § 256 o. s. ř. a žádostí o přivolení k převodu nemovitostí nebo pronájmu zemědělské a lesní půdy podle zákona č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy).

§ 4

Oprávnění podle předchozích ustanovení tohoto nařízení přísluší právním čekatelům až po složení odborné zkoušky podle zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru