Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/1953 Sb.Vládní nařízení o hlavních energeticích

Částka 6/1953
Platnost od 18.02.1953
Účinnost od 18.02.1953
Zrušeno k 20.06.1966 (36/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9.

Vládní nařízení

ze dne 13. ledna 1953

o hlavních energeticích

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Účel nařízení

(1) K řádnému vedení energetického provozu jsou podniky (závody), ústavy, úřady a jiné organisace (dále jen "závody") v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy povinny ustanovit hlavní energetiky.

(2) Energetickým provozem se rozumí plánovité a účelné vedení provozu energetických zařízení k zajištění zásobování výroby energií a k zajištění řádného hospodaření energií, zejména s ohledem na celostátní energetickou potřebu.

§ 2

Pravomoc a odpovědnost hlavních energetiků

(1) Hlavní energetik odpovídá za účelný, hospodárný a plynulý provoz, za údržbu a za správné využití všech výrobních energetických zařízení a těch spotřebních zařízení, která stanoví příslušné ústřední úřady, po př. orgány jimi zmocněné, v oboru své působnosti; dále odpovídá hlavní energetik za dodržování přídělů energie a odběrových, po případě dodávkových diagramů. Kontroluje provádění údržby, stav, využití a hospodárný provoz těch energetických spotřebičů, za něž neodpovídá přímo.

(2) Hlavní energetik je oprávněn činit všechna opatření k dodržení přídělů energie, odběrových a dodávkových diagramů a k plnění operativních příkazů elektrárenského (plynárenského) dispečera; přitom je povinen dbát na potřeby výroby.

(3) Hlavní energetik se zúčastní všech prací, jež souvisí s energetickým provozem, zejména

a) tvorby, prověřování a zpevňování norem pro spotřebu energie na výrobní jednotku;

b) stanovení časového rozvrhu pracovních operací a pracovní doby, a to s ohledem na využití energetických zdrojů, zejména elektráren;

c) sestavování výrobních a investičních plánů s hlediska zajištění energie.

§ 3

Ustanovení hlavního energetika

(1) Hlavního energetika jmenuje a odvolává vedoucí závodu z osob, které jsou seznámeny s energetickým zařízením závodu a s energetickými požadavky výroby a které mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti.

(2) Hlavní energetik odpovídá za svou činnost hlavnímu inženýrovi nebo zaměstnanci jemu na roveň postavenému; výjimky z tohoto ustanovení povolují ústřední úřady v oboru své působnosti. Za dodržení přídělu energie nebo odběrového (dodávkového) diagramu nebo za dodržení operativních příkazů elektrárenského (plynárenského) dispečera, po případě za opatření k zamezení plýtvání energií a soustavného nedodržování norem spotřeby energie, odpovídá hlavní energetik přímo vedoucímu závodu.

(3) Hlavní energetik spolupracuje s příslušnými orgány národních podniků podřízených ministerstvu paliv a energetiky.

§ 4

Dozor nadřízených orgánů

K plánovitému řízení energetického provozu v závodech a za účelem kontroly ustanoví vedoucí nadřízených orgánů své hlavní energetiky.

§ 5

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo paliv a energetiky vydá v dohodě s příslušnými ústředními úřady zásadní směrnice o tom, ve kterých závodech musí být ustanoven hlavní energetik a podrobnější předpisy o jejich úkolech s hlediska hospodaření palivy, elektřinou, plynem, parou a topnou vodou.

(2) Ústřední úřady upraví

a) práva a povinnosti hlavních energetiků v závodech v oboru své působnosti, pokud jde o hospodaření ostatními druhy energie;

b) organisační zařazení hlavních energetiků a rozsah řídící a kontrolní služby v nadřízených orgánech podle § 4.


§ 6

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dvořák v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

A. Pospíšil v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

J. Pospíšil v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru