Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 86/1953 Sb.Nařízení ministrů financí a zemědělství o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

Částka 50/1953
Platnost od 30.10.1953
Účinnost od 30.10.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86.

Nařízení

ministrů financí a zemědělství

ze dne 28. října 1953

o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.

V zájmu upevnění a dalšího rozvoje jednotných zemědělských družstev, celkového zvýšení zemědělské výroby a zvýšení životní úrovně družstevníků i soukromě hospodařících rolníků podle prohlášení vlády schváleného Národním shromážděním republiky Československé dne 16. září 1953, stanoví ministři financí a zemědělství podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1.

Snížení úrokové sazby a odpisy z úvěrů.

(1) Aby bylo usnadněno další rozšíření investiční výstavby jednotných zemědělských družstev (budování kravínů, vepřínů, teletníků, drůbežáren a jiných zařízení pro společnou živočišnou výrobu, rozšíření a zkvalitnění základního stáda, budování zařízení pro společnou rostlinnou výrobu a pod.), poskytuje se jednotným zemědělským družstvům tato další pomoc:

1. úroková sazba z investičních úvěrů poskytnutých jednotným zemědělským družstvům se od 1. ledna 1953 snižuje na polovinu, t. j. z dosavadních 3 % na 1,5 %,

2. jednotným zemědělským družstvům budou odpisovány z investičních půjček až do jejich úplného splacení částky, které se rovnají zaplaceným předepsaným splátkám, jakož i mimořádným splátkám z vlastních prostředků družstva na tyto půjčky, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy a řádně platí ustanovené splátky,

3. jednotným zemědělským družstvům se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou bude počínaje rokem 1953 odepisováno ročně 5 % z dlouhodobých neinvestičních úvěrů (konsolidačních, zakládacích a j.), které vznikly před 1. červnem 1953, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy a řádně platí stanovené splátky; tyto odpisy budou prováděny ze zůstatku zjištěného k 1. červnu 1953.

(2) Odpisy podle odstavce 1 č. 2 a 3 budou prováděny k 31. říjnu každého roku po zaplacení splatných splátek, pokud těmito splátkami úvěr nebyl zcela splacen. Odpisy podle odstavce 1 č. 3 se poskytují i těm družstvům, jimž byl povolen odklad splátek.

§ 2.

Odklady splátek a úroků.

(1) Ke zvýšení zemědělské výroby i ke zvýšení důchodů členů jednotných zemědělských družstev s nízkou odměnou za pracovní jednotku se poskytuje tato pomoc:

1. splácení investičních a dlouhodobých neinvestičních úvěrů bude upraveno tak, aby jednotná zemědělská družstva v prvních letech splácela méně a v pozdějších letech více (progresivita splátek),

2. podle situace družstva se povolí odklad splátek a úroků:

a) o 3 až 8 let z dlouhodobých neinvestičních úvěrů,

b) o 1 až 3 roky z investičních úvěrů, budou-li budovy a jiné investice, na něž byl poskytnut úvěr, dány do provozu,

c) o 2 až 3 roky z krátkodobých provozních úvěrů, poskytnutých před 1. březnem 1953,

d) o 1 rok z krátkodobých provozních úvěrů, poskytnutých počínaje 1. březnem 1953 podle nových úvěrových pravidel.

(2) Po dobu odkladu splátek nebude z úvěrů, na které byl odklad povolen, počítán žádný úrok.

(3) Jednotným zemědělským družstvům se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou, kterým by nemohla Investiční banka podle platných úvěrových pravidel poskytnout další úvěry, mohou být na návrh rady krajského národního výboru poskytnuty další investiční úvěry na budování společných zařízení nutných ke zvýšení živočišné výroby; tyto úvěry budou poskytovány za předpokladu, že přispějí jednotným zemědělským družstvům k zlepšení jejich hospodaření v příštích letech.

§ 3.

Úvěr soukromě hospodařícím rolníkům.

(1) Soukromě hospodařícím rolníkům mohou státní spořitelny na doporučení místních národních výborů poskytovat tyto úvěry:

1. krátkodobé úvěry na provozní potřeby, zejména:

a) na nákup hnojiv, osiv a sadby,

b) na úhradu faktur za práce strojních a traktorových stanic,

c) na výplatu mezd při sezonních polních pracích,

d) na nákup zvířat na výkrm a na nákup krmiv.

Krátkodobé úvěry budou poskytovány do výše 50 % očekávané tržby za povinné dodávky zemědělských výrobků, a to při úrokové sazbě 5 %,

 2. dlouhodobé úvěry, a to zejména:

a) na zúrodnění, rekultivaci a melioraci půdy,

b) na nákup plemenného dobytka,

c) na stavební úpravy obytných a hospodářských budov a zařízení.

Dlouhodobé úvěry budou poskytovány na dobu 3 až 5 let při úrokové sazbě 4 %, a to nejvýše do částky, kterou bude soukromě hospodařící rolník podle svých hospodářských poměrů během této doby s to ze svých tržeb uhradit.

(2) Dlouhodobý úvěr uvedený v odstavci 1 č. 2 písm. c) lze poskytnout i členům jednotných zemědělských družstev na stavební úpravy vlastních obytných a hospodářských budov a zařízení.

(3) Pracovníkům, kteří přejdou do zemědělství z průmyslu neb jiných odvětví a stanou se členy jednotných zemědělských družstev, mohou státní spořitelny na doporučení výkonných orgánů místních národních výborů poskytnout úvěr na stavební úpravu vlastních obytných a hospodářských budov a zařízení na dobu 3 až 15 let při úrokové sazbě 2 %. Úvěr se poskytne nejvýše do částky, kterou bude člen jednotného zemědělského družstva během této doby s to ze svých příjmů uhradit.

(4) Úvěry podle odstavců 1 až 3 poskytují státní spořitelny podle směrnic ministerstva financí.

§ 4.

Podpory jednotným zemědělským družstvům.

(1) Jednotným zemědělským družstvům, která plní výrobní a dodávkové úkoly i jiné závazky vůči státu, mohou být i nadále poskytovány tyto přímé podpory:

1. na stavby a zařízení pro společnou živočišnou výrobu až do výše 30 % stavebního nákladu, jestliže stavby a zařízení jsou budovány na základě svépomoci ve vlastní režii družstva; výše podpory se řídí zásadou: čím úsporněji provedena stavba, tím vyšší podpora,

2. na úhradu nákladů na rozorání mezí podle projektu hospodářskotechnických úprav půdy; podpora může být poskytnuta až do výše celkového 100 % nákladu,

3. na výstavbu společných zařízení při hospodářskotechnických úpravách půdy, t.j. na zřízení cest, úpravu odpadů, propustí, na odstraňování terénních překážek a pod., a to v horských oblastech až do výše 80 %, v ostatních oblastech až do výše 25 % celkového nákladu; na rekultivaci půdy v souvislosti s hospodářskotechnickou úpravou půdy může být poskytnuta podpora až do výše 50 % celkového nákladu,

4. na vodohospodářské investice (meliorace) podle povahy zařízení až do výše 100 % celkového nákladu,

5. mimořádné podpory při živelních pohromách, nákazách dobytka a pod.

(2) Podpory poskytují krajské národní výbory podle směrnic ministerstva zemědělství.


§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Uher v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru