Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 83/1953 Sb.Nařízení ministra financí, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích

Částka 48/1953
Platnost od 07.10.1953
Účinnost od 07.10.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83.

Nařízení ministra financí

ze dne 11. září 1953,

jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Čl. I

Ustanovení § 14 odst. 4 nařízení ministra financí č. 9/1952 Sb., kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích, se mění a zní takto:

"(4) Za přídavkový patent, který se stal samostatným, platí se roční poplatky za poplatkové roky začínající za účinnosti tohoto nařízení. Výše poplatků se řídí dobou, která uplynula od počátku platnosti přídavkového patentu."

Čl. II

(1) Ustanovení sazebníku I připojeného k nařízení č. 9/1952 Sb. se mění takto:

1. Zrušují se

a) v oddílu C ("Správa vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a některých jiných podnikání") položka 25;

b) v oddílu E ("Technická správa") položka 35;

c) v oddílu N ("Finanční správa") položka 97;

d) v oddílu O ("Veřejné vyměřování a mapování") položky 98 a 99;

2. mění se

a) ustanovení poznámky 1 k celému sazebníku;

b) v oddílu A ("Společný pro všechny obory správy, s výjimkou oborů, pro které platí sazebníky II až VI") položky 4, 5 písm. d) a 7;

c) v oddílu B ("Všeobecná vnitřní správa") položka 18;

d) v oddílu E ("Technická správa") položka 32;

e) v oddílu G ("Silniční provoz a doprava") položky 46 až 63;

f) v oddílu M ("Školství") položky 87 písm. d) a 88;

g) v oddílu N ("Finanční správa") položky 91 a 92;

h) v oddílu O ("Veřejné vyměřování a mapování") položky 101, 103, 104, 106 a 115;

3. doplňují se

a) oddíl N ("Finanční správa") položkou 92a);

b) oddíl O ("Veřejné vyměřování a mapování") položkou 115a).

4. Nové znění ustanovení uvedených pod č. 2 a 3 je obsaženo v příloze tvořící součást tohoto nařízení.

(2) Ustanovení položek 49, 53, 54, 57 a 58 oddílu G sazebníku I ve znění uvedeném v příloze se použije, jakmile budou vydány státní poznávací značky a tiskopisy technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu podle vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l., o provozu na silnicích; do té doby se vybírají poplatky podle dosavadního znění položek 52 až 56 oddílu G sazebníku I nařízení č. 9/1952 Sb. Ustanovení položky 55 písm. a) oddílu G sazebníku I ve znění uvedeném v příloze se použije až počínajíc dnem 1. srpna 1953.

(3) Ustanovením odstavce 1 č. 2 písm. e) se nahrazují počínajíc dnem 1. srpna 1953 ustanovení připomínky V k pol. 1604 a připomínky k pol. 1605 sazebníku daně z obratu a předpisy vyhlášky ministra financí č. 455/1950 Ú.l. I, o vybírání všeobecné daně u ojetých osobních automobilů, ve znění vyhlášky č. 179/1951 Ú.l. I; zároveň se zrušuje ustanovení čl. 22 prováděcích předpisů k zákonu o dani z obratu.

Čl. III

(1) Ustanovení sazebníku II připojeného k nařízení č. 9/1952 Sb. se mění a doplňují takto:

1. v oddílu 3 ("Prohlídky a pitvy poražených nebo uhynulých zvířat na žádost") se zrušuje položka 85;

2. ustanovení poznámek 3, 5, 17 a 20 k celému sazebníku se doplňují a mění podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení;

3. sazebník II se doplňuje oddíly 7 a 8 podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení.

(2) Ustanovením odstavce 1 č. 2 a 3 se nahrazují předpisy vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 104/1952 Ú.l., o náhradě za veterinárně zdravotní prohlídku jatečných zvířat a masa.

Čl. IV

V sazebníku V připojeném k nařízení č. 9/1952 Sb. mění se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení položky 4, 5 a 6.

Čl. V

V sazebníku VI připojeném k nařízení č. 9/1952 Sb. doplňují se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení poznámka k položce 3 a poznámka 5 písm. b) k položce 9.


Čl. VI

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, vyjímajíc ustanovení čl. II odst. 1 č. 2 písm. e) a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. července 1953.


Široký v. r.

Kabeš v. r.


Sazebník I

správních poplatků vybíraných národními výbory a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatek podle pol. 18 písm. a) (řízení ve věcech přestupku urážky na cti) je splatný bez vyměření před zahájením trestního řízení správního o návrhu uraženého, jestliže pokus o smír u okresního národního výboru zůstal bezvýsledný. Poplatek podle pol. 18 písm. b) je splatný bez vyměření při podání odvolání.

Poplatek podle pol. 84 (řízení o přihlášce plemeníka k základnímu výběru plemeníků) je splatný bez vyměření při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno.

Poplatky podle uvedených položek se platí kolkovými známkami, které se nalepí na podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku (§ 7 odst. 1 zákona). Ostatní poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují (§ 2 nařízení).

Oddíl A

Společný pro všechny obory správy, s výjimkou oborů, pro které platí sazebníky II až VI

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
4Znalecký nebo odborný posudek úřadu na žádost strany, není-li v dalších oddílech uložen zvláštní poplatek 30 až 3.000
5d) osvědčení z archivního materiálu20 až 100
7a) Zkoušky způsobilosti, a to:
stavitelská, střelmistrovská, mistra zednického, tesařského, kamenického nebo studnařského, řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel,
řidiče strojů pro zemní a stavební práce, kinooperátora, radiooperátora vysílací stanice radioelektrické, vůdce vnitrozemních nebo námořních plavidel, topiče, strojníka
nebo strojvůdce, člena odborného lesního personálu nebo plavčíka, i s případným vydáním průkazu (osvědčení) způsobilosti, jakož i každé opakování kterékoli z uvedených zkoušek nebo její části
20
b) zkouška učitele řidičů motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel i s případným vydáním osvědčení, jakož i každé opakování této zkoušky nebo její části40
c) přezkoušení řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel, vůdce, topiče nebo strojníka plavidel anebo řidiče strojů pro zemní a stavební práce10
d) vydání jakéhokoli průkazu (osvědčení) způsobilosti bez zkoušky (po jejím prominutí) anebo podle dokladu o zkoušce složené před jiným orgánem
(také před orgánem podniku nebo dobrovolné organisace), jakož i vrácení dočasně odňatého řidičského průkazu (po uplynutí doby, na kterou byl průkaz odňat)
20
e) vydání nového řidičského průkazu řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel náhradou za průkaz zaviněně odcizený nebo ztracený300
f) vydání jakéhokoli průkazu (osvědčení) způsobilosti, vyjímajíc případy uvedené pod písm. e), náhradou za průkaz ztracený (i s případným veřejným prohlášením
listiny za neplatnou), zničený anebo za průkaz, který se stal neupotřebitelným
20
Poznámky:
K písm. a).
1. Zkouškou se rozumí také zkouška doplňovací nebo za účelem rozšíření oprávnění. Skládá-li se zkouška ze zkoušky teoretické a praktické, platí se poplatek
za každou z nich, vyjímajíc zkoušky střelmistrovskou, řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel, učitele řidičů motorových vozidel,
trolejbusů nebo městských kolejových vozidel, řidiče strojů pro zemní a stavební práce, topiče, strojníka, strojvůdce nebo plavčíka, za které se platí jen jeden poplatek.
Jen jeden poplatek se platí i tehdy, když žadatel o řidičské povolení koná zkoušku pro více skupin motorových vozidel.
2. Vydání řidičského průkazu výměnou za osvědčení po uplynutí zkušební doby a výměnou za prozatímní řidičský průkaz poplatku nepodléhá.
3. K písm. f).
Viz poznámku 2 k celému sazebníku.
4. K celé položce.
Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni vojáci základní služby. Vojáci základní služby v období 6 měsíců po propuštění platí poplatky podle této položky polovičními sazbami.

Oddíl B

Všeobecná vnitřní správa

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
18 Řízení a) před okresním národním výborem o návrhu na stíhání přestupku urážky na cti, jestliže pokus o smír u okresního národního výboru zůstal bezvýsledný60
b) o odvolání proti nálezu o přestupku urážky na cti100
Poznámka:
Viz poznámku 1 k celému sazebníku.

Oddíl E

Technická správa

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
32Rozhodnutí o přípustnosti stavby (i přístavby, nástavby, stavebních změn nebo udržovacích prací),
jímž se žádosti vyhovuje, dále povolení k užívání stavby nebo k jejímu zboření
Poznámka:
Národní podniky a podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství,
jakož i jednotná zemědělská družstva III. a IV. typu jsou od tohoto poplatku osvobozena.
20 až 2 000

Oddíl G

Silniční provoz a doprava

Poznámka k celému oddílu:

Poplatky podle tohoto oddílu se platí na účet orgánu, který je vybírá; poplatky vybírané dopravními inspektoráty se platí na účet okresního národního výboru (národního výboru vykonávajícího jeho působnost) v sídle dopravního inspektorátu.

Pol.Předmět poplatku Poplatek Kčs
46 Schválení technické způsobilosti typu vozidla i s vydáním průkazu o technické způsobilosti typu,
a to, jde-li o motorový vozík pro invalidy, motorovou tříkolku s řízením motocyklovým nebo
o motocykl, dále o přívěs nebo o postranní vozík.
200
v ostatních případech 600
47 Změna průkazu o technické způsobilosti typu100 až 200
(podle druhu vozidla)
Poplatek jde-li o
automobil
nebo traktor
Kčs
motocykl
nebo přívěs
Kčs
48 Zkouška za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivého motorového
vozidla nebo jednotlivého přívěsu i s případným schválením technické způsobilosti
10050
Poznámky:
1. Provede-li se zkouška za účelem schválení technické způsobilosti na žádost strany
na jiném místě než před budovou úředního působiště zkušebního
orgánu, zvýší se celková částka poplatku vyměřeného témuž poplatníkovi o 40 Kčs
za každý vyslaný zkušební orgán a za každý i započatý kalendářní den.
Poskytne-li žadatel zkušebnímu orgánu bezplatně vhodný dopravní prostředek,
vybere se zvýšení pouze poloviční částkou (20 Kčs) Náhrada cestovních výdajů se nepožaduje.
2. Sazba poplatku se sníží o jednu pětinu, je-li téhož dne zkoušeno více motorových
vozidel nebo přívěsů téhož vlastníka.
3. Nemůže-li být zkouška za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivého
motorového vozidla nebo přívěsu
nebo více motorových vozidel nebo přívěsů téhož vlastníka, určená na týž den, bez zavinění zkušebního
orgánu dokončena ve stanoveném dni, vybere se poplatek za první den zkoušky plnou sazbou
(ustanovení poznámky 2 v tom případě neplatí) a za každý další den poloviční sazbou.
4. Poplatek se vybere plnou sazbou, i když zkouška nemůže být bez zavinění
zkušebního orgánu ani započata.
49a) Přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu a osvědčení
o technickém průkazu pro jednotlivé motorové vozidlo, a to, jde-li
aa) o motocykl (i s přívěsným nebo postranním vozíkem) nebo motocyklovou tříkolku (rikšu)
sestavené soukromým výrobcem (i amatérsky) ze součástek náležejících zcela nebo převážně
k jednomu sériově vyráběnému typu:
1. motocykl typu Manet 90 ccm-4000
2. motocykl typu ČZ 125 ccm-5000
3. motocykl typu ČZ 150 ccm-6000
4. motocykl typu Jawa 250 ccm-9000
5. motocykl typu Jawa 350 ccm-11000
6. motocykl typu Jawa 500 ccm-14000
7. motocyklová tříkolka (rikša) typu Jawa 250 ccm-12000
8. motocyklová tříkolka (rikša) typu ČZ150 ccm-11000
9. motocykl nebo motocyklová tříkolka (rikša) jiného typu-14000
bb) o motocykl (i s přívěsným nebo postranním vozíkem) nebo motocyklovou tříkolku (rikšu),
sestavené soukromým výrobcem (i amatérsky) ze součástek nenáležejících zcela nebo převážně
k jednomu sériově vyráběnému typu
-14000
cc) o přívěsný vozík sestavený soukromým výrobcem (i amatérsky)-3000
dd) o osobní automobil, dodávkový automobil zařízený též k dopravě osob (např. Station-Wagon)
nebo o tzv. lidové vozítko, je-li úřední odhadní cena vyšší než nákupní cena součástek, z nichž
je vozidlo soukromým výrobcem (i amatérsky) sestaveno
ve výši rozdílu mezi
odhadní cenou vozidla
v kompletním stavu,
zjištěnou bezprostř.
před provedením
zkoušky za účelem
schválení jeho
technické způsobil.
a nákupní cenou
součástek nejméně
však 30 Kčs;
b) přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu a osvědčení o technickém
průkazu v jiných než pod písm. a) uvedených případech
3020
Poznámka:
Při stanovení poplatku podle písm a) dd) se nepřihlíží k hodnotě práce soukromého výrobce,
vynaložené k sestavení jednotlivého motorového vozidla.
Poplatník je povinen prokázat nákupní cenu součástek použitých k sestavení motorového vozidla.
50 Schválení technické způsobilosti
a) motorového vozidla určeného k dopravě osob v dopravním podnikání50-
b) nákladního automobilu pro hromadnou dopravu osob20-
c) částí motorového vozidla, vyráběných hromadně nebo jednotlivě 2020
d) motorového vozidla nebo přívěsu po změně jeho podstatných částí, a to
aa) záleží-li změna v přestavbě dodávkového automobilu na automobil osobní nebo automobil
dodávkový zařízený též k dopravě osob
podle pol. 49 písm.
a) dd), zvýšený o 60%;
bb) v jiných než pod písm aa) uvedených případech200140
Poznámka k písm d) aa):
Ustanovení poznámky k pol 49 platí obdobně
51Povolení výjimek z ustanovení o rozměrech, výstroji a provozních podmínkách
motorových vozidel nebo přívěsů
20 až 1 00020 až 1 000
52Přidělení zvláštní poznávací značky nebo mezinárodní poznávací značky5030
53 Přidělení nové státní poznávací značky náhradou za značku ztracenou, zničenou nebo poškozenou300300
jde-li o nezaviněnou ztrátu, zničení nebo poškození150150
54Vydání nového a) technického průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený anebo za průkaz,
který se stal neupotřebitelným
200200
jde-li o nezaviněnou ztrátu, zničení nebo neupotřebitelnost100100
b) osvědčení o technickém průkazu náhradou za osvědčení ztracené, zničené anebo za osvědčení,
které se stalo neupotřebitelným
5050
jde-li o nezaviněnou ztrátu, zničení nebo neupotřebitelnost2525
55Zápis nového držitele motorového vozidla nebo přívěsu
(i s provedením oprav v příslušných dokladech)
a) po převodu ojetého osobního automobilu prvním převodcem50 % úřední odhadní
ceny automobilu
v kompletním stavu,
zjištěné bezprostř.
před převodem;
b) v jiných než pod písm a) uvedených případech 1010
Poznámky k písm a):
1. Ojetým osobním automobilem se rozumí osobní automobil nebo podvozek (chassis)
dodatečně opatřený osobní karoserií, nabytý před 1. lednem 1949, i když se před tímto
dnem nepoužilo automobilu nebo podvozku k jízdě. Ojetý osobní automobil přestavěný
po 21. červenci 1950 na automobil dodávkový považuje se pro vybrání poplatku
za automobil osobní, byl-li po převodu opět upraven na automobil osobní.
2. Prvním převodcem se rozumí ten, kdo automobil, jehož je držitelem od 1. ledna 1949,
převede po 31. červenci 1953 Pro určení, zda převodce je držitelem automobilu od 1. ledna 1949,
po případě pro určení dne nabytí automobilu jeho převodcem jsou rozhodné údaje zaznamenané
v dokladech vydaných podle předpisů o provozu na silnicích. U ojetých automobilů nabytých
po 31. červenci 1953 dědictvím považuje se za prvního převodce ten, kdo automobil dále převede
3. Poplatek se neplatí za zápis nového držitele, který ojetého automobilu nabyl dědictvím;
v tom případě se platí jen poplatek podle písm b).
4. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.
5. U bojových vozidel (KDF, Jeep a pod.) se poplatek snižuje o 30 %.
56Zápis změny stanoviště vozidla nebo změny adresy a pod
(i s provedením oprav v příslušných dokladech)
1010
57Odhlášení vozidla z evidence při trvalém přemístění
(i s vydáním prozatímní státní poznávací značky) nebo při trvalém vyřazení vozidla z provozu
3020
58Zápis motorového vozidla nebo přívěsu při trvalém přemístění
i s přidělením nové státní poznávací značky a vydáním opraveného
technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu
3020
59Schválení trvalého vyřazení motorového vozidla nebo přívěsu z provozu10070
60Nařízená technická prohlídka vozidla4030
Poplatek Kčs
61 Povolení k zvláštnímu užívání veřejných silnic k provozu nad obvyklou míru 20 až 1 000 (podle rozsahu
a významu povolení pro stranu)
62a) Vydání mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidla100
b) vidování mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidla,
vydaného oprávněnou organizací
20
63Povolení k jízdě cizozemským motorovým vozidlem, které není opatřeno mezinárodním průkazem
(osvědčením) pro motorová vozidla
40
63a)a) Vydání mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení)40
b) doplnění mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení)
nebo vidování mezinárodního řidičského průkazu
(povolení k řízení), vydaného oprávněnou organizací
20
63b)Povolení dopravovat osoby nebo věci pro cizí potřeby, pokud nejde o úřední příkaz20 až 200 (podle rozsahu)
63c) Povolení k provozování dopravy osob nebo nákladů motorovými vozidly,
udělené zahraničnímu podnikateli
20 až 10 000
(podle rozsahu dopravy
a podle zásady vzájemnosti)
Poznámka:
Správní orgán může od vybrání poplatku podle této položky upustit

Oddíl M

Školství

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
87d) vydání druhopisu (duplikátu, ověřeného opisu)
aa) indexu, za každý semestr zapsaný v originále20
bb) diplomu osvědčujícího dosažení akademické
hodnosti, je-li druhopis vydán současně
s originálem20
jinak40 až 200
cc) vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo jiných
vysvědčení a listin vystavených vysokou školou
20 až 100
88 Všeobecně vzdělávací školy (9.-11. postupný
ročník), pedagogické školy, výběrové odborné školy
a školská zařízení státních pracovních záloh
(učiliště a školy státních pracovních záloh):
a) nostrifikace vysvědčení o závěrečné zkoušce
(zkoušce dospělosti), jiného závěrečného
vysvědčení nebo vysvědčení učitelské způsobilosti
200 až 1.000
Poznámka:
Poplatek se nevybere za nostrifikaci vysvědčení
absolventů a žáků škol v SSSR a ve státech
lidově demokratických;
b) individuálně povolená úleva z předpisů platných
pro připuštění ke studiu nebo z předpisů
o rozsahu jakékoliv zkoušky
20 až 200
c) povolení druhého nebo dalšího konání závěrečné zkoušky40
d) vydání druhopisu (duplikátu) vysvědčení
o zkoušce závěrečné (dospělosti), jiného
vysvědčení nebo listiny vystavené školou
20

Oddíl N

Finanční správa

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
91Celní projednání zboží mimo celniště, povolené podle volné úvahy, za každého vyslaného
zaměstnance a za každou i jen započatou hodinu úkonu
a) v úředních hodinách3
b) mimo úřední hodiny 8
Poznámky:
1. Za vyžádaný úkon, který vyslaný zaměstnanec nemohl po příchodu na místo provést vinou
žadatele nebo pro jiné příčiny celní správou nezaviněné, vybere se poplatek 40 Kčs.
2. Při vzdálenosti místa úkonu od pravidelného pracovního místa vyslaného zaměstnance přes 10 km
zvyšuje se celý poplatek, s výjimkou poplatku uvedeného v poznámce 1, o 2 Kčs za každých dalších 5 km
nebo zlomek této vzdálenosti. Žádá-li strana, aby vyslaný zaměstnanec použil při cestě na místo úkonu rychlíku,
vybere se zvýšení za prvních 5 km (jejich zlomek) nad vzdálenost 10 km částkou 16 Kčs a za každých dalších 5 km
(jejich zlomek) částkou 2 Kčs. Vzdálenost se měří podle cest nejrychlejšího dopravního spojení.
3. Náhrada cestovních výdajů se vedle poplatku nepožaduje.
92Celní doprovod zboží podléhajícího celnímu dozoru v dopravě po silnici, avšak mimo úsek mezi celní hranicí
a pohraniční celnicí, za každého vyslaného zaměstnance a za každou i jen započatou hodinu úkonu
6
Poznámky:
1. Při vzdálenosti konečného místa doprovodu od pravidelného pracovního místa vyslaného zaměstnance
přes 10 km zvyšuje se celý poplatek o 2 Kčs za každých dalších 5 km nebo zlomek této vzdálenosti.
Vzdálenost se měří podle cesty doprovodu.
2. Náhrada cestovních výdajů se vedle poplatku nepožaduje.
92a)Povolení uskladnit celní zboží na jiném místě než v celním skladišti po delší dobu než 14 dnů, za
každých dalších povolených 10 dnů uskladnění (zlomek této doby) z ceny zboží
1/2 ‰,
nejméně však 10 Kčs.

Oddíl O

Veřejné vyměřování a mapování

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
101Ručně vyhotovené snímky s map podle právě platného stavu, s geometrických (polohopisných) plánů
nebo jejich konceptů a s polních náčrtů i s upravením (adjustováním), vepsáním měr a s náhradou
za kreslicí materiál, až včetně do 20 parcel a 10 ha kresby v měřítku
a) 1 : 2000 a menším15
b) 1 : 1440 a větším20
za každou další parcelu kresby v měřítku
a) 1 : 2000 a menším0,50
b) 1 : 1440 a větším0,65
za každý další ha kresby v měřítku
a) 1 : 2000 a menším0,25
b) 1 : 1440 a větším0,35
103 Planografické, fotoreprodukční a podobné otisky grafických elaborátů, za kus4 až 200
Poznámka:
Poplatek se v rámci sazby vypočítá podle platných kalkulačních normálů polygrafického průmyslu.
104 Vybarvení otisku mapy nebo snímku s mapy (celého nebo jen části), až včetně do 20 parcel a 20 ha v měřítku
a) 1 : 2000 a menším8
b) 1 : 1440 a větším16
za každou další parcelu nebo ha v měřítku
a) 1 : 2000 a menším0,20
b) 1 : 1440 a větším0,40
Poznámka:
Při stanovení poplatku se počítají jen skutečně vybarvené parcely a hektary kresby.
106Opisy nebo výpisy nebo jejich pozdější doplnění změnami:
a) z písemného operátu (i vyřazeného), z některých částí sbírky listin (z popisů hranic katastrálních území, výpočetních protokolů,
protokolů a vyhlášek o všech řízeních, ohlašovacích listů, výkazů změn, záznamů změn, vyřazených částí všech písemných operátů),
z některých pomocných částí pozemkového katastru (z popisu odhadních okresů, z klasifikačních protokolů všeobecného vceňování,
seznamů domů, sestavení jakostních tříd) nebo z jiných výkazů a sestavení (z průkazů o výměře vlastního - společenstevního honebního okresu,
ze zjištění celkové výměry pozemků jedné jakostní třídy v katastrálním území nebo okresu), až včetně do 30 položek (i s cenou tiskopisu)
5
za každou další položku0,15
b) z výkazů úhrnných katastrálních hodnot a přehledů pozemnostních archů, za každých 10 položek (nebo méně)6
Poznámka:
Položkou se rozumí každá opsaná, opravená, změněná, doplněná nebo zrušená
vodorovná řádka, tedy i vodorovná řádka na titulní straně.
115Zeměměřické a kartografické práce prováděné zeměměřickou službou národních výborů,
které nejsou uvedeny v předchozích položkách tohoto oddílu, a to
a) polní měřické práce inženýrské (pracovní třída VIII a IX), za každou hodinu24
b) kancelářské technické práce inženýrské (pracovní třída VIII a IX), za každou hodinu16
c) polní měřické práce technické (pracovní třída VI a VII), za každou hodinu18
d) kancelářské pomocné technické práce (pracovní třída VI a VII), za každou hodinu12
e) kancelářské práce (pracovní třída IV a V), za každou hodinu10
f) všechny pomocné práce při polních měřických pracích, za každou hodinu9
Poznámka:
Počet pracovních hodin potřebný k výkonu objednaných prací a služeb se stanoví podle schválených jednotných
výkonových norem pro zeměměřictví a kartografii s přesností až na jednu desetinu hodiny. Zaokrouhlování započatých desetin
hodiny se provádí podle těchto zásad: ke zlomku menšímu než 0.05 hodiny normovaného výkonu se nepřihlíží. Větší zlomek
hodiny normovaného výkonu se zaokrouhlí na nejblíže vyšší desetinu hodiny. Zlomek 0.05 hodiny normovaného výkonu se
zaokrouhlí na nejbližší sudý počet desetin hodiny. U prací dosud nenormovaných je pro výši poplatku rozhodný počet
pracovních hodin, po které skutečně trvala práce zúčastněných pracovníků.
115 a) Vydání tiskopisů používaných při zakládání, udržování a obnovování operátu pozemkového katastru:
a) až včetně do formátu A 4
1. jednolistového, za kus0,50
2. dvoulistového, za kus1
b) formátu většího než A 4, za kus1,50
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybírá, neprovádí-li se zároveň některý z úkonů poplatných podle pol. 105 až 108.

Sazebník II

správních poplatků vybíraných v oboru veterinární správy

Poznámky k celému sazebníku:

3. Dosavadní znění se doplňuje takto:

Ustanovení této poznámky neplatí pro poplatky podle oddílů 7 a 8.

5. Dosavadní znění se doplňuje takto:

Ustanovení této poznámky neplatí pro poplatky podle oddílů 7 a 8.

17. Poplatky podle tohoto sazebníku i s případnou náhradou výdajů se vyměřují po provedení úkonů, a to

a) seznamem poplatníků, který vyhotoví dvojmo průpisem orgán místního národního výboru, jde-li o hromadný úkon. V seznamu se uvedou jména a bydliště poplatníků, druh a počet zvířat, jichž se úkony týkají, výše poplatku i s případnými náhradami výdajů. Správnost údajů v seznamu potvrdí poplatníci svými podpisy;

b) výkazem o poražených zvířatech a dovezeném masu, jde-li o úkon poplatný podle oddílu 7, který byl proveden v jatkách, s výjimkou prohlídky provedené pro samozásobitele, nebo který byl proveden v jatkách i mimo jatky, týká-li se prohlídka masa dovezeného do obce;

c) platebním výměrem, jde-li o jiný úkon.

20. Poplatky vyměřené výkazem o poražených zvířatech a dovezeném masu [pozn. 17 písm. b)] jsou splatné týdně a platí se na účet okresního národního výboru.

Poplatky (i s náhradou výdajů) vyměřené platebním výměrem [pozn. 17 písm. c)] jsou splatné neprodleně po doručení tohoto výměru a platí se do rukou veterináře provádějícího poplatný úkon; poplatky, které poplatník takto nezaplatí, platí se na účet okresního národního výboru.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek koná-li
se prohlídka
v jatkách
Kčs
mimo jatky
Kčs
Oddíl 7.
Veterinárně zdravotní prohlídka jatečných zvířat a masa.
Poznámka k celému oddílu:Je-li třeba bakteriologického vyšetření,
vybírá se i v jatkách poplatek za prohlídku částkou stanovenou za prohlídku mimo jatky.
101Veterinárně zdravotní prohlídka jatečných zvířat a masa, a to, jde-li o
a) jednokopytníka nebo skot, s výjimkou hříbat a telat, za kus6,6011
b) hříbě nebo tele, za kus35
c) vepře, s výjimkou selete (i s vyšetřením na svalovce), za kus5,207
d) ostatní zvířata (i s vyšetřením na svalovce), za kus23
102Pouhé vyšetření na svalovce
a) masa selete, za celé zvíře nebo jeho část11
b) masa ostatních zvířat, za celé zvíře nebo jeho část23
103Vyšetření masa, slaniny nebo tuků, jsou-li dovezeny do obce a určeny
k požití lidmi nebo jsou-li s týmž určením z obce vyváženy, za každý i započatý kg
0,060,06
(celkový poplatek
za prohlídku
se zvyšuje vždy o 2 Kčs)
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že se při vyšetření zjistí závady mající vliv na zdravotní nezávadnost,
trvanlivost a biologickou hodnotu masa. Byl-li poplatek zaplacen za vyšetření v obci vývozu, platí se v obci dovozu jen v případě,
že se při vyšetření v této obci zjistí závada neuvedená v průvodním zdravotním osvědčení.
Poplatek Kčs
Oddíl 8.
Vyšetření masa, masných výrobků a tuků dovážených do celního vnitrozemí.
Poznámky k celému oddílu:
1. Poplatky podle tohoto oddílu zahrnují i případné úkony orgánů hygienické
a protiepidemické služby provedené v souvislosti s poplatnými úkony.
2. Výsadní společnosti pro zahraniční obchod a národní podniky jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeny.
104Vyšetření masa, masných výrobků a tuků dovážených do celního vnitrozemí, a to, jde-li o
a) maso jednokopytníka nebo skotu, s výjimkou telete, za celé zvíře6
b) půlku nebo čtvrt skotu2,50
c) maso telete nebo vepře (i divokého), za celé zvíře2
d) půlku vepře, celou ovci nebo kozu nebo půlku ovce1,50
e) upravené maso nebo tuk, a to
aa) střeva (i mražená), za každý i započatý kg .0,20
bb) sádlo, slaninu nebo jiné tuky (i ve zmraženém stavu), za každý i započatý kg0,04
cc) jiné již upravené maso (i mražené), za každý i započatý kg0,08
f) maso drůbeže, zvěřiny nebo ryb, za každý i započatý kg0,02
Poznámky:
1. Poplatek podle písm. a), b) a c) se zvyšuje o 20 %, nebylo-li maso včas připraveno k prohlídce.
2. Poplatek podle písm. e) a f) činí za zásilku nejméně 2 Kčs.
105Vyšetření masa na svalovce, a to, jde-li o
a) celého vepře (i divokého), půlku nebo čtvrt zmraženého nebo upraveného vepře1,50
b) jednotlivý kus masa1

Sazebník V

správních poplatků vybíraných za zkoušení, kontrolu a výměnu drahých kovů

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
4Stanovení ryzosti drahých kovů a jejich slitin chemickým rozborem na žádost strany, a to
stanovení stříbra podle Volharda 6
stanovení stříbra podle Gay-Lussaca 12
stanovení stříbra kupelací6
stanovení stříbra zkouškou z kelímku12
stanovení stříbra vážkově 18
přibližné stanovení stříbra na prubířském kameni, za jedno vyzkoušení2
stanovení zlata kupelací18
stanovení zlata na mokré cestě 28
přibližné stanovení zlata na prubířském kameni, za jedno vyzkoušení4
stanovení zlata a stříbra kupelací22
stanovení platiny nebo platiny a zlata nebo platiny, zlata a stříbra kupelací60
stanovení platiny na mokré cestě 60
přibližné stanovení platiny na prubířském kameni, za jedno vyzkoušení6
stanovení ostatních platinových kovů, po 70
Poznámka:
Za definitivní vyzkoušení ryzosti předmětu, provedené na žádost strany vyšším kontrolním orgánem,
vybere se dvojnásobný poplatek, zjistí-li se definitivním vyzkoušením, že ryzost předmětu je nezákonná.
5 Zkoušení rud, odpadků a jiných surovin chemickým rozborem na žádost strany, a to
stanovení stříbra 24
stanovení zlata 40
stanovení zlata a stříbra 54
stanovení platiny nebo platiny a zlata nebo platiny, zlata a stříbra80
stanovení ostatních platinových kovů, po 80
6Výměna a zpracování slitin drahých kovů na ryzí drahé kovy, a to
a) za 1 kg vyloučeného ryzího stříbra
u slitin ryzosti do 499/1000 stříbra72
u slitin ryzosti 500/1000 a výše stříbra46
u stříbrných kalů 63
b) za 1 kg vyloučeného ryzího zlata
u slitin ryzosti do 10/1000 zlata600
u slitin ryzosti 11 až 300/1000 zlata 500
u slitin ryzosti nad 300/1000 zlata400
c) u slitin s obsahem platiny a platinových kovů
za 1 kg vyloučené ryzí platiny2 000
za 1 kg vyloučeného jiného ryzího platinového kovu 2 400
Poznámka:
V poplatcích za zpracování slitin drahých kovů jsou zahrnuty výdaje
spojené s jejich tavením. Za stanovení ryzosti slitin se vybírají poplatky podle pol. 4.

Sazebník VI

správních poplatků vybíraných zastupitelskými úřady Československé republiky

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
3Poznámka:
Poplatek se vybere vždy nejméně částkou 30 Kčs v evropských a 60 Kčs v mimoevropských státech;
těmito částkami se poplatek vybere i tehdy, je-li zakročení bezvýsledné. Správní orgán může však poplatek
vybrat nižšími než uvedenými částkami nebo od jeho vybrání upustit, nepřesahuje-li vybraná částka
(cena) 60 Kčs v evropských a 120 Kčs v mimoevropských státech a jsou-li náklady spojené s vybráním nepatrné.
9Poznámky:
5. b) visa na diplomatické a služební pasy;
Přesunout nahoru