Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 8/1953 Sb.Vládní nařízení o státní jakostní inspekci

Částka 5/1953
Platnost od 14.02.1953
Účinnost od 14.02.1953
Zrušeno k 29.11.1958 (76/1958 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8.

Vládní nařízení

ze dne 20. ledna 1953

o státní jakostní inspekci

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Aby bylo zajištěno neustálé zlepšování jakosti vykupovaných a dodávaných zemědělských výrobků, mlýnských výrobků a krmiv (v rozsahu uvedeném v § 4), zřizuje se státní jakostní inspekce jako orgán ministerstva výkupu.

§ 2

Úkolem státní jakostní inspekce jest zejména:

a) sledovat, aby jakost zemědělských výrobků, mlýnských výrobků a krmiv uvedených v § 4 odst. 1 odpovídala jakostním normám a aby se soustavně zlepšovala;

b) předcházet ztrátám na množství a na jakosti těchto výrobků;

c) vydávat posudky a osvědčení o jakosti těchto výrobků, a to tuzemských i dovezených.

§ 3

(1) V čele státní jakostní inspekce je hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr výkupu; při své práci řídí se hlavní inspektor pokyny ministra.

(2) Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je ministr výkupu.

(3) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů.

(4) Osobním úřadem pracovníků státní jakostní inspekce je ministerstvo výkupu.

§ 4

(1) Státní jakostní inspekce prověřuje:

a) jakost obilovin, luštěnin, olejnin, bramborů, ovoce, zeleniny, sena, slámy, stonkového lnu, stonkového konopí, chmele, jatečného dobytka, drůbeže, vajec a ovčí vlny při jejich výkupu, skladování a odbytu oprávněnými výkupci, jakož i při jejich dovozu a vývozu;

b) jakost jedlých mlýnských výrobků a vedlejších mlýnských výrobků sloužících ke krmným účelům při jejich výrobě, skladování ve skladech výrobců a při odbytu z těchto skladů, jakož i při jejich dovozu a vývozu;

c) jakost průmyslových krmiv, pokud je vyrábějí nebo skladují podniky podléhající ministerstvu výkupu;

d) jakost ostatních výrobků, jejichž výkup nebo výroba podléhá ministerstvu výkupu, v rozsahu stanoveném ministrem výkupu;

e) sklady určené pro uskladnění zemědělských a mlýnských výrobků a krmiv.

(2) K zajištění výkupu jakostních zemědělských výrobků jsou orgány státní jakostní inspekce oprávněny sledovat i výrobu zemědělských výrobků a prověřovat v zemědělských závodech řádné a včasné dodržování výrobních podmínek.

§ 5

Orgány státní jakostní inspekce provádějí své úkoly z úřední povinnosti nebo na návrh orgánů státní správy, mohou však vydávat posudky a osvědčení o jakosti zemědělských a mlýnských výrobků a krmiv i na žádost zemědělských závodů státního socialistického sektoru, jednotných zemědělských družstev, národních a komunálních podniků, družstev, jakož i výsadních společností pro zahraniční obchod .

§ 6

(1) Orgány státní jakostní inspekce mají při výkonu své činnosti právo vstupovat za účelem prověrek do zemědělských závodů , do provozoven a skladů oprávněných výkupců zemědělských výrobků a výrobců mlýnských výrobků a krmiv a nahlížet do příslušných záznamů; provozovatelé, po případě zaměstnanci prověřovaných podniků a závodů jsou povinni jim poskytnout údaje potřebné pro výkon jejich činnosti a umožnit jim provádění prověrek.

(2) Orgány státní jakostní inspekce upozorňují vedoucí podniků a závodů, v nutných případech i jejich nadřízené orgány, na zjištěné závady a kontrolují jejich odstranění. Podnikům podléhajícím ministerstvu výkupu jsou orgány státní jakostní inspekce oprávněny vydat také závazné pokyny k odstranění zjištěných závad.

§ 7

Posudky a osvědčení o jakosti zemědělských a mlýnských výrobků vydané orgány státní jakostní inspekce jsou závazné pro účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy; nejsou však závazné pro soudy ani pro orgány státní arbitráže.

§ 8

Orgány státní jakostní inspekce odpovídají za škodu, kterou zavinily nesprávným postupem při výkonu své činnosti.

§ 9

Orgány státní jakostní inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dovědí při výkonu své činnosti. Toto tajemství jsou pracovníci státní jakostní inspekce povinni zachovávat i po odchodu z této služby.

§ 10

Podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení vydá ministerstvo výkupu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 11

Ustanovení tohoto nařízení s e nevztahují na osiva a sádě; orgány státní jakostní inspekce prověřují pouze přejímání, přípravu, skladování a odbyt osiva a sadby v podnicích podřízených ministerstvu výkupu.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení . Provede je ministr výkupu v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Krosnář v. r.

Přesunout nahoru