Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 77/1953 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy

Částka 45/1953
Platnost od 14.09.1953
Účinnost od 14.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77.

Vládní nařízení

ze dne 11. září 1953

o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

(1) Ministerstvo vnitra a ministerstvo národní bezpečnosti se slučují v ministerstvo vnitra.

(2) Zřizuje se ministerstvo místního hospodářství, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva vnitra v oboru místního hospodářství a výstavby obcí.

§ 2

Ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky se slučují v ministerstvo paliv a energetiky.

§ 3

Ministerstvo těžkého strojírenství a ministerstvo všeobecného strojírenství se slučují v ministerstvo strojírenství.

§ 4

Ministerstvo stavebního průmyslu a ministerstvo stavebních hmot se slučují v ministerstvo stavebnictví.

§ 5

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo státních statků se slučují v ministerstvo zemědělství.

§ 6

Ministerstvo železnic a ministerstvo dopravy se slučují v ministerstvo dopravy .

§ 7

Ministerstvo vysokých škol a ministerstvo školství a osvěty se slučují v ministerstvo školství.

§ 8

(1) Zrušují se Státní výbor pro věci umění, Výbor pro kulturní styky se zahraničím a Československý rozhlasový výbor.

(2) Zrušují se hlavní správa polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a hlavní správa kinematografie, zřízené při úřadu předsednictva vlády.

(3) Zřizuje se ministerstvo kultury , na které přecházejí dosavadní úkoly Státního výboru pro věci umění, Výboru pro kulturní styky se zahraničím, Československého rozhlasového výboru a hlavních správ polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a kinematografie, zřízených při úřadu předsednictva vlády, jakož i dosavadní úkoly ministerstva školství a osvěty na poli osvěty.

§ 9

(1) Státní arbitráž při vládě republiky Československé se přeměňuje na státní arbitráž republiky Československé a přičleňuje se k ministerstvu spravedlnosti.

(2) Státní arbitráž při sboru pověřenců se přeměňuje na státní arbitráž pro Slovensko.

(3) Ustanovení § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, se mění a zní takto:

"(1) Orgány státní arbitráže se skládají z hlavního arbitra, přiměřeného počtu zástupců hlavního arbitra a státních arbitrů. Orgány státní arbitráže republiky Československé jmenuje na návrh ministra spravedlnosti vláda, orgány státní arbitráže pro Slovensko sbor pověřenců a orgány státní arbitráže při krajských národních výborech krajské národní výbory. Osobní a věcné potřeby státní arbitráže republiky Československé zajišťuje ministerstvo spravedlnosti, státní arbitráže pro Slovensko sbor pověřenců a státní arbitráže při krajských národních výborech krajské národní výbory."

(4) Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, se mění a zní takto:

"Hlavní arbitr republiky Československé má právo předkládat prostřednictvím ministra spravedlnosti návrhy opatření v hospodářských věcech vládě, hlavní arbitr pro Slovensko sboru pověřenců a hlavní arbitr při krajském národním výboru radě krajského národního výboru."

§ 10

Na ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu přechází působnost ve věcech vodohospodářských, vykonávaná doposud zejména ministerstvem stavebního průmyslu.

§ 11

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů státní správy v souvislosti s přesuny působnosti, prováděnými podle tohoto nařízení, provede vláda.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru