Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 75/1953 Sb.Nařízení ministra dopravy, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě

Částka 44/1953
Platnost od 14.09.1953
Účinnost od 14.09.1953
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75.

Nařízení ministra dopravy

ze dne 25. srpna 1953,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 20, § 22 odst. 3 a § 70 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě dále (jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Námořními loďmi podle zákona (dále jen "lodi") se rozumějí lodi určené a pravidelně používané k námořní plavbě, a to bez ohledu na účel, kterému tato plavba slouží, nikoliv však lodi vojenské.

DÍL I

Právo plout pod československou vlajkou

§ 2

(1) Právo plout pod československou vlajkou může být uděleno jen lodi, která není zapsána v cizozemském námořním rejstříku. Jestliže loď dosud nebyla zapsána v žádném námořním rejstříku, je provozovatel povinen předložit čestné prohlášení o tom, že nezamýšlí dát ji zapsat do cizozemského námořního rejstříku. Byla-li loď již v takovém rejstříku zapsána, je třeba předložit doklad o jejím výmazu.

(2) Lodi, která je ve spoluvlastnictví československých a cizích osob, může být uděleno právo plout pod československou vlajkou, jen bude-li zajištěno používání lodi k účelu uvedenému v § 1 zákona.

§ 3

(1) Československou vlajkou se rozumí československá státní vlajka.

(2) Československé lodi vztyčují československou vlajku na vlajkové žerdi na zádi nebo na zadním stěžni nebo jiným obvyklým způsobem. Na místě určeném pro československou vlajku nesmí být nikdy vztyčena jiná vlajka nebo jakýkoliv znak.

(3) Podrobné předpisy o používaní československé vlajky a jiných vlajek stanoví ministerstvo dopravy v řádu pro službu na československých námořních lodích.

§ 4

(1) Právo plout pod československou vlajkou ukládá povinnost nést vlajku poctivě a ve cti, přiznávat ji všude, kde to vyžadují mezinárodní pravidla a zvyklosti, a dbát těchto pravidel a zvyklostí na širém moři, v pobřežních vodách a v přístavech.

(2) Právo plout pod československou vlajkou se prokazuje platným lodním certifikátem nebo prozatímním průvodním listem.

(3) Československé zastupitelské úřady se sídlem v námořních přístavech dohlížejí na zachovávání těchto ustanovení.

§ 5

(1) Se žádostí o vydání lodního certifikátu je nutno podat zároveň návrh na zápis lodi do československého námořního rejstříku (dále jen "rejstřík"), pokud loď není od povinnosti takového zápisu osvobozena.

(2) Při vydání lodního certifikátu může ministerstvo dopravy stanovit podmínky a výhrady, které uzná za potřebné; tyto podmínky a výhrady může kdykoliv změnit nebo odvolat.

§ 6

(1) Prozatímní průvodní list může být vydán jen v případech, kdy loď, která jinak splňuje podmínky pro udělení práva plout pod československou vlajkou, nemůže z naléhavých důvodů vyčkat vydání lodního certifikátu.

(2) O vydání prozatímního průvodního listu a vyznačení všech změn skutečností v něm uvedených je nutno žádat u československého zastupitelského úřadu, do jehož obvodu působnosti loď připlula nebo má připlout.

(3) Československý zastupitelský úřad vyžádá si před vydáním prozatímního průvodního listu vyjádření ministerstva dopravy. Při vydání prozatímního průvodního listu může československý zastupitelský úřad stanovit podmínky a výhrady, které uzná za potřebné.

(4) Obdrží-li loď lodní certifikát, zanikne-li právo lodi plout pod československou vlajkou, anebo bude-li jí toto právo odňato, musí být prozatímní průvodní list neprodleně vrácen úřadu, který jej vydal. Totéž platí, uplyne-li doba platnosti prozatímního průvodního listu.

§ 7

(1) Ministerstvo dopravy může odejmout právo plout pod československou vlajkou, vyžadují-li to důvody hospodářské nebo vůbec důvody obecného zájmu anebo jestliže provozovatel lodi

a) nezachovává podmínky a výhrady stanovené při vydání lodního certifikátu nebo prozatímního průvodního listu;

b) provozuje plavbu lodí způsobem odporujícím platným předpisům;

c) neplní povinnosti vyplývající z práva plout pod československou vlajkou (§ 4, odst. 1);

d) učinil nesprávné údaje v žádosti o vydání lodního certifikátu nebo prozatímního průvodního listu anebo v žádosti o zápis lodi do rejstříku nebo opominul ohlásit změnu v důležitých skutečnostech a právních poměrech zapsaných v rejstříku;

e) přestal trvale používat lodi k námořní plavbě.

(2) Zanikne-li právo plout pod československou vlajkou nebo bude-li toto právo lodi odňato, je její provozovatel povinnen vrátit lodní certifikát ministerstvu dopravy.

DÍL II

Zápis lodi do rejstříku

§ 8

Do rejstříku mohou být zapsány jen lodi, které

a) mají lodní certifikát;

b) mají osvědčení o způsobilosti k námořní plavbě podle § 13 zákona;

c) jsou cejchovány a mohou své rozměry doložit výměrným listem vydaným podle § 14 zákona.

§ 9

Od povinnosti zápisu do rejstříku jsou osvobozeny lodi, které mají hrubou prostornost nejvýše 20 rejstříkových tun. Na žádost provozovatele mohou však být zapsány do rejstříku i tyto lodi.

§ 10

(1) Rejstřík se skládá z rejstříkové knihy a rejstříkových spisů.

(2) Rejstříkové spisy obsahují listiny, podle nichž byly nebo mají být provedeny zápisy v rejstříku. Mimo to se vede deník podání v rejstříkových věcech a potřebné jmenné seznamy.

(3) Ministerstvo dopravy vydá směrnice o složení a vedení rejstříku.

§ 11

(1) V rejstříku se zapisují tyto údaje o lodi:

a) jméno lodi;

b) rok, místo a způsob stavby;

c) volací značka vysílací radioelektrické stanice;

d) rozměry;

e) hrubá prostornost v rejstříkových tunách a krychlových metrech;

f) způsob pohonu;

g) účel, jemuž loď slouží;

h) vlastník (spoluvlastníci), a není-li loď provozována vlastníkem, též její provozovatel, a to

1. u fysické osoby její jméno a příjmení, státní občanství a bydliště;

2. u právnické osoby její název a sídlo, jakož i jméno, příjmení a bydliště osob, které jsou oprávněny jednat jejím jménem;

i) je-li loď ve spoluvlastnictví, výše podílů jednotlivých spoluvlastníků;

j) právní důvod nabytí vlastnictví (spoluvlastnictví) k lodi;

k) právní důvod, na jehož základě provozovatel užívá lodi, která není v jeho výhradném vlastnictví;

l) právní závady (zástavní práva) váznoucí na lodi nebo na jednotlivých podílech na lodi;

m) datum zápisu;

n) pořadové číslo, pod kterým je loď zapsána v rejstříku;

o) důvod a datum výmazu lodi z rejstříku.

(2) Mimo jméno, které má loď v den zápisu, zapíše se též její dřívější jméno nebo označení, pod kterým byla zapsána v cizozemském rejstříku.

(3) Volací značku vysílací radioelektrické stanice určí ministerstvo spojů a sdělí ji ministerstvu dopravy.

(4) Rozměry (délka, šířka a výška) lodi a její hrubá prostornost se zapisují v rejstříku na základě úředního měření. Nemohlo-li být úřední měření lodi provedeno československými orgány, zapisují se prozatím údaje o rozměrech a hrubé prostornosti lodi podle jiných úředně vydaných nebo ověřených průkazů, zejména podle cizozemského výměrného listu. Druh těchto průkazů je nutno v rejstříku poznamenat.

(5) Ministerstvo dopravy může podle svého uvážení zapsat v rejstříku i takovou skutečnost, která není uvedena v předchozích odstavcích, jestliže to vyžaduje účel, jemuž slouží veřejnost rejstříku.

§ 12

(1) Každá loď, i když není zapsána v rejstříku, musí mít na obou bocích přídě své jméno a na zádi své jméno a název domovského přístavu.

(2) Jméno lodi se může skládat z jednoho nebo několika slov, k nímž mohou být připojena i jednotlivá písmena a číslice.

(3) Není dovoleno používat jiného jména, než které je zapsáno v rejstříku a v lodních listinách, toto jméno přemisťovat, činit je neznatelným anebo připojovat k němu nápisy, které by mohly ovlivnit jeho zřetelnost.

§ 13

(1) Loď zapsaná v rejstříku musí být z něho vymazána:

a) v případě její úplné zkázy;

b) uznalo-li ministerstvo dopravy její opravu za neúčelnou;

c) zaniklo-li její právo plout pod československou vlajkou nebo bylo-li jí toto právo odňato.

(2) Úplné zkáze lodi klade se na roveň její nezvěstnost, trvající po jeden rok.

(3) Loď, která nepodléhá povinnosti zápisu a byla zapsána v rejstříku na žádost provozovatele, může být na jeho návrh kdykoliv vymazána.

(4) Provozovatel lodi vymazané z rejstříku je povinen neprodleně vrátit ministerstvu dopravy lodní certifikát a rejstříkový list, po případě osvědčení o osvobození od povinnosti zápisu v rejstříku.

§ 14

Změny skutečností a právních poměrů zapsané v rejstříku se vyznačí neprodleně též v příslušných lodních listinách. Za tím účelem je nutno předložit ministerstvu dopravy současně s návrhem na zápis změny též lodní listiny, kterých se změna týká. Ministerstvo dopravy může místo vyznačení změn v listinách na návrh žadatele vydat nové listiny, jestliže žadatel zároveň vrátil dosavadní listiny. Vyznačením změn v listinách může být pověřen československý zastupitelský úřad.

§ 15

(1) Návrhy na zápis je nutno učinit bez odkladu. Návrhy se podávají písemně a mohou se týkat vždy pouze jedné lodi.

(2) Má-li provozovatel lodi své bydliště v cizině, je povinen zřídit zmocněnce bydlícího v tuzemsku, aby jej v rejstříkových věcech zastupoval.

(3) Je-li více osob povinných k podání návrhu, dostačí, podá-li návrh jedna z nich.

§ 16

(1) Podání mají obsahovat přesné údaje o všech skutečnostech a právních poměrech, které mají být zapsány v rejstříku, zejména:

a) jméno, příjmení a bydliště (název a sídlo) navrhovatele a ostatních účastníků, po případě jejich zmocněnců nebo zákonných zástupců;

b) stručný popis skutečností a označení listin, kterých se navrhovatel dovolává;

c) určitý návrh;

d) úředně ověřený podpis navrhovatele.

(2) Podání učiněná telegraficky, která neměla náležitosti uvedené v předchozím odstavci, musí být do tří dnů opakována písemným podáním. Mělo-li telegrafické podání předepsané náležitosti, je třeba nedostatek podpisu odstranit do tří dnů dodatečným stručným písemným podáním. Zároveň je nutno předložit potřebné listiny. Zmeškají-li se tyto lhůty, nelze k telegrafickému podání přihlížet.

§ 17

(1) Skutečnost navržená k zápisu musí být prokázána listinami. Podpisy stran na soukromých listinách musí být úředně ověřeny.

(2) Listiny je nutno předložit v originále a v jednom úředně ověřeném opise, a není-li možno předložit originál, ve dvou úředně ověřených opisech. Nesplní-li navrhovatel tuto povinnost, ačkoli k tomu byl vyzván, pořídí se potřebné opisy na náklad navrhovatele; na to musí být navrhovatel ve výzvě upozorněn.

§ 18

(1) Z úřední povinnosti se provádí zápis v rejstříku v případech, kdy je to zvlášť stanoveno.

(2) Aby bylo dosaženo shody stavu rejstříkového se stavem skutečným, může ministerstvo dopravy provést zápis z úřední povinnosti i v jiných případech a zjistit k tomu potřebný skutkový podklad. V takovém případě vyzve nejprve osobu povinnou k podání návrhu, aby sama splnila svoji povinnost.

§ 19

(1) Každý může nahlížet do rejstříkové knihy a žádat z ní úřední opis nebo potvrzení. Nahlížet do rejstříkových spisů a žádat z nich úřední opis nebo potvrzení může jen ten, kdo má na tom právní zájem; v pochybnostech rozhodne ministerstvo dopravy.

(2) Nahlédnutí do rejstříku, jakož i vydání opisů nebo potvrzení z něho může být odepřeno, vyžaduje-li to obecný zájem, zejména jde-li o hospodářské nebo státní tajemství.

§ 20

Pro řízení ve věcech rejstříkových podle zákona a tohoto nařízení platí, pokud se v nich nestanoví jinak, předpisy o správním řízení.

DÍL III

Právo vlastnické a zástavní k lodi

§ 21

(1) Pokud ze zákona nebo z tohoto nařízení anebo z mezinárodních úmluv nevyplývá jinak, platí o vlastnickém a zástavním právu k lodi nebo k jednotlivým podílům na lodi ustanovení občanského zákoníka o vlastnickém a zástavním právu k věcem movitým.

(2) Ustanovení § 23 zákona se vztahuje na všechny lodi, ať již jsou zapsány v rejstříku či nikoli, jakož i na převod vlastnického práva a zřízení zástavního práva k podílu na lodi.

(3) Ustanovení § 24 zákona platí též pro přechod vlastnického práva a zřízení zástavního práva k lodi ze zákona anebo výrokem úředním.

(4) Ministerstvo dopravy může odepřít schválení smlouvy o převodu vlastnického práva nebo o zřízení zástavního práva k lodi, brání-li schválení důvody hospodářské nebo vůbec důvody obecného zájmu.

§ 22

(1) Za příslušenství lodi, na něž se vztahuje zástavní právo zřízené k lodi, se v pochybnosti považují všechny věci, které jsou zapsány v lodním inventáři.

(2) Pořadí zástavních práv k lodi zapsané v rejstříku se řídí dobou, kdy ministerstvu dopravy došel návrh na jejich zápis; došlo-li několik návrhů zároveň, mají zástavní práva stejné pořadí.

(3) Zástavní právo zřízené před zápisem lodí do rejstříku, po případě před vydáním prozatímního průvodního listu, působí proti zapsanému vlastníku lodi a proti věřitelům, jejichž zástavní právo je zapsáno, jen když v době vzniku svých práv věděli nebo museli vědět o vzniku takového zástavního práva.

(4) Zanikne-li pohledávka anebo pomine-li její zajištění zástavním právem zapsaným do rejstříku, je zástavní věřitel povinen vydat listinu, podle které lze zapsat v rejstříku zánik zástavního práva.

(5) Zástavní práva k lodi zapsané v rejstříku jejím výmazem nezanikají. O výmazu lodi je nutno vyrozumět zapsané zástavní věřitele.

§ 23

(1) Neodpovídá-li zápis v rejstříku, týkající se vlastnického nebo zástavního práva, skutečnému právnímu stavu, může každý, kdo je dotčen nesprávností zápisu, žádat za jeho opravu. Ministerstvo dopravy provede opravu, souhlasí-li s ní zúčastněné osoby, anebo na základě pravomocného rozhodnutí, jež se týká sporné otázky.

(2) Bylo-li zapsané zástavní právo neprávem vymazáno, může být podán proti správnosti rejstříku odpor, který se poznamená v rejstříku. Bude-li prokázáno, že zástavní právo bylo vymazáno neprávem, ministerstvo dopravy vyhoví odporu. V tomto případě se přihlíží k zástavnímu právu, jako by nebylo vymazáno.

§ 24

(1) Pro záznam o přechodu vlastnictví a o zřízení zástavního práva k lodi, která pluje s prozatímním průvodním listem, platí přiměřeně ustanovení § 22 odstavců 1 a 2.

(2) Zástavní práva, zaznamenaná v prozatímním průvodním listu, převedou se při zápisu lodi ve stejném pořadí do rejstříku, pokud do dne zápisu lodi nezanikla.


DÍL IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 25

Lodní listiny, vydané ve věcech upravených tímto nařízením před počátkem jeho účinnosti podle dosavadních předpisů, zůstávají v platnosti až do jejich výměny za listiny podle tohoto nařízení. Dobu výměny určí ministerstvo dopravy.

§ 26

Při obstarávání úkolů vyplývajících ze zákona a z tohoto nařízení se řídí československé zastupitelské úřady směrnicemi a pokyny, které vydá ministerstvo zahraničních věcí v dohodě s ministerstvem dopravy.

§ 27

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

A. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru