Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1953 Sb.Vládní nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky

Částka 42/1953
Platnost od 01.09.1953
Účinnost od 01.09.1953
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

Vládní nařízení

ze dne 21. července 1953

o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Pro ocenění učitelů a jiných školských pracovníků, kteří svým pracovním nadšením a mimořádnými výsledky své práce při budování socialistické školy podněcují iniciativu ostatních a jsou jim příkladem k následování,

1. zakládá se vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“,

2. zavádí se veřejné uznání,

3. zavádějí se čestné tituly

a) „Zasloužilý učitel“,

b) „Zasloužilý školský pracovník“,

c) „Vzorný učitel“.

Vyznamenání

§ 2

Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie, defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček pro učitele a učebních pomůcek a pod.

§ 3

(1) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ propůjčuje president republiky na návrh vlády.

(2) Podrobnosti o podmínkách udělení vyznamenání, popis vyznamenání, jakož i podrobnosti o jeho nošení jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.

§ 4

Veřejné uznání

(1) Učitelům a jiným školským pracovníkům se uděluje za vynikající práce v oboru pedagogických věd veřejné uznání.

(2) Veřejné uznání uděluje vláda.

(3) Vyznamenaní dostanou listinu o tom, že jim bylo projeveno veřejné uznání (diplom).

Čestné tituly

§ 5

Čestný titul „Zasloužilý učitel“ se uděluje zvláště zasloužilým a vynikajícím učitelům, kteří pracovali ve škole nejméně 10 let, zvláště vynikli výchovně pedagogickou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy v socialistické výchově a vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života.

§ 6

Jiným zvláště zasloužilým a vynikajícím školským pracovníkům, kteří pracovali ve školském oboru nejméně 10 let a zvlášť vynikli touto svou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy v socialistické výchově a vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života, uděluje se čestný titul „Zasloužilý školský pracovník“.

§ 7

Čestné tituly „Zasloužilý učitel“ a „Zasloužilý školský pracovník“ uděluje vláda na návrh ministra školství a osvěty. Učitelům a školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu navrhuje udělení těchto čestných titulů vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.

§ 8

Čestný titul „Vzorný učitel“ se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům, jejichž mimořádné výkony a úspěchy ve výchovně vzdělávací práci nebo při jejím vedení a organisaci výrazně převyšují výkony a výsledky práce jiných učitelů a školských pracovníků, a kteří příkladným plněním všech svých povinností se stali vzorem strhujícím k následování.

§ 9

Čestný titul „Vzorný učitel“ uděluje pracovníkům v oboru působnosti ministerstva školství a osvěty ministr školství a osvěty. Školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu uděluje tento čestný titul vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.

§ 10

(1) Vyznamenaní dostanou zároveň s čestným titulem listinu o tom, že jim byl udělen čestný titul (diplom).

(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak .


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády a ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Sýkora v. r.


Příloha k vládnímu nařízení č. 73/1953 Sb.

Stanovy

vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“

(1) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie, defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček pro učitele a učebních pomůcek a pod.

(2) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

(4) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ má tvar kruhu o průměru 27 mm. Na líci lemovaném vavřínovými ratolestmi je plastické poprsí Jana Amose Komenského, nalevo od poprsí je letopočet „1592“, napravo letopočet „1670“ a pod ním nápis „Jan Amos Komenský“. Na rubu lemovaném lipovými ratolestmi jsou v horní části písmena „ČSR“ a pod nimi nápis „Za zásluhy v oboru pedagogických věd“. Nápisy na medaili jsou vypouklé. Medaile je ražena ze stříbra, patinovaná. Nosí se na závěsné sponě tvaru obdélníku 25 mm široké a 15 mm dlouhé, potažené hedvábnou stuhou. Stuha je rudá s dvěma 3 mm širokými proužky uprostřed, z nichž pravý proužek je bílý a levý modrý.

(5) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání , je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 25 mm dlouhé. Na stužce je miniatura medaile.

(6) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ se řadí zprava doleva v pořadí za vyznamenáním „Za vynikající práci“; nosí-li se pouze stužka vyznamenání, řadí se v témže pořadí.

(7) Věci vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ spravuje předseda vlády.

Přesunout nahoru