Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 70/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953

Částka 40/1953
Platnost od 26.08.1953
Účinnost od 01.01.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70.

Vládní nařízení

ze dne 21. července 1953,

kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 4 rozpočtového zákona na rok 1953 č. 26/1953 Sb.:


§ 1

Dosažení rozpočtových příjmů

(1) Výše příjmů, stanovená státním rozpočtem, je nejnižší mezí, jíž musí být dosaženo.

(2) Všechny orgány zúčastněné na státním hospodaření jsou povinny dbát o to, aby příjmových zdrojů bylo plně využito a aby příjmy docházely během roku plynule.

§ 2

Použití rozpočtových prostředků k určeným účelům a do určené výše

(1) Prostředků určených státním rozpočtem k úhradě výdajů (dále jen "rozpočtové prostředky") smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet.

(2) Všechny orgány hospodařící s rozpočtovými prostředky jsou povinny dbát o to, aby plánované úkoly byly splněny, při čemž musí usilovat, aby se tak stalo co nejúčelněji a nejhospodárněji.

(3) Rozpočtové prostředky buďtež čerpány jen ve výši úměrné rozsahu plnění plánovaných úkolů a během roku co nejplynuleji.

§ 3

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1953 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto nařízení mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1953, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.

(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1953, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 4

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (nařízení pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich hospodářské a finanční důsledky. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Připouští-li povaha navrhovaného opatření zavedení nových příjmů, je tyto nové příjmy vždy navrhnout.

§ 5

Zatěžování státních rozpočtů příštích let

(1) Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování, po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv, vydávání nových periodických tiskovin a dlouhodobé objednávky, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo vyšší náklad pro státní pokladnu, je třeba předchozího souhlasu.

(2) K takovému opatření může dát souhlas ústřední úřad, nebo je může učinit v oboru vlastní působnosti, jestliže není k tomu třeba podle jiných předpisů souhlasu Státní systemisační komise a jestliže očekávaný náklad nepřestoupí v jednotlivém případě částku 50 000 Kčs ročně a v úhrnu všech případů částku 800 000 Kčs ročně. V ostatních případech je třeba souhlasu ministerstva financí.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na hospodaření národních výborů; pro ně platí ustanovení § 16 vládního nařízení č. 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory.

§ 6

Nepřípustnost započtení pohledávek proti státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.


§ 7

Závěrečná ustanovení

Ministerstvo financí vydá podrobnější směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových úvěrů, zajištění souladu mezi státním plánem rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtem, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Při tom může ministerstvo financí povolit odchylky od ustanovení § 2 odst. 1 pro přesunové řízení a od ustanovení § 3 odst. 1 o použití rozpočtových prostředků do konce roku.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr financí a ostatní členové vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kyselý v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Nepomucký v. r.

Novotný v. r.

Dr. Neuman v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Pokorný v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

A. Pospíšil v. r.

David v. r.

J. Pospíšil v. r.

Dvořák v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Rais v. r.

Harus v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Havelka v. r.

Smida v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Sýkora v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Krajčír v. r.

Šrámek v. r.

Krosnář v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru