Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1953 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou

Částka 37/1953
Platnost od 29.07.1953
Účinnost od 27.03.1953
Zrušeno k 23.04.1960 (117/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 4. května 1953

o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou

Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Syrskou republikou, podepsaná v Damašku dne 30. července 1952, byla dne 28. října 1952 schválena vládou a dne 11. prosince 1952 Národním shromážděním. Dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 12. března 1953.

Tato dohoda nabývá podle svého článku V účinnosti patnáct dnů po výměně ratifikačních listin, nabyla tedy účinnosti 27. března 1953.

Původní znění dohody a její překlad se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

OBCHODNÍ DOHODA

mezi republikou Československou a Syrskou republikou

Jménem republiky Československé!

Jménem republiky Československé a republiky Syrské byla sjednána tato Dohoda:

Překlad

OBCHODNÍ DOHODA

mezi republikou Československou a Syrskou republikou

Vláda Československé republiky a vláda Syrské republiky, vedeny přáním podporovati a rozvíjeti v co největší míře obchodní výměnu mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Čl. I

Vláda Československé republiky a vláda Syrské republiky si budou navzájem v rámci svých platných obecných předpisů o dovozu a vývozu poskytovati co nejvýhodnější nakládání při rozvíjení výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Čl. II

Československé výrobky nebo zboží, dovážené přímo z Československa do Syrie, budou při dovozu na území Syrské republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným než-li jsou cla, která v Syrské republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.

Syrské výrobky nebo zboží, dovážené přímo ze Syrie do Československa, budou při dovozu na území Československé republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Československé republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.

Čl. III

Smluvní strany si navzájem zaručují nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, zejména pokud jde:

a) o cla a všechny jiné dávky nebo poplatky, platící při dovozu, vývozu a průvozu pro zboží, vyvážené z území jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany a naopak anebo provážené příslušným jejich celním územím;

b) o předpisy a celní formality, vztahující se na dovoz, vývoz, průvoz, uskladnění a překládání zboží dováženého, vyváženého nebo prováženého, jakož i pokud jde o příslušné dávky a poplatky;

c) o udělování dovozních a vývozních povolení.

Čl. IV

Nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, stanovené články II a III, nebude platit:

a) o výsadách, které byly nebo by mohly být poskytnuty některou z obou smluvních stran na usnadnění pohraničního styku;

b) o výhodách, vyplývajících z celní unie, která byla nebo by mohla být sjednána některou z obou smluvních stran;

c) o zvláštních výsadách a výhodách, které Syrie již poskytla nebo které by poskytla některé z arabských zemí.

Čl. V

Tato Dohoda bude ratifikována každou smluvní stranou v souhlase s jejím zákonodárstvím. Nabude účinnosti patnáct dní po dni výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Damašku. Bude platna po dobu jednoho roku, jež se bude mlčky obnovovat vždy o další rok, pokud některá z obou smluvních stran Dohodu písemně nevypoví nejméně tři měsíce před uplynutím každého období.

Čemuž na svědomí zplnomocnění zástupci, náležitě k tomu oprávnění, tuto Dohodu podepsali a přitiskli k ní pečeti svých příslušných vlád.

Dáno ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

V Damašku dne 30. července 1952.

Za vládu Československé republiky:

ING. OTAKAR VIKTORA

Za vládu Syrské republiky:

HUSNI A. SAWWAF

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA VĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 31. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO PADESÁTÉHO DRUHÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ GOTTWALD v. r.

NÁMĚSTEK PŘEDSEDY VLÁDY A MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ŠIROKÝ v. r.

Přesunout nahoru