Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1953 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou

Částka 37/1953
Platnost od 29.07.1953
Účinnost od 27.03.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. května 1953

o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou


Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Libanonskou republikou, podepsaná v Bejrutu dne 12. července 1952, byla dne 28. října 1952 schválena vládou a dne 11. prosince 1952 Národním shromážděním. Dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Bejrutu dne 25. března 1953.


Tato dohoda nabývá podle svého článku 6. účinnosti dva dny po výměně ratifikačních listin, nabyla tedy účinnosti dne 27. března 1953.

Původní znění dohody a její překlad se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

OBCHODNÍ DOHODA

mezi republikou Československou a Libanonskou republikou.

Jménem republiky Československé!

Jménem republiky Československé a republiky Libanonské byla sjednána tato Dohoda:

Překlad

OBCHODNÍ DOHODA

mezi republikou Československou a Libanonskou republikou.

Vláda Československé republiky a vláda Libanonské republiky, vedeny přáním rozvíjeti v co největší míře obchodní výměnu mezi oběma zeměmi se zřetelem na jejich současné hospodářské uspořádání, dohodly se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Vláda Československé republiky a vláda Libanonské republiky si budou navzájem v rámci svých platných obecných předpisů o dovozu a vývozu poskytovati co nejvýhodnější nakládání při rozvíjení výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 2

Výrobky nebo zboží, původem z Československé republiky a pocházející z ní, budou při dovozu na území Libanonské republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Libanonské republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.

Výrobky nebo zboží, původem z Libanonské republiky a pocházející z ní, budou při dovozu na území Československé republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Československé republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.

Článek 3

Smluvní strany si navzájem zaručují nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, zejména pokud jde:

1. o cla, poplatky a jiné dávky, ukládané při dovozu, vývozu a průvozu na výrobky nebo zboží, vyvážené z území jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany a naopak anebo provážené příslušným jejich celním územím;

2. o předpisy a celní formality, vztahující se na dovoz, vývoz, průvoz, uskladnění a překládání zboží vyváženého, dováženého nebo prováženého, jakož i pokud jde o příslušná cla, poplatky a dávky.

Článek 4

Výrobky nebo zboží z Československé republiky, dovážené na území Libanonské republiky průvozem územím jedné nebo několika třetích zemí, výrobky nebo zboží z Libanonské republiky, dovážené na území Československé republiky průvozem územím jedné nebo několika třetích zemí, jakož i výrobky nebo zboží z třetích zemí, dovážené průvozem územím jedné nebo druhé z obou smluvních stran na území druhé strany, nebudou při dovozu podrobeny jiným nebo vyšším clům nebo dávkám, než kdyby byly dovezeny přímo ze země původu nebo ze země, z níž pocházejí.

Toto ustanovení platí jak o zboží v přímém průvozu, tak o zboží, které za průvozu bylo podrobeno změně způsobu dopravy, úpravě vnějšího uzpůsobení nebo bylo uskladněno.

Článek 5

Nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, stanovené předchozími články, nebude zahrnovat:

1. výsady, poskytnuté některou ze smluvních stran na usnadnění pohraničního styku se sousedními zeměmi v pásmu nepřesahujícím 15 kilometrů s jedné i druhé strany hranice;

2. cla a výsady, vyplývající z celní unie;

3. cla, výsady a přednostní výhody, které Libanonská republika poskytla nebo poskytne některé z arabských zemí.

Článek 6

Tato Dohoda bude ratifikována v souhlase se zákonodárstvím každé z obou smluvních stran a výměna ratifikačních listin bude provedena co nejdříve v Bejrutu.

Bude uvedena v účinnost dva dny po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po neurčitou dobu, pokud nebude vypovězena jednou nebo druhou ze smluvních stran s výpovědní lhůtou tří měsíců.

Čemuž na svědomí příslušní plnomocníci, náležitě k tomu oprávnění, tuto Dohodu podepsali a přitiskli k ní své pečeti.

Dáno ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

V Bejrutu dne dvanáctého července roku tisícího devítistého padesátého druhého.

ING. OTAKAR VIKTORA

za vládu Československé republiky

AMMOUN

za vládu Libanonské republiky

Prozkoumavši vše tuto dohodu schvalujeme a potvrzujeme ji.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Na hradě pražském dne 31. prosince léta tisícího devítistého padesátého druhého.

President republiky Československé: Gottwald v. r.

Náměstek předsedy vlády a ministr zahraničních věcí: Široký v. r.

Přesunout nahoru