Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 62/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád

Částka 37/1953
Platnost od 29.07.1953
Účinnost od 01.07.1953
Zrušeno k 01.04.1955 (37/1954 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

62.

Vládní nařízení

ze dne 23. června 1953,

kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


Čl. I

Vládní nařízení č. 2/1952 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis § 2 a odstavec 1 téhož paragrafu zní:

"Povinnost železnice a přepravců plnit plánovanou přepravu

(1) Základní povinností železnice je splnit státní plán přepravy zboží a cestujících. Železnice a přepravci jsou povinni organisovat plánovanou přepravu, a to s nejmenším nákladem věcných provozních prostředků a bez poškození zásilek."

2. § 11 zní:

"Přepravní plánování

(1) Železnice přijímá zásilky k přepravě podle plánu. Za tím účelem se sestavují roční, čtvrtletní a měsíční plány přepravy.

(2) Roční plány přepravy a čtvrtletní plány přepravy v rozvržení na kalendářní měsíční období sestavuje pro celou železniční síť ministerstvo železnic na podkladě návrhů ústředních úřadů podle směrnic státního úřadu plánovacího a schvaluje je vláda.

(3) Při ministerstvu železnic a při správách drah jsou zřízeny jako poradní orgány ve věcech železniční přepravy stálé poradní sbory. Poradní sbor při ministerstvu železnic se skládá ze zástupců ústředních úřadů, poradní sbory při správách drah ze zástupců krajských národních výborů a zástupců hospodářských organisací; podrobnosti upraví statuty těchto poradních sborů, které vydá ministerstvo železnic.

(4) Čtvrtletní a měsíční plány přepravy se sestavují pro dvě kategorie zboží podle podskupin uvedených v seznamu zboží pro plánované přepravy. Do první kategorie se zařadí zboží, jehož přepravu je povinna železnice zajistit přednostně a v plném rozsahu. Seznam schvaluje státní úřad plánovací.

(5) Čtvrtletní a měsíční plány přepravy obsahují množství přeprav vyjádřená počtem vozů a množstvím tun pro každou podskupinu zboží. Tarif může stanovit u určitých druhů zboží, že se množství přeprav vyjadřuje pouze počtem vozů.

(6) Potřeba vozů přepravců (soukromých vozů označených značkou P nebo S) se do plánu přepravy nezahrnuje, pokud tarif nestanoví výjimky. Pronajímat vozy přepravcům z vozového parku určeného pro plnění plánovaných přeprav není dovoleno.

(7) Návrhy čtvrtletních a měsíčních plánů přepravy musí být učiněny písemně. Podrobnosti stanoví tarif.

(8) Železnice je oprávněna z předložených návrhů plánů přepravy vyloučit přepravy, které způsobují nehospodárné použití provozních prostředků železnice (křižující se zásilky zboží téhož druhu a jakosti, přepravy na zbytečně dlouhé vzdálenosti a na příliš krátké vzdálenosti). Za nehospodárnou přepravu lze také považovat přepravu po železnici na vzdálenost, která je nepoměrně delší než přepravní vzdálenost po silnici. Vyloučení přeprav z návrhu plánu projedná, nebude-li dosaženo dohody u správ drah, ministerstvo železnic se zúčastněnými ústředními úřady.

(9) Kusové zásilky přijímá železnice k přepravě v mezích zvláštních denních norem stanovených správou dráhy podle plánu přepravy zásilek druhé kategorie po ohlášení podeje (§ 17 odst. 5).

(10) Podle měsíčního plánu přepravy se přiděluje jednotlivým odesilatelům měsíční plánované množství přeprav.

(11) Odesilatelé i železnice jsou povinni plnit měsíční plán přepravy co nejrovnoměrněji; má-li odesilatel zboží pohotově a vyhovuje-li tomu nakládací místo, může železnice v rámci plánu dohodnout s odesilatelem soustředění nakládky vozů za účelem tvorby ucelených vlaků nebo pro zhuštění přepravy.

(12) Aby bylo dosaženo pro splnění plánované nakládky lepšího souladu ve výkonech stanice i odesilatele, je odesilatel povinen ohlásit nakládku stanici zásadně nejpozději tři dny před každým nastávajícím pětidenním pracovním obdobím, které obsahuje též dny pracovního klidu, a rozvrhnout nakládku pokud možno rovnoměrně na jednotlivé dny v tomto období (pětidenní přihláška k nakládce). Stanice je oprávněna, vyžaduje-li to železniční provoz a dovoluje-li to provoz závodu odesilatele, určit dny nakládky podle stanic určení udaných v pětidenní přihlášce k nakládce a je povinna dbát, aby vozy byly skutečně ve stanovených dnech k nakládce přichystány.

(13) Pětidenní přihlášku k nakládce je nutno učinit písemně. Podrobnosti stanoví tarif.

(14) Změna odesílací stanice je dovolena jen v obvodu oddělení dráhy nadřízeného odesílací stanici se souhlasem tohoto oddělení, a to jen v odůvodněných případech. Návrh na změnu je nutno odesílací stanici předložit nejpozději s pětidenní přihláškou k nakládce.

(15) Přihlásit zásilku k nakládce do jiné stanice určení, než jaká je udána v plánu přepravy, je dovoleno, jen leží-li nová stanice určení v obvodu téhož oddělení dráhy.

(16) Naložit vůz do jiné stanice určení nebo zboží jiné podskupiny, než jak je uvedeno v pětidenní přihlášce k nakládce, není dovoleno, a proto se takto naložený vůz nebo zboží do plnění plánu přepravy nepočítá. Nepovolí-li stanice se souhlasem nadřízeného oddělení dráhy přepravu, je odesilatel povinen takto naložené zboží vyložit. Nebylo-li zboží vyloženo do uplynutí nakládací lhůty, může stanice zboží na útraty a nebezpečí odesilatele vyložit a uskladnit (§ 17 odst. 4).

(17) Nemůže-li železnice z provozních důvodů přichystat vůz podle pětidenní přihlášky k nakládce v udaný den, platí přihláška zásilky k nakládce i pro další dny včetně dnů pracovního klidu až do přichystání vozu, nejpozději však do konce téhož kalendářního měsíce, pokud odesilatel objednávku vozu dříve neodvolal. Železnice je oprávněna tyto vozy dodatečně přichystat k nakládce nejvýše jen dvojnásobkem průměrného denního plánovaného množství a nikoliv ve větším počtu, než dovoluje kapacita nakládacích míst; odesilatel však může dát souhlas k přichystání většího počtu vozů. O dodatečném přichystání vozů převyšujícím denní průměrné množství stanovené plánem je stanice povinna zpravit odesilatele nejpozději do 14. hodiny předcházejícího dne. Nebyl-li odesilatel zpraven o přichystání těchto vozů do stanovené doby, a proto je nenaložil, nepočítají se takto přichystané vozy do plnění plánu.

(18) Železnice není povinna nahradit škodu vzniklou tím, že vůz z provozních důvodů nepřichystala; odesilatel je však oprávněn zboží zdarma uložit (§ 22), jestliže mu železnice nepodala včas zprávu o tom, že vůz nebyl přichystán.

(19) Za nesplnění norem stanovených měsíčním plánem přepravy pro nakládku odpovídají odesilatel i železnice.

(20) Nepřichystá-li železnice k nakládce vozy pro zásilky přihlášené podle plánu přepravy, jakož i nenaloží-li odesilatel přichystané vozy nebo nepřihlásí-li k nakládce zásilky určené plánem přepravy nebo nakládku přihlášených zásilek odvolá, zaplatí za to pokutu za nesplnění plánu přepravy 30 Kčs za vůz; tarif může stanovit druhy zboží, u kterých pokuta místo 30 Kčs za vůz činí 2 Kčs za každou celou tunu množství zboží. Pokuta placená odesilatelem se snižuje o jednu třetinu v případech, kdy odesilatel odvolá přihlášku zásilky k nakládce alespoň dva dny přede dnem podeje zásilky.

(21) Odesilatel se osvobozuje od placení pokuty za nesplnění plánu přepravy, jestliže zásilky nemohly být naloženy:

a) pro poruchu na jeho provozních a dopravních zařízeních, způsobenou živelní pohromou (požár, povodeň, sněhové závěje, u dolů také sesutí nadložních vrstev nebo explose a v lomech a pískovnách zaplavení pracoviště) nebo nehodou způsobenou železnicí;

b) v důsledku zastavení jejich přepravy podle § 2 odst. 6 (přepravní zákaz), po dobu přerušení nakládky zásilek, jichž se přepravní zákaz týká;

c) poněvadž mu byly přichystány vozy nad denní průměr nakládky stanovené plánem bez jeho souhlasu;

d) obstará-li na vyzvání střediska pro řízení silniční nákladní dopravy s jeho souhlasem plánovanou přepravu silničním vozidlem a oznámí-li to železnici nejpozději dva dny přede dnem, na který má být vůz k nakládce přichystán;

e) odřekl-li nakládku přihlášené zásilky proto, že vůz mu nemohl být přichystán v době, kdy jej podle povahy zásilky bylo nutně třeba, a přepravil-li proto zásilku jiným dopravním prostředkem.

(22) Železnice je osvobozena od pokuty za nesplnění plánu přepravy:

a) nemůže-li přichystat vozy pro živelní pohromu (požár, povodeň nebo sněhové závěje);

b) byla-li přeprava zastavena podle § 2 odst. 6, po dobu přerušení nakládky zásilek, jichž se přepravní zákaz týká;

c) nemůže-li přichystat vozy pro přeplnění odesilatelovy vlečky nebo pro závadu na jeho dopravním zařízení, pokud ji sama nezavinila;

d) nahradí-li odesilateli do konce plánovacího měsíce vozy, které mu v jednotlivé dny, udané v pětidenní přihlášce k nakládce, nepřichystala.

(23) Důvody osvobozující od placení pokut za nesplnění plánu přepravy se zaznamenají v přehledu o plnění plánu vedeném v odesílací stanici pro každého odesilatele; potvrzuje jej stanice i odesilatel.

(24) Pokuty za nesplnění plánu přepravy musí být vyúčtovány nejpozději do 15. dne po uplynutí měsíce, ve kterém nastala skutečnost odůvodňující jejich placení. Pokuty se nahrazují způsobem, který stanoví tarif.

(25) Pokuty za nesplnění plánu přepravy se promlčují uplynutím jednoho roku od konce měsíce, ve kterém nastala skutečnost je odůvodňující.

(26) Podmínky pro objednávku vozů pro přepravu neplánovanou, kterou se rozumí přeprava v plánu přepravy nepředvídaná nebo sice tímto plánem předvídaná, ale do pětidenní přihlášky k nakládce nepojatá, stanoví tarif, který též může stanovit pokutu za objednávku vozu pro přepravu neplánovanou, jakož i pokutu za odvolání objednaného vozu pro tuto neplánovanou přepravu, a to až do pětinásobku pokuty stanovené za nesplnění plánu přepravy za vůz."

3. V § 24 se vkládá za odstavec 2 nový odstavec 2a tohoto znění:

"(2a) Při přepravě vozových zásilek nákladního zboží, podaných k přepravě odesilatelem současně v uceleném vlaku do jedné stanice určení, se dodací lhůty zkracují na vzdálenost nad 150 tarifních kilometrů do 300 tarifních kilometrů o 12 hodin a na vzdálenost nad 300 tarifních kilometrů o 24 hodiny."

4. V § 24 odst. 5 se v druhé větě za slova "Toto prodloužení" vkládají slova "musí být omezeno na nejnutnější míru a".

5. § 26 odst. 1 zní:

"(1) Přepravné je povinen zaplatit odesilatel ihned při podeji zásilky k přepravě v odesílací stanici; nebylo-li celé přepravné vybráno při podeji zásilky k přepravě, je povinen zaplatit příjemce zbytek při odběru zásilky."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953 s výjimkou ustanovení čl. I. č. 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provede je ministr železnic.


Široký v. r.

J. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru