Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 61/1953 Sb.Vládní nařízení o občanských průkazech

Částka 36/1953
Platnost od 27.07.1953
Účinnost od 27.07.1953
Zrušeno k 01.03.1958 (75/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61.

Vládní nařízení

ze dne 30. června 1953

o občanských průkazech

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Povinnost mít občanský průkaz

Občané Československé republiky, kteří mají pobyt na jejím území a dosáhli věku 15 let, jsou povinni mít občanský průkaz; ministr národní bezpečnosti se zmocňuje stanovit výjimky pro určité skupiny osob.

§ 2

Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, kterým občan prokazuje na území Československé republiky svou totožnost, československé státní občanství a jiné právní skutečnosti zapsané v občanském průkazu.

§ 3

Doba platnosti

(1) Občanské průkazy se vydávají na základě stanovených dokladů zásadně s platností na dobu 5 let.

(2) Občanům, kteří nemohou předložit všechny stanovené doklady, vydá se dočasný občanský průkaz s kratší dobou platnosti.

(3) Občanům starším 55 let se mohou vydávat občanské průkazy bez omezení doby platnosti.

§ 4

Zápisy do občanského průkazu

(1) Místní národní výbory zapisují do občanského průkazu:

a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou místní národní výbory ohlašovacími orgány;

b) údaje o uzavření manželství, rozvodu, ovdovění, narození a úmrtí dítěte, pokud tyto skutečnosti nastaly po vydání občanského průkazu.

(2) Vedení podniků, úřadů a orgánů státní správy, institucí a organisací zapisují do občanského průkazu údaje o zaměstnání.

(3) Okresní oddělení veřejné bezpečnosti zapisují do občanského průkazu:

a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou k tomu určena podle zvláštních předpisů;

b) údaje o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. b), pokud tyto skutečnosti nastaly před vydáním občanského průkazu, a jiné údaje, které stanoví ministr národní bezpečnosti.

§ 5

Průkazní moc

(1) Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o státním občanství, rodný (křestní) list, přihlášku k trvalému nebo přechodnému pobytu, odhlášku z trvalého pobytu, oddací list, jakož i rodný list manžela a dětí mladších 15 let.

(2) Zápisy podle § 4 odst. 2 jsou průkazem o zaměstnání občana.

(3) Zápisy v dočasném občanském průkazu nahrazují doklady v něm uvedené .

§ 6

Povinnosti občana

Občan , který má občanský průkaz, je povinen:

a) neustále nosit občanský průkaz a prokazovat se jím na vyzvání orgánů k tomu zmocněných;

b) chránit občanský průkaz před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením;

c) dbát, aby zápisy v občanském průkazu odpovídaly skutečnosti;

d) předložit občanský průkaz před uplynutím doby platnosti k prodloužení.

§ 7

Vydávání občanských průkazů

Občanské průkazy vydává za náhradu pořizovacích výloh okresní oddělení veřejné bezpečnosti, v jehož obvodě má občan trvalý pobyt.

§ 8

Prováděcí předpisy

Ministerstvo národní bezpečnosti vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení.

Trestní ustanovení

§ 9

(1) Kdo

a) nesplní povinnost prokázat se občanským průkazem,

b) použije cizího občanského průkazu,

c) občanský průkaz zničí nebo poškodí tak, že jej znehodnotí,

d) nedbá toho, aby zápisy v občanském průkazu odpovídaly skutečnosti,

e) nesplní jinou povinnost uloženou předpisy o občanských průkazech,

f) nesplní povinnost uloženou předpisy o hlášení občanů nebo o hlášení cizinců,

bude potrestán pro přestupek pokutou do 200 Kčs.

(2) Za nedobytnou pokutu nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.

(3) Má-li okresní oddělení veřejné bezpečnosti za to, že čin má být přísněji potrestán, postoupí věc prokurátoru.

§ 10

Řízení o přestupcích uvedených v § 9 koná v první stolici okresní oddělení veřejné bezpečnosti. O odvolání proti rozhodnutí okresního oddělení veřejné bezpečnosti rozhoduje krajská správa veřejné bezpečnosti.

§ 11

(1) Nestanoví-li se v tomto nařízení jinak, platí pro stíhání přestupků uvedených v § 9 přiměřeně ustanovení trestního zákona správního a trestního řádu správního.

(2) Zmocnění k ukládání pokut v blokovém řízení uděluje a podrobnosti o tomto řízení stanoví ministr národní bezpečnosti.

§ 12

Dosavadní občanské průkazy

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti, pokud nebudou postupně nahrazeny novými; vztahují se na ně přiměřeně ustanovení tohoto nařízení.


Závěrečná ustanovení

§ 13

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení, zejména zákon č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech, a předpisy podle něho vydané.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní bezpečnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.

Přesunout nahoru