Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1953 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

Částka 29/1953
Platnost od 16.06.1953
Účinnost od 25.02.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51.

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. května 1953

o Dohodě mezi vládou republiky československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.


Dohoda mezi vládou republiky československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsaná v Bukurešti dne 31. října 1952, byla dne 8. července 1952 schválena vládou a dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 25. února 1953.


Tato dohoda nabývá podle svého článku 10 platnosti dnem výměny ratifikačních listin, nabyla tedy platnosti dne 25. února 1953.

České znění dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A LIDOVÉ REPUBLIKY RUMUNSKÉ BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:

DOHODA

mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Rumunské považujíce za žádoucí podniknout účinná opatření za účelem co největšího zmenšení ztrát v zemědělství, vznikajících škůdci a chorobami, jmenovaly svými zmocněnci:

Vláda republiky Československé Roberta Schmelze, mimořádného a zplnomocněného velvyslance republiky Československé v Bukurešti,

Vláda Lidové republiky Rumunské Simiona Bughiče, ministra zahraničních věcí Lidové republiky Rumunské,

kteří po vzájemném předložení svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek 1

Obě smluvní strany se zavazují každý rok soustavně provádět opatření na svém území za účelem co největšího zmenšení ztrát v zemědělství, způsobených škůdci a chorobami zemědělských rostlin.

Článek 2

Obě smluvní strany se zavazují:

1. že budou provádět systematický dozor na svých územích nad zemědělskými rostlinami, aby bylo zjištěno, vyskytují-li se tam škůdci a choroby zemědělských rostlin, uvedené v článku 3 této úmluvy;

2. že učiní potřebná opatření, omezí a zničí ohniska škůdců a chorob zemědělských rostlin všemi prostředky chemickými, agrotechnickými a agrobiologickými a všemi jinými způsoby, kterými disponují;

3. že zařídí karanténní opatření v místech, kde budou objeveni škůdci a nebezpečné choroby a že zakážou dopravu na území druhé smluvní strany materiálu rostlinného původu, zejména semen, sazenic a zemědělských rostlin, které by mohly být zdrojem rozšiřování těchto škůdců a nemocí.

Článek 3

Obě smluvní strany se zavazují, že učiní opatření podle článku 2 proti těmto škůdcům a nebezpečným chorobám:

1. Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say).

2. Mol bramborový (Phtorimaea opercuella Zell).

3. Háďátko bramborové (Heterodera rostochiensis Woll).

4. Červec San José (Aspidiotus perniciosus Comst.).

5. Přástevník ovocný (Hyphantria cunea Drury).

6. Rakovina brambor (Synchytrium endobioticum Schilb Perc.).

7. Septoriosa lnu (Septoria linicola).

8. Mol řepný (Phtorimaea ocelatella).

Seznam škůdců a chorob může být doplněn nebo změněn dodatečnou dohodou smluvních stran.

Článek 4

Obě smluvní strany se budou navzájem upozorňovat na vyskytnutí se škůdců a chorob zemědělských rostlin, uvedených v článku 3 na jejich území.

Článek 5

Obě smluvní strany souhlasí, aby u zásilek, z jednoho státu do druhého, zboží rostlinného původu, jako semen (semen), sazenic (propago), osiva (semina), cibulí (cepa), sádí (seges), (všeobecně), roubů (surculus), řízků (viviradix), odnoží (propago), jakož i u obilí všeho druhu, luštěnin, ovoce, bavlny byla stanovena povinnost vydávat rostlino-lékařská (fytopathologická) osvědčení, jimiž příslušné veřejné orgány potvrdí, že v zásilce se nevyskytují škůdci a choroby zemědělských rostlin, uvedené v článku č. 3, a že zásilky nepocházejí z obvodů, kde se tito škůdci a choroby vyskytují.

Článek 6

Pokud na území některé smluvní strany budou nezlikvidovaná ohniska mandelinky bramborové, budou smluvní strany dovolovat vývoz nebo dovoz brambor, rostlin nebo části rostlin s půdou pouze z nezamořených míst.

Aby bylo zabráněno zavlečení škůdců a chorob rostlin z třetích zemí, upraví smluvní strany na svém území dovoz a transit rostlin nebo jejich částí (semen (semen), cibulí (cepa), roubů (surculus), řízků (viviradix), odnoží (propago), štěpků (plantae inoculatae) atd.) z jakékoliv jiné země . Tato doprava bude připuštěna pouze s rostlino-lékařským osvědčením, osvědčením o původu a při dodržení opatření, předepsaných úřady pro ochranu rostlin smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že označí na svém území pohraniční stanice, kterými bude dovolena přeprava rostlin z třetích zemí.

Článek 7

Obě smluvní strany souhlasí s tím , že na požádání dodají si vzájemně za předem smluvené ceny prostředky na ochranu rostlin, po případě zařízení, stroje a jiný materiál potřebný k provádění karanténních opatření proti škůdcům a chorobám zemědělských rostlin a že před jejich expedicí budou prohlédnuty, zda jsou mandelinky bramborové prosté.

V případě hromadného rozmnožení škůdců a chorob zemědělských rostlin poskytnou si smluvní strany vzájemnou pomoc vysláním rostlino-lékařských odborníků na území postiženého státu.

Článek 8

Obě smluvní strany se dohodly n a tom, že

1. si vymění vzájemně všechny zákony a nařízení platné na jejich území, týkající se ochrany zemědělských rostlin proti škůdcům a chorobám;

2. dvakrát ročně (15. září a 15. ledna) si vzájemně vymění zprávy o výsledcích šetření, provedených na obdělaných i neobdělaných pozemcích za účelem zjištění škůdců a chorob zemědělských rostlin, jakož i o zkušenostech získaných v boji proti těmto škůdcům a chorobám;

3. podají si ihned zprávy o zjištění nových ohnisek mandelinky bramborové na svém území, jakož i úhrnnou zprávu o výskytu mandelinky bramborové vždy k 15. září každého roku.

Článek 9

Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby byly svolávány konference o ochraně zemědělských rostlin, na nichž by byly řešeny praktické otázky související s opatřeními na potírání škůdců a karanténou na jejich území . Konference budou střídavě pořádány v Československé republice a v Lidové republice Rumunské; doba a místo jejich konání budou stanoveny dohodou obou smluvních stran.

Článek 10

Tato dohoda bude ratifikována. Ratifikační listiny budou vyměněny v nejkratší době v Praze.

Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin a bude platit po dobu pěti let. Nebude-li rok před uplynutím platnosti jednou ze smluvních stran vypovězena, prodlužuje se její platnost po každé o dalších pět let.

Dáno v Bukurešti dne 31. října 1952 ve dvou stejnopisech, každý v českém a rumunském jazyce; obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu republiky Československé:

SCHMELZ

Za vládu Lidové republiky Rumunské:

BUGHICI

Prozkoumavši vše tuto dohodu schvalujeme a potvrzujeme ji.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Na hradě pražském dne 31. prosince léta tisícího devítistého padesátého druhého.

President republiky Československé: Gottwald v. r.

Náměstek předsedy vlády a ministr zahraničních věcí: Široký v. r.

Přesunout nahoru