Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 49/1953 Sb.Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby

Částka 28/1953
Platnost od 08.06.1953
Účinnost od 08.06.1953
Zrušeno k 15.08.1957 (34/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

Vládní nařízení

ze dne 12. května 1953

o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 78 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech:


§ 1

Účelem seznamů thematických úkolů v oborech výroby je správně zaměřit tvůrčí činnost širokých mas ve prospěch socialistické výstavby tak, aby vynálezy a zlepšovací náměty pomáhaly, a to především v nejdůležitějších výrobních odvětvích, při odstraňování úzkých míst a překážek v plnění plánu, ve zvyšování produktivity práce, v snižování pracnosti výrobků, odstraňování závislosti na kapitalistické cizině a v zavádění nových hmot za deficitní suroviny.

§ 2

(1) Ústřední úřady plánovitě usměrňují vynálezeckou a zlepšovatelskou činnost v oborech výroby tím, že sestavují seznamy thematických úkolů a organisují propagaci těchto úkolů.

(2) V podnicích (závodech) a výzkumných ústavech sestavují jejich vedoucí seznamy thematických úkolů, jimiž usměrňují tvůrčí činnost dělníků a inženýrsko-technických kádrů k řešení naléhavých výrobně technických úkolů výroby.

§ 3

(1) Seznamy thematických úkolů sestavují ústřední úřady příslušné podle výrobních odvětví a rozšiřují je vhodným způsobem mezi nejširší vrstvy pracujících, zejména příslušných výrobních odvětví.

(2) Seznamy thematických úkolů sestavují se na základě zjištění technických nedostatků, plánů technického rozvoje, usnesení strany a vlády, přání spotřebitelů, výsledku technického pokroku v zahraničí a pod.

(3) V seznamu thematických úkolů se u každého úkolu uvede jeho účel, popíše se vyčerpávajícím způsobem současný stav (dosavadní konstrukce, dosavadní výrobní způsoby, nedostatky, které jsou příčinou nedostatečné výrobnosti, vlastnosti užívaného materiálu a jeho nedostatek, složitost a těžkopádnost zařízení, nářadí a pod.) a stanoví se technické požadavky pro vypracování vynálezů a zlepšovacích námětů.

(4) Technické požadavky musí být sestaveny tak, aby zaměřovaly tvůrčí myšlení pracujících na řešení úkolů důležitých pro národní hospodářství.

§ 4

(1) Ředitel podniku (závodu) nebo výzkumného ústavu stanoví za spolupráce Revolučního odborového hnutí a ostatních masových organisací thematické úkoly vynálezů a zlepšení, jejichž zavedení by pomohlo zlepšit práci a výrobu podniku (závodu) nebo výzkumného ústavu. Způsob sestavení seznamu thematických úkolů je obdobný způsobu jejich sestavení u ústředních úřadů, je však podrobnější.

(2) Themata musí být vyvěšena na nástěnkách, thematických tabulích, v rudých koutcích, ve všech odděleních a dílnách a musí být projednána na výrobních poradách . Seznamy themat musí být každý měsíc aktualisovány a doplňovány.

§ 5

(1) Ústřední úřady, podniky (závody) a výzkumné ústavy vypisují soutěže na řešení důležitých a složitých technických úkolů.

(2) Ústřední úřady vydávají za účelem výměny zkušeností a propagace vynálezectví technickou literaturu.

§ 6

Úřad pro vynálezy vydá vzory seznamu thematických úkolů.

§ 7

Ústřední úřady předkládají seznamy svých thematických úkolů úřadu pro vynálezy.


§ 8

Zrušují se všechna ustanovení , která odporují tomuto nařízení.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru