Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/1953 Sb.Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů

Částka 28/1953
Platnost od 08.06.1953
Účinnost od 08.06.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48.

Vládní nařízení

ze dne 12. května 1953

o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 78 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech:


§ 1

Aby byl zajištěn nepřetržitý růst a zdokonalování socialistické výroby na základě nejvyšší techniky, provádějí se tyto změny v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů:

ODDÍL I

Vynálezy

§ 2

(1) Přihláška vynálezu se podává u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku, jehož oboru práce nebo provozu se vynález týká (dále jen "příslušný ústřední úřad"). Byla-li přihláška podána u nepříslušného ústředního úřadu, postoupí ji tento ústřední úřad do 8 dnů ústřednímu úřadu příslušnému a vyrozumí o tom přihlašovatele.

(2) Osoby, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, podávají přihlášku u úřadu pro vynálezy.

§ 3

Přihláška vynálezu se podává písemně ve dvojím vyhotovení; k přihlášce připojí přihlašovatel popis vynálezu ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení. Výkresy musí být zhotoveny v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních.

§ 4

Vynález je přihlášen v době, kdy přihláška došla ústřednímu úřadu a v případech uvedených v § 2 odst. 2 v době, kdy došla úřadu pro vynálezy.

§ 5

(1) Příslušný ústřední úřad zašle jedno vyhotovení přihlášky úřadu pro vynálezy k provedení průzkumu, zda vynález splňuje podmínky udělení patentu a k rozhodnutí o přihlášce. K zasílanému vyhotovení přihlášky připojí popis vynálezu ve dvojím vyhotovení a výkresy, modely nebo vzory provedení; výkresy zašle v jednom hlavním a v jednom vedlejším vyhotovení. Jedno vyhotovení přihlášky s přílohami zůstane u příslušného ústředního úřadu.

(2) Má-li přihláška nedostatky, provede příslušný ústřední úřad před tím řízení podle § 10 vládního nařízení č. 10/1952 Sb., k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.

§ 6

(1) Nabídka vynálezu státu, která byla učiněna po přihlášce vynálezu, podává se u příslušného ústředního úřadu, který o ní ihned vyrozumí úřad pro vynálezy.

(2) Osoby, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, podávají nabídku vynálezu u úřadu pro vynálezy, který ji zašle spolu s jedním vyhotovením přihlášky a s potřebnými přílohami příslušnému ústřednímu úřadu.

§ 7

Vynález, který byl nabídnut státu, podrobí příslušný ústřední úřad průzkumu, zda je upotřebitelný k účelům socialistické výstavby po stránce technické i hospodářské; při tom může si vyžádat posudek odborné komise.

§ 8

Po provedeném průzkumu o upotřebitelnosti nabídnutého vynálezu rozhodne příslušný ústřední úřad o jeho přijetí a o odměně za vynález; nebyl-li dosud na vynález udělen patent, stanoví a vyplatí se odměna prozatím podle předpisů platných pro odměny za zlepšovací náměty. Po udělení patentu na vynález upraví se odměna podle předpisů platných pro odměny za vynálezy.

§ 9

(1) Příslušný ústřední úřad sdělí své rozhodnutí o nabídce vynálezu státu tomu, kdo nabídku učinil; byla-li nabídka podána ústavem, zařízením nebo podnikem anebo orgánem státu podle § 14 zák. č. 6/1952 Sb., vyrozumí i toho, jehož jménem byla nabídka podána.

(2) Příslušný ústřední úřad sdělí zároveň rozhodnutí o nabídce úřadu pro vynálezy a zúčastněným ústředním úřadům; byla-li nabídka vynálezu zamítnuta, sdělí jim i důvody zamítnutí.

(3) Byla-li nabídka přijata, učiní příslušný ústřední úřad ve spolupráci s ostatními zúčastněnými ústředními úřady potřebná opatření k využití vynálezu.

§ 10

Odměnu za vynález vyplácí ústřední úřad, který rozhodl o přijetí vynálezu a o odměně; k úhradě odměny přispívají orgány nebo podniky, které vynálezu používají, částkami, jež určí příslušný ústřední úřad v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními úřady.

§ 11

Byl-li vynález nabídnut státu, rozhodne úřad pro vynálezy o udělení patentu zpravidla až po rozhodnutí ústředního úřadu o nabídce vynálezu. Úřad pro vynálezy vyrozumí o svém rozhodnutí příslušný ústřední úřad.

§ 12

Úřad pro vynálezy rozhoduje o vyvlastnění patentu nebo práva k používání vynálezu, po případě dává před vyvlastněním souhlas k používání vynálezu.

ODDÍL II

Zlepšovací náměty

§ 13

Osoby, které nejsou v pracovním poměru, přihlašují zlepšovací náměty u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku, jehož oboru práce nebo provozu se zlepšovací námět týká.

§ 14

(1) Rozšíření zlepšovacích námětů, které mají širší význam, zajistí příslušné ústřední úřady; podrobnosti upraví předseda úřadu pro vynálezy.

(2) Zrušuje se povinnost úřadu pro vynálezy vydávat Sbírku zlepšovacích námětů.

ODDÍL III

Ustanovení společná

§ 15

Výhody za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty poskytují příslušní ministři.

§ 16

(1) Na příslušný ústřední úřad přechází též působnost příslušející dosud úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty podle §§ 17 a 22 zák. č. 6/1952 Sb., §§ 4, 19, 42 a 48 vl. nař. č. 10/1952 Sb. a bodů 10, 11, 22, 26 a 27 směrnic o odměnách za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty (příloha k vl. nař. č. 10/1952 Sb.).

(2) V případě uvedeném v § 23 vl. nař. č. 10/1952 Sb. vyrozumí úřad pro vynálezy o vstupu do řízení o přihlášce příslušný ústřední úřad.

§ 17

(1) U úřadu pro vynálezy se zřizují podle potřeby odborné komise. Členům odborných komisí zřízených u úřadu pro vynálezy nebo u ústředních úřadů jsou poskytovány odměny za vypracování posudku.

(2) Úřad pro vynálezy a ústřední úřady mohou svěřit vypracování posudku odborníkům, kteří nejsou jejich zaměstnanci.

(3) Předseda úřadu pro vynálezy stanoví v dohodě s ministrem financí zásady pro přiznání a výši odměn v případech uvedených v předchozích odstavcích.

§ 18

(1) Rozhodnutí úřadu pro vynálezy jsou konečná.

(2) Patentní sbor se zrušuje.

§ 19

Úřad pro vynálezy sjednocuje a kontroluje činnost ústředních úřadů a jim podřízených orgánů nebo podniků v oboru vynálezů a zlepšovacích námětů; zjištěné závady hlásí předseda úřadu předsedovi vlády.


ODDÍL IV

Ustanovení závěrečná

§ 20

O nabídkách vynálezu státu, podaných do dne účinnosti tohoto nařízení u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty, o nichž tento úřad dosud nerozhodl, rozhodnou příslušné ústřední úřady.

§ 21

Úřad pro vynálezy rozhodne o stížnostech podaných proti rozhodnutím úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty, o nichž nebylo rozhodnuto před počátkem účinnosti tohoto nařízení.

§ 22

(1) Zrušují se ustanovení zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech, zákona č. 7/1952 Sb., o přechodných opatřeních v oboru patentů, zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, vládního nařízení č. 10/1952 Sb., k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech, a nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího č. 15/1952 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách a chráněných vzorech, pokud odporují tomuto nařízení.

(2) Zrušuje se ustanovení § 57 zák. č. 6/1952 Sb. pokud stanoví možnost požádat úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty o rozhodnutí, zda zlepšovací námět je upotřebitelný k účelům socialistické výstavby.

§ 23

Předseda úřadu pro vynálezy upraví a ve Sbírce zákonů vyhlásí znění zákona č. 6/1952 Sb. a vládního nařízení č. 10/1952 Sb.; jak vyplývají ze změn provedených pozdějšími předpisy.

§ 24

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru