Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1953 Sb.Vládní nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích

Částka 26/1953
Platnost od 30.05.1953
Účinnost od 01.06.1953
Zrušeno k 01.01.1960 (51/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44.

Vládní nařízení

ze dne 30. května 1953

o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků:


§ 1

Základní vlasteneckou povinností jednotných zemědělských družstev, jejich členů, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti je řádně a včas splnit povinné dodávky zemědělských výrobků státu.

§ 2

(1) Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti smějí volně prodávat přebytky svých zemědělských výrobků a výrobky z nich za ceny volně dohodnuté, a to:

a) zrniny, vinné hrozny, brambory, seno a slámu - po úplném splnění povinné dodávky příslušné zemědělské plodiny podle výměru nebo příkazu k plnění, u zrnin po splnění povinné dodávky všech zrnin;

b) mák a jednotlivé druhy koření - po úplném splnění povinné dodávky máku nebo příslušného druhu koření podle dodávkové smlouvy, náhradního výměru nebo příkazu k plnění;

c) jednotlivé druhy zeleniny a ovoce - po úplném splnění povinné dodávky příslušného druhu zeleniny nebo ovoce podle výměru, po případě dodávkové smlouvy, náhradního výměru nebo příkazu k plnění;

d) maso - po splnění dílčích čtvrtletních dodávek masa podle výměru, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo po splnění celoroční povinné dodávky masa podle výměru nebo příkazu k plnění, jde-li o členy jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníky nebo jiné osoby podléhající povinné dodávce masa;

e) kravské mléko - po splnění dílčích čtvrtletních dodávek mléka podle výměru nebo příkazu k plnění;

f) slepičí vejce - po splnění dílčích dodávek vajec za předcházející měsíce od počátku roku i za běžný měsíc podle výměru nebo příkazu k plnění.

(2) Pro volný prodej přebytků zemědělských výrobků platí tato omezení:

a) sladařský ječmen, jatečný skot, jatečná telata, jatečné koně a jatečná hříbata je dovoleno prodávat výhradně výkupním závodům krajských výkupních podniků;

b) maso z nutně poražených zvířat je dovoleno prodávat výhradně výkupním závodům krajských výkupních podniků;

c) moštové vinné hrozny a hrozny hybridů je dovoleno prodávat výhradně národním podnikům vinařským.

(3) Pěstitelé olejnin (s výjimkou máku), cukrovky, čekanky, lnu, konopí, chmele, tabáku, machorky, koksagyzu, léčivých a aromatických rostlin jsou povinni i po splnění povinné dodávky prodat státu veškerou sklizeň těchto plodin mimo osivo potřebné pro vlastní hospodářství. Rovněž chovatelé ovcí jsou povinni i po splnění povinné dodávky prodat státu veškerou vlnu.

§ 3

Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata, smějí volně prodávat též volné zemědělské výrobky, t.j. výrobky, u nichž jim nebyla stanovena povinná dodávka a výrobky, které nepodléhají dodávkové povinnosti, jakož i výrobky z nich.

§ 4

Přebytky zemědělských výrobků, výrobky z nich a volné zemědělské výrobky lze prodávat přímo spotřebitelům nebo podnikům oprávněným k výkupu zemědělských výrobků anebo podnikům, kterým ministerstvo výkupu povolí kupovat přebytky zemědělských výrobků, výrobky z nich a volné zemědělské výrobky. Oprávněné podniky však nesmí nakupovat přebytky zemědělských výrobků, výrobky z nich a volné zemědělské výrobky na zemědělských trzích pořádaných ve městech.

§ 5

Ministerstvo výkupu může v dohodě s ministerstvem zemědělství pro některé druhy zemědělských výrobků stanovit, že volný prodej jejich přebytků spotřebním družstvům a spotřebitelům smí být zahájen až po splnění plánu výkupu za celý okres, po případě kraj. Státní nákup však bude prováděn i v tomto případě.

§ 6

Zemědělské závody a osoby uvedené v §§ 2 a 3 smějí prodávat přebytky zemědělských výrobků, výrobky z nich a volné zemědělské výrobky přímo spotřebitelům pouze na zemědělských trzích nebo ve svých hospodářstvích. Při prodeji jsou povinny se kdykoli na vyzvání vykázat potvrzením o splnění povinných dodávek, které jim vystaví okresní plnomocník ministerstva výkupu. Zprostředkování prodeje nebo prodej cizích výrobků nejsou dovoleny.

§ 7

(1) Národní výbory pořádají podle plánu stanoveného krajským národním výborem pravidelné zemědělské trhy.

(2) Zemědělských trhů se zúčastňují:

a) zemědělské závody a osoby uvedené v §§ 2 a 3 prodejem svých přebytků zemědělských výrobků, výrobků z nich a volných zemědělských výrobků;

b) sběrači lesních plodin prodejem těchto plodin;

c) spotřební družstva v místech, kde mají svou pravidelnou prodejní síť, prodejem zboží svého sortimentu za státní maloobchodní ceny a v ostatních místech prodejem nakoupených přebytků zemědělských výrobků, výrobků z nich a volných zemědělských výrobků za ceny, které nesmí převýšit státní maloobchodní ceny;

d) podniky státního obchodu v místech, kde mají svou pravidelnou prodejní síť, prodejem zboží svého sortimentu;

e) podniky místního průmyslu a výrobní družstva prodejem svých výrobků;

f) domáčtí výrobci prodejem svých výrobků.

§ 8

Ministerstvo výkupu vydá podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení. Ministerstvo vnitřního obchodu vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobnější předpisy o organisaci zemědělských trhů a o podmínkách prodeje zboží na těchto trzích (tržní řád).


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou je ministři výkupu, vnitřního obchodu a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Krosnář v. r.

Krajčír v. r.

Nepomucký v. r.

Přesunout nahoru