Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 41/1953 Sb.Zákon o peněžní reformě

Částka 25/1953
Platnost od 30.05.1953
Účinnost od 01.06.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

Zákon

ze dne 30. května 1953

o peněžní reformě

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I.

Peněžní reforma a peněžní jednotka.

§ 1

Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.

§ 2, § 3zrušeno

Oddíl II.

Přepočet mezd, platů a cen.

§ 4

Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Oddíl III.

Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií životního pojištění.

§ 5

Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.

§ 6

Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.

Oddíl IV.

Zrušení některých pohledávek a závazků.

§ 7

(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky

a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,

b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,

c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.

(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.

Oddíl V.

Zrušení Likvidačního fondu měnového.

§ 8

Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.


Oddíl VI.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 9zrušeno

§ 10

Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména, aby stanovil směrnicemi

a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,

b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.

§ 11

Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pokorný v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

arm. gen. Dr. Čepička Jonáš v. r.

A. Pospíšil v. r.

Kopecký v. r.

Kabeš v. r.

J. Pospíšil v. r.

Novotný v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Púčik v. r.

Fierlinger v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Rais v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Uher v. r.

Málek v. r.

Smida v. r.

Beran v. r.

Maurer v. r.

Sýkora v. r.

David v. r.

Nepomucký v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Šrámek v. r.

Harus v. r.

Plojhar v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru