Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 28/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních

Částka 17/1953
Platnost od 05.05.1953
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1957 (23/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28.

Vládní nařízení

ze dne 7. dubna 1953

o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) K zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů (správců) národních podniků stavebních a montážních a komunálních podniků stavebních (dále jen "podniky") a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění technickostavebního a finančního plánu zřizuje se v těchto podnicích ředitelský fond (dále jen "fond").

(2) Seznam podniků, v nichž se zřizuje fond, vydá věcně příslušné ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí.

§ 2

(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory, dosažené snížením vlastních nákladů stavebních a montážních prací, ve výši 1 1/2 %.

(2) V případě, že podnik překročí plán zisku a plán snížení vlastních nákladů stavebních a montážních prací, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, ve výši 25 %.

(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.

(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků na stavebních a montážních pracích a ve výrobních provozech, přepočteného na procento skutečného plnění plánu stavebních a montážních prací.

(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu fondu jest, že podnik plní nebo překračuje plán stavebních a montážních prací co do jejich objemu, plán snížení vlastních nákladů stavebních a montážních prací a plán zisku.

§ 3

Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením stavebních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na výrobní činnosti podniku.

§ 4

(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl na základě rozvahy podniku ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2, a to podle souhrnných výsledků dosažených od počátku roku.

(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.

§ 5

(1) Prostředků fondu používá ředitel (správce) podniku:

a) k rozšiřování výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování výroby (malá mechanisace, realisace zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % fondu;

b) na zlepšení kulturní a sociální péče o pracovníky podniku (k rozšíření neprůmyslových hospodářství, k zřizování dětských zařízení, jídelen, kluboven, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely a pod.); k výplatě individuálních odměn pracovníkům za vynikající pracovní výkony, k zaplacení poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům podniku.

(2) Výdaje na vrub fondu mohou být prováděny jen ve výši částek, které jsou skutečně ve fondu. Zakazuje se vydávání prostředků na vrub částek, jejichž převedení do fondu je teprve v budoucnu očekáváno.

(3) Rozpočet fondu schvaluje ředitel (správce) podniku po projednání se závodní radou. O použití prostředků fondu, zejména o účelu a výši vynaložených částek, je nutno všechny pracující podniku uvědomit.

§ 6

Kontrola odvádění stanovených částek do fondu a vydávání těchto prostředků v podnicích přísluší ministerstvu financí. Práva věcně příslušných ministerstev k provádění této kontroly a jejich odpovědnost za ni zůstává nedotčena.

§ 7

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace:

a) určil další podniky, u nichž může být fond zřízen;

b) rozhodl v pochybnostech, na které podniky se vztahují ustanovení tohoto nařízení.

§ 8

Ministerstvo financí vydá v dohodě s věcně příslušnými ministerstvy a jednotnou odborovou organisací podrobné směrnice k provedení tohoto nařízení.

§ 9

Na podniky, u nichž byl fond zřízen, nevztahují se ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona č. 188/1948 Sb., pokud stanoví povinnost odvádět Jednotnému fondu pracujících podíl na čistém zisku.


§ 10

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru