Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 26/1953 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1953

Částka 16/1953
Platnost od 30.04.1953
Účinnost od 01.01.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26.

Rozpočtový zákon

na rok 1953

ze dne 23. dubna 1953

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Všechny finanční prostředky, jimiž se hradí výdaje státu, pramení z budovatelské práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny všechny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k podpoře úsilí o zachování míru a k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se rozpočtují částkou 435 207 287 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 430 910 216 000 Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 4 297 071 000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 70 086 417 000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů, přecházejících do roku 1954, částku 1 346 000 000 Kčs.

(3) Na vyrovnání rozpočtů národních výborů a za účelem povzbuzení zájmu národních výborů na vybírání státních příjmů se přiděluje ze státních příjmů jimi vybraných částka 54 966 370 000 Kčs; tento příděl je obsažen v příjmech národních výborů, uvedených v předchozím odstavci. Příděl ze státních příjmů bude určen procentní sazbou; pro přechodnou dobu může však být stanoven pevnou částkou. Způsob stanovení přídělu určí vláda na návrh ministra financí.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje hospodářských a rozpočtových organisací, ať investiční nebo neinvestiční, mohou být prováděny jen v rámci částek plánovaných ve státním rozpočtu nebo ve finančních plánech hospodářských organisací.

(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, jestliže zajistí jeho úhradu vyššími příjmy nebo odsunutím jiného méně naléhavého výdaje. Při tom však prostředků určených na výdaje investiční a na výdaje osobní nesmí být použito k úhradě jiných výdajů.

(3) Národní výbory hospodaří v rámci svých vyrovnaných rozpočtů.

(4) Vláda upraví nařízením hospodaření podle státního rozpočtu.

§ 4

Odpovědnost vlády a jejích členů

Vláda a každý její člen jsou při hospodaření státu odpovědni za to, že budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně a že výdajové částky státního rozpočtu nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny a příjmových částek bude alespoň dosaženo.

§ 5

Úprava státního rozpočtu podle úprav v organisaci veřejné správy

Vláda se zmocňuje, aby ve státním rozpočtu provedla úpravy, vyplývající z nové organisace vládních prací a ze zrušení a zřízení některých ministerstev a pověřenectev.

§ 6

Úvěrová opatření

Vláda se zmocňuje, aby prováděla potřebné úvěrové operace, konverse a úhrady státních dluhů.

§ 7

Uspořádání fondů, účelových jmění a nadací

Vláda učiní opatření, aby byly podle potřeby a účelnosti zrušeny, zlikvidovány nebo jinak upraveny všechny zbývající fondy, účelová jmění a nadace.

§ 8

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1954

(1) Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1954 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1954, nejpozději však do 31. března 1954, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1954, a to přiměřeně k zásadám předpisů o státním rozpočtu na rok 1953.

(2) Příjmy i výdaje za dobu zatímního vedení státního hospodaření je po vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1954 definitivně zúčtovat na státní rozpočet na rok 1954.

§ 9

Finanční prostředky národních výborů, přecházející do jejich rozpočtů na rok 1954

(1) Na krytí přechodné časové neshody rozpočtových příjmů a výdajů národních výborů se národním výborům poskytnou finanční prostředky, přecházející do roku 1954, a to nejvýše ve výši 2 % jejich celkových výdajů, rozpočtených na rok 1953. Tyto finanční prostředky jsou rozpočtovým příjmem národních výborů.

(2) Národní výbory jsou povinny hospodařit tak, aby koncem roku 1953 měly finanční prostředky, zmíněné v předchozím odstavci, zachovány v plné výši; zůstatek k 31. prosinci 1953 ve výši těchto finančních prostředků se převede z hospodaření roku 1953 do rozpočtů národních výborů na rok 1954 jako první příjmová položka.


§ 10

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Málek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Nepomucký v. r.

Novotný v. r.

Dr. Neuman v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Pokorný v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

A. Pospíšil v. r.

David v. r.

J. Pospíšil v. r.

Dvořák v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Rais v. r.

Harus v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Havelka v. r.

Smida v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Sýkora v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Krajčír v. r.

Šrámek v. r.

Krosnář v. r.

Štoll v. r.


Příloha 1

STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 1953

Přehled podle rozpočtových skupin

SKUPINAPříjmyVýdaje
KčsKčs
Hospodářství331 178 398 000254 506 386 000
Kulturní a sociální opatření53 757 610 000111 091 763 000
Obrana a bezpečnost5 571 234 00041 842 963 000
Daně a poplatky obyvatelstva35 942 573 000-
Správa8 757 472 00018 764 136 000
Státní dluh-4 704 968 000
Úhrn435 207 287 000430 910 216 000
Přebytek ........... 4 297 071 000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

SKUPINAPříjmyVýdaje
KčsKčs
Hospodářství7 500 432 00013 091 812 000
Kulturní a sociální opatření3 626 822 00045 717 550 000
Obrana a bezpečnost11 694 0001 991 291 000
Místní daně a poplatky3 842 840 000-
Správa138 259 0009 285 764 000
Příděly ze státních daní54 966 370 000-
Úhrn70 086 417 00070 086 417 000

Příloha 2

STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 1953

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

KrajePříjmyVýdaje
vlastnípodíl na státních
příjmech
v tisících Kčs
Ústřední národní výbor hl. m. Prahy2 185 8574 629 7366 815 593
Kraj Pražský1 212 3744 079 6345 292 008
Kraj Českobudějovický584 0432 248 0102 832 053
Kraj Plzeňský635 1892 355 6212 990 810
Kraj Karlovarský444 8881 739 8532 184 741
Kraj Ústecký800 5673 172 9593 973 526
Kraj Liberecký688 0992 228 0532 916 152
Kraj Hradecký701 6902 063 6672 765 357
Kraj Pardubický441 3731 823 0322 264 405
Kraj Jihlavský435 8471 949 4172 385 264
Kraj Brněnský1 138 5053 696 6424 835 147
Kraj Olomoucký647 6772 688 5423 336 219
Kraj Gottwaldovský569 5192 426 7502 996 269
Kraj Ostravský1 054 9444 652 8785 707 822
České kraje (úhrn)11 540 57239 754 79451 295 366
Kraj Bratislavský1 146 2483 658 4034 804 651
Kraj Nitranský685 2062 551 9093 237 115
Kraj Banskobystrický465 1952 195 8242 661 019
Kraj Žilinský419 0202 328 0362 747 056
Kraj Košický460 5532 464 2202 924 773
Kraj Prešovský403,2532 013 1842 416 437
Slovenské kraje (úhrn)3 579 47515 211 57618 791 051
České a slovenské kraje (úhrn)15 120 04754 966 37070 086 417
Přesunout nahoru