Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 23/1953 Sb.Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin

Částka 14/1953
Platnost od 29.04.1953
Účinnost od 29.04.1953
Zrušeno k 02.12.1957 (63/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23.

Vládní nařízení

ze dne 25. března 1953

o státní inspekci sklizní zemědělských plodin

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Pro zajištění správnosti evidence a statistiky osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin, jakož i pro soustavnou kontrolu ploch osevu, odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin a pro kontrolu agrotechnických opatření ke zvyšování hektarových výnosů, zřizuje se státní inspekce sklizní zemědělských plodin (dále jen "státní inspekce sklizní").

§ 2

(1) Státní inspekce sklizní se zřizuje při státním úřadě statistickém.

(2) V čele státní inspekce sklizní je hlavní státní inspektor, který má svého zástupce. Hlavního státního inspektora, jakož i jeho zástupce jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického. Orgánem hlavního státního inspektora na Slovensku je oblastní státní inspektor u slovenského statistického úřadu, jehož jmenuje a odvolává předseda státního úřadu statistického na návrh předsedy slovenského statistického úřadu.

(3) Hlavnímu státnímu inspektorovi jsou podřízeni obvodní státní inspektoři u krajské statistické služby státního úřadu statistického. Jejich osobním úřadem je státní úřad statistický.

(4) Obvody působnosti obvodních státních inspektorů tvoří území dvou až čtyř okresů a stanoví je hlavní státní inspektor. Obvody mají sestávat z okresů pokud možno klimaticky, půdně a jinak jednotných.

§ 3

(1) Obvodní státní inspektoři mají zejména tyto povinnosti:

a) organisovat a řídit zjišťování odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin na stojato (na poli);

b) zajišťovat předkládání předepsaných výkazů o odhadech hektarových výnosů jednotlivých zemědělských plodin ve stanovených lhůtách;

c) prověřovat předepsané výkazy o odhadech hektarových výnosů a působit proti záměrnému podhodnocování nebo nadsazování vykazovaných údajů;

d) provádět kontrolu odhadů hektarových výnosů výběrovým měřením; e) shromažďovat podklady o vyhlídkách na sklizeň;

f) zjišťovat ztráty zemědělských plodin zejména při sklizni, svozu a výmlatu;

g) organisovat a provádět kontrolu evidence osevních ploch, jakož i evidence ploch kultur;

h) prověřovat plnění státních úkolů zajišťujících zvyšování hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin.

(2) Při plnění svých úkolů jsou obvodní inspektoři nezávislí na ostatních orgánech státní správy.

§ 4

(1) Národní výbory a jiné orgány státní správy, zemědělské závody a strojní a traktorové stanice jsou povinny předkládat orgánům státní inspekce sklizní údaje a podklady, které státní inspekce sklizní potřebuje ke stanovení hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin, ploch kultur a osevu zemědělských plodin.

(2) Pomocnými orgány obvodních státních inspektorů jsou obvodní sklizňoví důvěrníci z řad místních agronomů. Funkcí obvodního sklizňového důvěrníka je pověřuje hlavní státní inspektor na návrh obvodního státního inspektora. Obvodní sklizňoví důvěrníci provádějí své úkoly pod dohledem orgánů státní inspekce sklizní za odměnu stanovenou směrnicemi, které vydá státní úřad statistický v dohodě s ministerstvem financí.

§ 5

Orgány státní inspekce sklizní jsou povinny zachovávat státní, hospodářská a služební tajemství, o nichž se dovědí při výkonu své služby. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 6

Státní úřad statistický vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení.

§ 7

Působnost státní inspekce sklizní se nevztahuje na pozemky, které jsou ve správě ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda státního úřadu statistického v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru