Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 22/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení

Částka 13/1953
Platnost od 18.04.1953
Účinnost od 18.04.1953
Zrušeno k 01.01.1957 (55/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22.

Vládní nařízení

ze dne 17. dubna 1953

o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských proto, že trestným činem projevily nepřátelství k lidově demokratickému řádu, zastavuje se výplata důchodů z důchodového zabezpečení, a to na dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá (§ 44 odst. 3 tr. zák.); nezaopatřeným rodinným příslušníkům však náleží po tuto dobu podpora až do výše poloviny důchodu odsouzené osoby, po případě výchovné v nezkrácené výši.

§ 2

(1) Na podkladě usnesení rady okresního národního výboru budou důchody starobní (invalidní), jakož i důchody vdov (družek) přiměřeně sníženy podle okolností případu, a to po případě až na částku 700,- Kčs měsíčně (sociální důchod)

a) význačným představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich,

b) těm, kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu, a vdovám po nich, jestliže tyto osoby projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu.

(2) Ve zvlášť odůvodněných případech může být důchod zcela odňat, pokud je o výživu důchodce a jeho rodinných příslušníků jinak postaráno a usnese-li se na odnětí důchodu rada krajského národního výboru.

(3) Místní příslušnost národních výborů se řídí bydlištěm důchodce.

§ 3

(1) Snížení (zastavení, odnětí) výplaty důchodů podle §§ 1 a 2 provede státní úřad důchodového zabezpečení výměrem.

(2) O opravných prostředcích proti výměrům vydaným státním úřadem důchodového zabezpečení podle § 2 rozhoduje komise, kterou na návrh Ústřední rady odborů podaný v dohodě s předsedou státní komise důchodového zabezpečení jmenuje vláda. Rozhodnutí této komise jest konečné. Podání opravného prostředku nemá odkladného účinku.

§ 4

Směrnice k provedení tohoto nařízení vydá předseda státní komise důchodového zabezpečení s ministrem vnitra a v dohodě s ministrem spravedlnosti.

§ 5

(1) Ustanovení § 2 se užije obdobně též na důchodové zaopatření příslušníků ozbrojených sil.

(2) Směrnice k provedení odstavce 1 vydají ministři národní obrany a národní bezpečnosti a zároveň v dohodě s ministrem vnitra určí, které orgány provedou řízení podle § 2.

§ 6

Opatření provedená v mezích tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle tohoto nařízení.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda státní komise důchodového zabezpečení a ministři vnitra, spravedlnosti, národní obrany a národní bezpečnosti.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru