Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/1953 Sb.Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti

Částka 10/1953
Platnost od 28.03.1953
Účinnost od 28.03.1953
Zrušeno k 01.01.1960 (37/1959 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17.

Vládní nařízení

ze dne 10. března 1953

o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1, § 2zrušeno

§ 3

(1) Závodní rada (závodní důvěrník) uhrazuje náklady své funkční činnosti podle rozpočtu schváleného jednotnou odborovou organisací. K úhradě rozpočtové částky přispívá správa závodu

a) v závodech s počtem zaměstnanců nepřevyšujícím 250, 1/2 % ročního úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených v uplynulém kalendářním roce,

b) v závodech s počtem zaměstnanců nad 250, avšak méně než 500, 1/2 % ročního úhrnu hrubých mezd (platů) připadajících na 250 zaměstnanců v uplynulém kalendářním roce; průměrná hrubá mzda (plat) se při tom zjišťuje z úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených všem zaměstnancům závodu,

c) v závodech s počtem zaměstnanců nad 500, 1/4 % ročního úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených v uplynulém kalendářním roce.

(2) Pro stanovení procentní sazby je rozhodný počet zaměstnanců v závodě v den před počátkem rozpočtového období. Nebyl-li v uplynulém kalendářním roce závod v provozu po celý rok nebo došlo-li během tohoto roku k podstatné změně v počtu zaměstnanců, stanoví se roční úhrn 12násobkem úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených za poslední kalendářní měsíc před počátkem rozpočtového období. Závodní rada, která byla ustanovena v nově zřízeném závodě, obdrží poměrný díl příspěvku, odpovídající zkrácenému rozpočtovému období. V závodech kampaňových a sezonních, které nejsou v provozu po celý rok, stanoví se úhrn mezd (platů) podle pravděpodobné délky trvání provozu.

(3) Rozpočtové období začíná dnem 1. ledna nebo dnem, kdy v nově zřízeném závodě byla zvolena závodní rada, a končí dnem 31. prosince.

(4) Příspěvek správy závodu k úhradě nákladů činnosti závodní rady je splatný ve čtvrtletních částkách předem, a to nejpozději do patnácti dnů od počátku příslušného čtvrtletí.

(5) Dohodne-li se na tom příslušný ústřední úřad a jednotná odborová organisace, může být příspěvek podle odstavců 1 a 2 uhrazován prostřednictvím příslušného orgánu jednotné odborové organisace měsíčně předem v částkách, rovnajících se jedné dvanáctině z 1/4 % úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených v předchozím kalendářním roce všem zaměstnancům rozpočtových organisací příslušného oboru státní správy.

§ 4, § 5zrušeno


§ 6zrušeno


§ 7zrušeno

Přesunout nahoru