Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 12/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu

Částka 8/1953
Platnost od 28.02.1953
Účinnost od 01.03.1953
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12.

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 21. února 1953

o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem výkupu a ministrem zemědělství podle § 530 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád) ve znění čl. I č. 83 zákona č. 68/1952 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád:


§ 1

(1) Exekuce proti jednotným zemědělským družstvům na jejich pohledávky z povinných dodávek zemědělských výrobků státu je přípustná, jen vede-li se k vydobytí pohledávek

a) státu a socialistických právnických osob,

b) členů těchto družstev a jejich dědiců,

c) z pracovních smluv a z náhrady škody.

(2) Je-li navrhováno povolení exekuce proti jednotnému zemědělskému družstvu zabavením pohledávky uvedené v odstavci 1, může soud povolit exekuci jen tehdy, jestliže příslušný okresní národní výbor se vyjádří, že tato pohledávka může být exekucí postižena, a jen v rozsahu jím označeném a nepřevyšujícím jednu pětinu pohledávky. Soud vyzve okresní národní výbor, aby se do třiceti dnů vyjádřil; nevyjádří-li se, lze exekuci povolit a v ní pokračovat s omezením, že zabavení se provede do výše jedné pětiny dlužníkovy pohledávky (§ 438 občanského soudního řádu, § 1 vl. nař. č. 176/1950 Sb., o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám).

§ 2

(1) Exekuce proti zemědělcům na jejich pohledávky z povinných dodávek zemědělských výrobků státu je přípustná, jen vede-li se k vydobytí pohledávek

a) na úhradu osobních potřeb,

b) státu a socialistických právnických osob,

c) z výměnku, z pracovních smluv a z náhrady škody.

(2) Zabavení ve prospěch pohledávek uvedených v odstavci 1 se provede jen do výše jedné pětiny dlužníkovy pohledávky; soud může na návrh vymáhajícího věřitele po slyšení dlužníka vyslovit zabavení další části pohledávky až do výše další pětiny, je-li toho třeba se zřetelem k povaze vymáhané pohledávky a je-li to možné se zřetelem k hospodářským a sociálním poměrům dlužníka.

§ 3

Pohledávky na úhradu osobních potřeb se uhrazují před ostatními pohledávkami bez zřetele na dobu zabavení. Dojde-li k zabavení pro několik takových pohledávek a nestačí-li zabavená pohledávka na jejich úhradu, uhrazují se podle poměru částek běžné úhrady osobních potřeb.

§ 4

(1) Jednou provedené zabavení platí pro všechny pohledávky dlužníka z jeho dodávek zemědělských výrobků uskutečněných vůči poddlužníkovi (výkupnímu místu) v běžném kalendářním roce, jež se stanou splatnými po doručení usnesení o zabavení poddlužníkovi.

(2) Při exekuci pro opětující se dávky (§ 150 odst. 2 občanského soudního řádu) platí jednou provedené zabavení s omezením vyplývajícím z odstavce 1 i pro dávky, které se v budoucnu stanou splatnými.

§ 5

(1) Usnesení o zabavení pohledávky z dodávek zemědělských výrobků, jakož i všechna usnesení, jež je třeba doručit poddlužníkovi, se doručí též státní spořitelně, je-li dlužníkem zemědělec, nebo pobočce Státní banky československé, je-li dlužníkem jednotné zemědělské družstvo; příslušnost peněžního ústavu se řídí sídlem zemědělského závodu dlužníka. Ustanovení § 537 odst. 2 občanského soudního řádu tím není dotčeno.

(2) Jakmile se poddlužníku doručí usnesení o zabavení, může poddlužník proplácet pohledávky z dodávek v běžném kalendářním roce jen prostřednictvím peněžních ústavů uvedených v odstavci 1, ledaže důvod zabavení dalších dílčích plateb zanikl před uplynutím kalendářního roku.

(3) Zabavené pohledávky proplácí vymáhajícímu věřiteli za poddlužníka peněžní ústav (odstavec 1).

§ 6

Ustanovení §§ 1 až 5 se vztahuje přiměřeně i na předběžná opatření .


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1953.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru