Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 113/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních

Částka 61/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 01.07.1953
Zrušeno k 01.01.1957 (23/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113.

Vládní nařízení

ze dne 22. prosince 1953

o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů hospodářských organisací:

a) národních podniků silniční dopravy,

b) národních podniků vodní dopravy,

c) hlavní správy civilního letectví Československé republiky - Československých aerolinií (ČSA) a

d) samostatných dopravních podniků komunálního hospodářství provozujících hromadnou dopravu osob,

a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění plánů, může být v těchto organisacích (dále jen "podniky") zřízen ředitelský fond (dále jen "fond").

(2) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace určil jednotlivé podniky, v nichž a od které doby se fond zřizuje.

§ 2

(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory dosažené snížením vlastních nákladů, ve výši 1 1/2 %.

(2) Překročí-li podnik plán zisku nebo plán snížení vlastních nákladů, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, a to ve výši 25 %. Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na vlastní činnosti podniku.

(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.

(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků podniku v hlavní (dopravní) činnosti, přepočteného v poměru ke skutečnému plnění plánu přepravy.

(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu jest, že podnik plní nebo překračuje plán přepravy ve stanovených ukazatelích, plán snížení vlastních nákladů a plán zisku.

§ 3

(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2 ze souhrnných výsledků dosažených podle rozvahy podniku od počátku roku.

(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.

§ 4

(1) Prostředků fondu používá ředitel podniku:

a) k rozšiřování provozu nebo výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování dopravy nebo výroby (malé mechanisaci, realisaci zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % prostředků fondu;

b) na zlepšení kulturní a sociální péče o pracovníky podniku (k rozšíření pomocných hospodářství, ke zřizování dětských zařízení, jídelen, kluboven, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely a pod.), k výplatě individuálních odměn pracovníkům za vynikající pracovní výkony, k zaplacení poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům podniku.

(2) Výdaje na vrub fondu mohou být prováděny jen ve výši částek, které jsou skutečně ve fondu. Zakazuje se vydávání prostředků na vrub částek, jejichž převedení do fondu je teprve očekáváno.

(3) Rozpočet fondu schvaluje ředitel podniku po projednání se závodní radou. O použití prostředků fondu, zejména o účelu a výši vynaložených částek, je nutno uvědomit všechny pracující podniku.

§ 5

Kontrola odvádění stanovených částek do fondu a vydávání těchto prostředků v podnicích přísluší ministerstvu financí. Práva věcně příslušných ministerstev k provádění této kontroly a jejich odpovědnost za ni zůstávají nedotčeny.

§ 6

Ministerstvo financí vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jednotnou odborovou organisací podrobné směrnice k provedení tohoto nařízení.

§ 7

Na podniky, u nichž byl fond zřízen, se nevztahují ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona č. 188/1948 Sb., pokud stanoví povinnost odvádět Jednotnému fondu pracujících podíl na čistém zisku.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru