Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 111/1953 Sb.Vládní nařízení o základních fondech hospodářských organisací

Částka 61/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 01.01.1954
Zrušeno k 01.01.1959 (81/1958 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111.

Vládní nařízení

ze dne 18. prosince 1953

o základních fondech hospodářských organisací

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků:


§ 1

Účel nařízení

Význam základních fondů, které jsou ve správě hospodářských organisací státního socialistického sektoru a jsou jako národní majetek zdrojem bohatství a blahobytu pracujícího lidu, vyžaduje, aby jejich správa byla upravena jednotně a řídila se zásadami, které by zajišťovaly jejich nejúčelnější a nejhospodárnější využití a stálé zvelebování. Tyto zásady je třeba přiměřeně uplatnit i na ostatní hospodářské organisace.

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Toto nařízení platí pro všechny hospodářské organisace (dále jen "podniky") s výjimkami dále uvedenými.

(2) Pro banky, státní spořitelny a Státní pojišťovnu platí toto nařízení, jen pokud zvláštní předpisy o hospodaření těchto ústavů nestanoví jinak.

(3) Na podniky pro zahraniční obchod, První českou zajišťovnu a na lidová družstva se vztahují jen ustanovení § 3, § 6 odst. 1 a 2 a §§ 7, 8, 14 a 15 tohoto nařízení, a to přiměřeně.

§ 3

Pojem základních fondů

(1) Základními fondy podniku jsou hmotné předměty, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a jejichž hodnota je vyšší než limit stanovený podle předpisů o účetní evidenci; jsou to zejména budovy, stavby, stroje a jiná zařízení, inventář a též pozemky. Bez zřetele na hodnotu patří k základním fondům zemědělské stroje a zemědělské nářadí (nikoli ruční), dospělá tažná a chovná zvířata, dospělá drůbež a včelstva.

(2) K základním fondům nepatří pracovní oděv, pracovní obuv a ložní výbava, bez zřetele na hodnotu a dobu upotřebitelnosti, speciální nástroje a speciální přípravky, bez zřetele na hodnotu, a mladá zvířata a zvířata ve výkrmu.

§ 4

Podstata správy

Podnik, který spravuje základní fondy, je oprávněn a povinen vlastním jménem s péčí řádného hospodáře a s omezeními uvedenými v tomto nařízení mít je v držbě a v evidenci, ochraňovat, udržovat, zvelebovat je a užívat jich a nakládat s nimi co nejúčelněji, jak to vyžaduje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství.

§ 5

Příslušnost ke správě

(1) Základní fondy má zásadně spravovat podnik, který je pověřen úkoly, k jejichž plnění základní fondy zcela nebo převážně slouží; výjimky jsou možné jen ze závažných hospodářských nebo jiných důvodů.

(2) V pochybnostech o příslušnosti ke správě základních fondů mezi podniky podřízenými témuž ústřednímu úřadu rozhoduje orgán jim přímo společně nadřízený; mezi podniky z oboru působnosti různých ústředních úřadů rozhodují tyto úřady ve vzájemné dohodě.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně při pochybnostech o příslušnosti ke správě základních fondů mezi podniky a rozpočtovými organisacemi.

§ 6

Evidence

(1) Řádná správa základních fondů především vyžaduje, aby základní fondy byly podle zvláštních předpisů zjištěny, sepsány, oceněny a evidovány. Podnik je dále povinen sledovat, zejména při inventarisaci, zda základní fondy co do skutečného množství, druhu a stavu souhlasí s evidencí.

(2) Podnik pečuje též o to, aby hranice jeho pozemků byly vytyčeny a omezníkovány a hraniční znaky udržovány.

(3) Podnik je povinen dbát o pořádek ve veřejných knihách, zejména aby v nich byl zapsán jako vlastník československý stát s vyznačením podniku, který základní fondy spravuje.

§ 7

Ochrana základních fondů

(1) Podnik je povinen učinit předepsaná, po případě vhodná opatření, zejména bezpečnostní a protipožární, aby se předešlo poškození, zničení, ztrátě nebo zneužití základních fondů.

(2) K zajištění výkonu práv vyplývajících ze správy základních fondů je podnik povinen použít včas všech právních prostředků, zejména domáhat se ochrany vlastnického práva a držby, uplatňovat nároky na náhradu škody a dávat podnět k trestnímu stíhání.

§ 8

Údržba a generální opravy

Podnik je povinen udržovat základní fondy v řádném uživatelném stavu, zejména včasným, pravidelným a hospodárným prováděním běžných oprav, aby se předešlo předčasným generálním opravám, po případě opatřování nových základních fondů. Běžné opravy je třeba zajistit v ročním plánu, generální opravy též v dlouhodobém plánu.

§ 9

Využití základních fondů; přebytečné základní fondy

(1) Soustavné zvyšování výroby, produktivity práce a snižování vlastních nákladů vyžaduje, aby všech základních fondů v podnicích bylo plně využito. Podnik je proto povinen plné využití základních fondů zajistit, řídě se přitom v podrobnostech zvláštními předpisy, zejména statutem.

(2) Základní fondy, o nichž podnik při sestavování nebo změně plánu zjistí, že jich nebude využito vůbec nebo že jich bude využito jen v nepatrné míře, považují se za přebytečné. To neplatí o základních fondech v reservě a o základních fondech instalovaných do provozu, avšak podle pokynů příslušných orgánů nepoužívaných (daných do konservace). Podnik je povinen o přebytečných základních fondech podat do 30 dnů po zjištění přebytečnosti zprávu nadřízenému orgánu a upozornit, která hospodářská nebo rozpočtová organisace má o ně zájem.

(3) Nadřízený orgán převede přebytečné základní fondy na podnik nebo rozpočtovou organisaci v oboru své působnosti, kde je jich zapotřebí. Zjistí-li nadřízený orgán, že v oboru jeho působnosti nelze přebytečných základních fondů využít, ohlásí to ústřednímu úřadu, který postupuje obdobně. Nelze-li přebytečných základních fondů využít v oboru působnosti ústředního úřadu, převedou se do správy podniku nebo rozpočtové organisace v působnosti jiného ústředního úřadu, kde je o ně zájem.

(4) Ministerstvo financí stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím, jak se hlásí přebytečné základní fondy a zjišťují organisace, u nichž může být těchto fondů nejlépe využito. Státní úřad plánovací může stanovit, které přebytečné základní fondy smějí být z působnosti ústředního úřadu převáděny jen se souhlasem státního úřadu plánovacího.

§ 10

Likvidace základních fondů

(1) Základní fondy podniků, které se staly neupotřebitelnými a nelze je učinit upotřebitelnými vůbec nebo jen po neúměrně nákladné opravě, se vyřazují likvidací. Předměty z likvidace se zužitkují v podniku nebo prodají podle toho, co je hospodárnější. Prodej těchto předmětů se provádí zásadně prostřednictvím podniků socialistického sektoru.

(2) O likvidaci základních fondů a o tom, jak se naloží s předměty z likvidace, rozhoduje vedoucí podniku (závodu) na základě vyjádření komise složené ze zaměstnanců podniku, po případě jiných věci znalých osob. Členy komise určí vedoucí podniku (závodu); jedním z členů komise musí být ustanoven hlavní (vedoucí) účetní nebo jeho zástupce. O likvidaci se sepíše protokol. Likvidace strojů a jiných zařízení do šrotu vyžaduje schválení ústředního úřadu.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně i pro likvidaci základních fondů v důsledku jejich ztráty nebo krádeže a u dospělých chovných a tažných zvířat, dospělé drůbeže a včelstev též v důsledku jejich uhynutí.

(4) U dospělých chovných a tažných zvířat a dospělé drůbeže považuje se za likvidaci také převedení do výkrmu, prodej nebo zabití, u včelstev jejich prodej. Protokol o likvidaci může být nahrazen jiným dokladem.

(5) Dnem stanoveným v rozhodnutí o likvidaci, po případě skutečností uvedenou v odstavci 4, ztrácejí základní fondy v podniku svou povahu.

§ 11

Pronájem

(1) Přebytečné základní fondy, které nelze převést (§ 9, odst. 3) ani zcizit, mohou být pronajaty, a to především organisacím státního socialistického sektoru. O pronájmu se sepíše listina.

(2) Pronájem místností k účelům obytným nebo provozním se řídí předpisy o hospodaření s byty nebo s jinými místnostmi.

§ 12

Převody správy základních fondů

(1) Správa základních fondů se převádí mezi podniky navzájem, jen jde-li o základní fondy přebytečné nebo vyžaduje-li to obecný zájem. Ze správy podniků do správy rozpočtových organisací a naopak mohou být základní fondy převedeny, pokud to připouštějí i předpisy platné pro rozpočtové organisace. Převod správy se děje administrativně a bezplatně.

(2) Ústřední úřad nebo orgán jím pověřený může v oboru své působnosti administrativním opatřením převést základní fondy ze správy podniku do správy jiného podniku (vyčlenit je a zároveň začlenit) nebo do správy rozpočtové organisace; jde-li o převod do správy podniku nebo rozpočtové organisace v oboru působnosti jiného ústředního úřadu, činí se administrativní opatření v dohodě obou ústředních úřadů.

(3) Jde-li o základní fondy menšího hospodářského významu, může být administrativní opatření (odstavec 2) nahrazeno písemnou dohodou podniku s jiným podnikem nebo rozpočtovou organisací, schválenou příslušným ústředním úřadem nebo orgány jím pověřenými. Schválení není třeba, jde-li o základní fondy, jejichž úhrnná pořizovací hodnota, ve které jsou vedeny v účetní evidenci, nepřevyšuje 20 000 Kčs, pokud si příslušný ústřední úřad nevyhradí schvalování převodů správy základních fondů o pořizovací hodnotě nižší. Ministr financí může v dohodě s vedoucími zúčastněných ústředních úřadů částku 20 000 Kčs zvýšit buď pro obor určitého ústředního úřadu nebo pro určité druhy základních fondů.

(4) Administrativní opatření nebo dohoda (odstavce 2 a 3) musí obsahovat podstatné náležitosti, zejména označení podniku předávajícího, podniku (rozpočtové organisace) přejímajícího, určení předmětu převodu, jeho pořizovací hodnotu a výši oprávek, po případě ustanovení o závadách, pohledávkách a závazcích a den přechodu správy.

(5) Oprávnění ministra financí udělovat souhlas k začlenění národního majetku do podniků, vyhrazené mu předpisy o národních podnicích, není dotčeno.

§ 13

Zcizení a zatížení základních fondů

(1) Základní fondy nemohou být zcizeny nebo zatíženy, a to ani exekučně, pokud se ve zvláštních předpisech nebo v tomto nařízení nestanoví jinak.

(2) Přebytečné základní fondy, které nelze převést (§ 9, odst. 3), může podnik v zájmu rozvoje národního hospodářství nebo v jiném obecném zájmu zcizit lidovým družstvům nebo dobrovolným organisacím, po případě též pracujícím.

(3) Pracujícím mohou být zcizeny rodinné domky a podobné drobné stavby (na př. chaty), podíly k nim nebo pozemky pro jejich stavbu a pro zřízení zahrádky. Pozemky lze též zcizit k odstranění stavebních, hospodářských nebo zdravotních závad u budov.

(4) Základní fondy se zcizují zásadně úplatně, a to za běžnou cenu (§ 367 obč. zák.), za jinou cenu nebo bezplatně jen ze zvlášť závažných důvodů.

(5) Zcizení základních fondů děje se písemnou formou a vyžaduje schválení ústředního úřadu.

§ 14

Odpisování základních prostředků

(1) Řádně provedenými odpisy základních prostředků, t. j. peněžních prostředků vynaložených na pořízení základních fondů, vyjadřujícími jejich postupné opotřebení, zajišťují se finanční prostředky na jejich obnovu a generální opravy a opatřuje podklad pro správné zjištění nákladů na výrobu a oběh.

(2) Odpisy se vypočítávají z původní nebo reprodukční pořizovací hodnoty (odpisová základna) podle obecných norem odpisů, směrných norem odpisů nebo (zvláštních) norem odpisů.

(3) Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podrobnosti, zejména obecné a směrné normy odpisů. Tím nejsou dotčeny předpisy o účetní evidenci, které zmocňují ústřední účetní jednotky stanovit normy odpisů.

§ 15

Generální inventarisace

Neodpovídá-li v důsledku vývoje cenové hladiny hodnota základních fondů vedená v účetní evidenci již všeobecně jejich reprodukční pořizovací hodnotě, základní fondy se nově ocení na podkladě údajů opatřených generální inventarisací. Generální inventarisaci spojenou s novým oceněním nařizuje ministerstvo financí a stanoví přitom její rozsah, způsob a podmínky provádění.

Zmocnění

§ 16

(1) Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady může stanovit výjimky a odchylky z tohoto nařízení.

(2) Ministerstvo financí může pro úplatné nabývání základních fondů podniky od soukromníků stanovit podmínky, po případě takové nabývání omezit nebo i vyloučit.

§ 17

Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady vydá podle potřeby podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení.


§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je všichni členové vlády.


Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Málek v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru