Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 110/1953 Sb.Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi

Částka 61/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 01.01.1954
Zrušeno k 01.01.1959 (81/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110.

Vládní nařízení

ze dne 18. prosince 1953

o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


DÍL PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel nařízení

Význam národního majetku ve správě rozpočtových organisací pro plnění jejich úkolů vyžaduje, aby jeho správa byla upravena jednotně a řídila se zásadami, které by zajišťovaly jeho nejúčelnější a nejhospodárnější využití a stálé zvelebování ve prospěch pracujícího lidu.

§ 2

Rozsah platnosti

Toto nařízení se vztahuje na hmotné předměty, které jsou národním majetkem ve správě rozpočtových organisací (ústředních úřadů a orgánů, národních výborů, ostatních úřadů, ústavů, soudů, prokuratur atd.).

DÍL DRUHÝ

Základní ustanovení

§ 3

Podstata správy

(1) Rozpočtová organisace, spravujíc národní majetek, je oprávněna a povinna jménem státu jako vlastníka s péčí řádného hospodáře a s omezeními uvedenými v tomto nařízení mít tento majetek v držbě a v evidenci, ochraňovat, udržovat, zvelebovat, využívat ho a nakládat s ním, jak to vyžaduje plnění jejich úkolů.

(2) Rozpočtová organisace, která spravuje národní majetek (dále jen "rozpočtová organisace"), může pověřit podřízenou organisaci nebo složku, aby v rámci předpisů a daných pokynů za ni obstarávala jeho údržbu a činila opatření plynoucí z jeho obvyklého užívání.

§ 4

Příslušnost ke správě

(1) Národní majetek má zásadně spravovat rozpočtová organisace, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění národní majetek zcela nebo převážně slouží; výjimky jsou možné jen ze závažných hospodářských nebo jiných důvodů.

(2) V pochybnostech o příslušnosti ke správě národního majetku mezi rozpočtovými organisacemi podřízenými témuž ústřednímu úřadu rozhoduje orgán jim přímo společně nadřízený; mezi rozpočtovými organisacemi z oboru působnosti různých ústředních úřadů rozhodují tyto úřady ve vzájemné dohodě.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně při pochybnostech o příslušnosti ke správě národního majetku mezi rozpočtovými organisacemi a hospodářskými organisacemi státního socialistického sektoru.

(4) Ministerstvo financí stanoví, jak se spravuje národní majetek, který nepřechází při tom, kdy ho stát nabývá, do správy určité organisace, a národní majetek, u něhož se zjistí, že není ve správě žádné organisace, a jak se s takovým majetkem naloží.

§ 5

Druhy národního majetku

(1) Jednotlivé předměty národního majetku jsou podle povahy a hospodářského určení buď základními fondy nebo materiálovými zásobami.

(2) Základními fondy jsou hmotné předměty, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a jejichž hodnota je vyšší než limit stanovený podle předpisů o účetní evidenci; jsou to zejména budovy, stavby, stroje a jiná zařízení, inventář a též pozemky. Bez zřetele na hodnotu patří k základním fondům zemědělské stroje a zemědělské nářadí (nikoli ruční), dospělá tažná a chovná zvířata, dospělá drůbež a včelstva.

(3) K základním fondům nepatří

a) pracovní oděv, pracovní obuv a ložní výbava bez zřetele na jejich hodnotu a dobu upotřebitelnosti,

b) speciální nástroje a speciální přípravky bez zřetele na jejich hodnotu,

c) mladá zvířata a zvířata ve výkrmu.

(4) Materiálovými zásobami jsou

a) hospodářský a kancelářský materiál, palivo, pohonné látky, obaly, potraviny, léčiva, osivo, krmivo, suroviny, hotové výrobky, zboží a pod.,

b) předměty, jejichž doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok, bez zřetele na jejich hodnotu (krátkodobé předměty),

c) předměty, jejichž hodnota je nižší než limit stanovený podle předpisů o účetní evidenci, bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty),

d) předměty uvedené v odstavci 3.

DÍL TŘETÍ

Obsah správy

ODDÍL 1

Všeobecná ustanovení

§ 6

Evidence

(1) Řádná správa národního majetku především vyžaduje, aby národní majetek byl podle zvláštních předpisů zjištěn, sepsán, oceněn a evidován. Rozpočtová organisace je dále povinna sledovat, zejména při inventarisaci, zda národní majetek co do skutečného množství, druhu a stavu souhlasí s evidencí.

(2) Rozpočtová organisace pečuje též o to, aby hranice pozemků byly vytýčeny a omezníkovány a hraniční znaky udržovány.

(3) Rozpočtová organisace je povinna dbát o pořádek ve veřejných knihách, zejména aby v nich byl zapsán jako vlastník československý stát a vyznačena její správa.

§ 7

Ochrana národního majetku

(1) Rozpočtová organisace je povinna učinit předepsaná, po případě vhodná opatření, zejména bezpečnostní a protipožární, aby se předešlo poškození, zničení, ztrátě nebo zneužití národního majetku.

(2) K zajištění výkonu práv vyplývajících ze správy národního majetku je rozpočtová organisace povinna použít včas všech právních prostředků, zejména domáhat se ochrany vlastnického práva a držby, uplatňovat nároky na náhradu škody a dávat podnět k trestnímu stíhání.

§ 8

Údržba

Rozpočtová organisace je povinna národní majetek udržovat v řádném uživatelném stavu, zejména včasným, pravidelným a hospodárným prováděním běžných oprav, aby se předešlo předčasným generálním opravám, po případě opatřování nových předmětů, a zajistit tyto opravy jak v plánu, tak i v rozpočtu. Při údržbě národního majetku, jakož i při zvelebovacích pracích je nutno co nejvíce používat místních hmotných zdrojů a získávat obyvatelstvo k dobrovolné budovatelské spolupráci.

§ 9

Využití národního majetku; přebytečný národní majetek

(1) Rozpočtová organisace je povinna soustavně pečovat o to, aby národního majetku bylo plně využito, po případě zjednat nápravu, a (nejde-li o ústřední úřad) ohlásit do 30 dnů svému přímo nadřízenému orgánu přebytečný národní majetek, aby byl převeden do správy jiné organisace, která ho potřebuje. Přebytečným je zejména národní majetek, který rozpočtová organisace nepotřebuje k plnění svých úkolů v běžném nebo příštím roce nebo který jakostí nebo rozsahem není přiměřený jejím úkolům nebo potřebám.

(2) Jestliže přímo nadřízený orgán zjistí, že v oboru jeho působnosti nelze přebytečného národního majetku hospodárně využít, ohlásí to svému nadřízenému orgánu, který postupuje obdobně. Nelze-li přebytečného národního majetku využít ani v oboru působnosti ústředního úřadu, bude převeden do správy organisace náležející do oboru působnosti jiného ústředního úřadu, kde je ho třeba (§§ 14 až 16).

(3) Státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvem financí může stanovit pro rozpočtové organisace povinnost hlásit určité zvlášť důležité druhy přebytečného národního majetku a vyhradit si jejich rozmístění.

§ 10

Neupotřebitelný národní majetek

(1) Movité předměty z národního majetku, které se staly neupotřebitelnými a nedají se buď vůbec opravit nebo jen s nepřiměřeným nákladem, buď se prodají nebo jinak zužitkují, podle toho, co je hospodárnější; prodej se provádí zásadně prostřednictvím podniků socialistického sektoru.

(2) O tom, které předměty jsou neupotřebitelné a jak se s nimi naloží (odstavec 1), rozhoduje vedoucí rozpočtové organisace na návrh komise; jeho rozhodnutí vyžaduje schválení nadřízeného orgánu obdobně podle § 20. Komise je složena z předsedy, kterého jmenuje vedoucí organisace, hlavního (vedoucího) účetního a zaměstnance odpovědného za hmotné hospodaření. Komise může si vyžádat posudek odborného znalce. Prováděcí předpisy stanoví podrobnosti, jakož i potřebné odchylky o složení komise u místních národních výborů.

(3) Výtěžky z prodeje plynou do rozpočtu organisace, v jejíž správě prodané předměty byly.

ODDÍL 2

Zvláštní opatření při správě

§ 11

Pronájem

(1) Národní majetek lze v odůvodněných případech pronajmout, a to především hospodářským nebo dobrovolným organisacím, není-li vhodnější převést jeho správu nebo jej zcizit. O pronájmu se sepíše listina.

(2) Pronájem místností k účelům obytným nebo provozním se řídí předpisy o hospodaření s byty nebo s jinými místnostmi.

(3) Rozpočtové organisace neplatí si vzájemně náhradu za užívání národního majetku, nahrazují si však poměrným dílem věcné náklady.

§ 12

Zatížení

(1) Národní majetek zásadně nemůže být nově zatížen zástavním právem nebo věcnými břemeny.

(2) Nemovitý národní majetek může být, nevystačí-li se se smluvním závazkem, zatížen

a) věcnými břemeny ve prospěch jiné nemovitosti, vyžaduje-li to obecný zájem, zejména řádné a národohospodářsky odůvodněné užívání nemovitosti,

b) právem požívání a užívání ve prospěch lidového družstva nebo dobrovolné organisace,

c) právem stavby ve prospěch lidových družstev a dobrovolných organisací nebo k vystavění rodinného domku anebo jiné drobné stavby ve prospěch pracujících.

(3) K zatížení národního majetku (odstavec 2) je třeba souhlasu přímo nadřízeného orgánu, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak.

(4) V jiných případech než uvedených v odstavci 2 může být národní majetek zatížen jen v obecném zájmu a dá-li k tomu souhlas příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí.

(5) O zatížení národního majetku se sepíše listina.

(6) Předcházejícími odstavci nejsou dotčeny předpisy, které opravňují organisace státního socialistického sektoru užívat národního majetku k obecně prospěšným účelům a pro jejich zařízení.

§ 13

Odevzdání do trvalého užívání

(1) V zájmu rozvoje národního hospodářství mohou být odevzdány části národního majetku do trvalého užívání (§ 103 odst. 2 obč. zák.) lidovým družstvům nebo dobrovolným organisacím; movité předměty lze však odevzdat do trvalého užívání jen výjimečně, jsou-li pro to zvláštní důvody.

(2) Národní majetek odevzdaný do trvalého užívání zůstává ve správě rozpočtové organizace.

(3) Trvalý uživatel má práva a povinnosti rozpočtové organisace (§ 3) s omezením, že nesmí odevzdaný národní majetek ani zcizit ani zatížit a že ho smí užívat jen k účelu, pro který mu byl odevzdán. V obecném zájmu mohou být trvalému uživateli uložena další omezení.

(4) Odevzdat národní majetek do trvalého užívání může rozpočtová organisace jen se souhlasem přímo nadřízeného orgánu, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak. Odevzdání se provádí písemně administrativním opatřením anebo smlouvou. Opatření (smlouva) musí obsahovat podstatné náležitosti a podrobnější podmínky, za kterých se národní majetek odevzdává do trvalého užívání.

(5) Rozpočtová organisace může národní majetek odejmout trvalému uživateli administrativním opatřením, neplní-li stanovené podmínky nebo vyžaduje-li to obecný zájem.

ODDÍL 3

Převody správy národního majetku

§ 14

Zásady

(1) Správa národního majetku se převádí mezi rozpočtovými organisacemi navzájem, jen jde-li o národní majetek přebytečný nebo vyžaduje-li to obecný zájem; převod správy se děje administrativně, a to buď opatřením nadřízených orgánů nebo dohodou zúčastněných organisací.

(2) Základní fondy se převádějí do správy jiné rozpočtové organisace bezplatně.

(3) Materiálové zásoby s výjimkou drobných a krátkodobých předmětů se převádějí do správy jiné rozpočtové organisace úplatně, a to za úhradu rovnající se hodnotě uvedené v účetní evidenci. Jde-li však o převod hospodářského celku, převádějí se materiálové zásoby bezplatně.

(4) Opatření nebo dohoda (odstavec 1) musí obsahovat podstatné náležitosti, zejména označení organisace předávající a přejímající, určení předmětu převodu a den převodu správy; podle okolností pořizovací cenu a výši oprávek, ustanovení o závadách, pohledávkách a závazcích, o důsledcích pro plán a rozpočet, o změnách v evidenci majetku a o způsobu vyúčtování.

(5) Peněžité pohledávky a závazky, vzniklé z běžného hospodaření s převáděným národním majetkem přede dnem převodu správy a na něm nezajištěné, převádějí se na přejímající rozpočtovou organisaci, jen jsou-li pro to zvláštní důvody. Takovým převodem nejsou dotčena práva a povinnosti třetích osob.

(6) Obě rozpočtové organisace (odstavec 5) jsou povinny vzájemně si nahradit příjmy a výdaje z převáděného národního majetku podle vyúčtování ke dni převodu správy.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí obdobně i pro převody národního majetku ze správy rozpočtových organisací do správy hospodářských organisací státního socialistického sektoru a naopak, připouštějí-li to i předpisy platné pro tyto hospodářské organisace. Drobné a krátkodobé předměty se však převádějí úplatně.

(8) Tímto nařízením nejsou dotčeny zvláštní předpisy, podle nichž dochází k převodům správy národního majetku na podkladě hospodářských nebo občanskoprávních smluv, zejména v rámci obvyklého hospodaření (§ 104 obč. zák.).

§ 15

Převody správy opatřením nadřízených orgánů

(1) Ústřední úřad může v oboru své působnosti převést národní majetek ze své správy do správy národního výboru, po případě i jiné rozpočtové organisace sobě podřízené, a naopak. Stejně může převést správu národního majetku mezi národními výbory a jinými rozpočtovými organisacemi sobě podřízenými. Jde-li o převod správy z oboru působnosti jednoho ústředního úřadu do oboru působnosti jiného ústředního úřadu, postupují tyto úřady v dohodě.

(2) Před opatřením podle odstavce 1, týká-li se národních výborů, musí ústřední úřad slyšet dotčené národní výbory, ledaže by bylo nebezpečí v prodlení nebo šlo o hromadný převod obecným předpisem. Má-li národní výbor s hlediska hospodářského námitky proti převodu nebo jde-li o hromadný převod obecným předpisem, je třeba k převodu souhlasu ministerstva financí nebo orgánu jím pověřeného.

(3) Ustanovení odstavce 1 prvé a druhé věty platí obdobně i pro krajský národní výbor. Příslušný ústřední úřad může v dohodě s ministerstvem financí rozšířit platnost tohoto ustanovení pro určitý druh národního majetku i na okresní národní výbory.

(4) Ústřední úřad může převést národní majetek ze správy rozpočtové organisace do správy hospodářské organisace státního socialistického sektoru (§ 14 odst. 7). Jde-li o převod správy z oboru působnosti jednoho ústředního úřadu do oboru působnosti jiného ústředního úřadu, postupují tyto úřady v dohodě. Pro převody platí obdobně ustanovení odstavce 2.

(5) Jde-li o převod správy národního majetku v cizině nebo v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kčs, je k převodu třeba též souhlasu ministerstva financí.

§ 16

Převody správy dohodou

(1) Ústřední úřad převádí národní majetek ze své správy do správy jiného ústředního úřadu v dohodě s ním.

(2) Národní výbory a jiné rozpočtové organisace než ústřední úřady mohou mezi sebou převádět správu národního majetku vzájemnou dohodou schválenou jejich nadřízenými orgány. Takovou dohodou může být též převeden národní majetek ze správy rozpočtových organisací do správy hospodářských organisací státního socialistického sektoru a naopak (§ 14 odst. 7). Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech není k dohodě třeba souhlasu nadřízeného orgánu, po případě kdy je třeba souhlasu vyššího nadřízeného orgánu.

(3) Ustanovení § 15 odst. 5 platí obdobně.

ODDÍL 4

Zcizení národního majetku

§ 17

(1) Základní fondy nemohou být zcizeny, a to ani exekučně, pokud se ve zvláštních předpisech nebo v tomto nařízení nestanoví jinak.

(2) Přebytečné základní fondy, které nelze převést (§ 9), může rozpočtová organisace v zájmu rozvoje národního hospodářství nebo v jiném obecném zájmu zcizit lidovým družstvům nebo dobrovolným organisacím, po případě též pracujícím.

(3) Pracujícím mohou být zcizeny rodinné domky a podobné drobné stavby (na př. chaty), podíly k nim nebo pozemky pro jejich stavbu a pro zřízení zahrádky. Pozemky lze též zcizit k odstranění stavebních, hospodářských nebo zdravotních závad u budov.

(4) V ostatních případech než uvedených v odstavcích 2 a 3 lze zcizit základní fondy, jen vyžaduje-li to jiný obecný zájem.

(5) Základní fondy se zcizují zásadně úplatně, a to za běžnou cenu (§ 367 obč. zák.), za jinou cenu nebo výjimečně bezplatně jen ze zvlášť závažných důvodů.

(6) Výtěžky z prodejů základních fondů plynou do rozpočtu organisace, v jejíž správě tyto základní fondy byly.

(7) Zcizení základních fondů se provádí podle ustanovení §§ 19 a 20, a to vždy písemnou formou.

§ 18

(1) Přebytečné materiálové zásoby, pokud nebudou převedeny podle § 14, prodá rozpočtová organisace za běžnou cenu lidovým družstvům nebo dobrovolným organisacím, po případě jsou-li pro to hospodářské důvody, pracujícím, zejména materiál na stavbu a údržbu rodinných domků a jiných drobných staveb. Zcizit přebytečné materiálové zásoby za jinou cenu nebo výjimečně bezplatně je možno jen ze zvlášť závažných důvodů.

(2) Ustanovení § 17 odst. 6 platí obdobně.

(3) Zcizení materiálových zásob se provádí podle ustanovení §§ 19 a 20.

§ 19

Ústřední úřad může zcizit národní majetek, který spravuje, jen se souhlasem ministerstva financí, jde-li o národní majetek v cizině nebo o úplatné zcizení národního majetku v ceně nad 1 000 000 Kčs anebo o bezplatné zcizení národního majetku v ceně nad 200 000 Kčs. K bezplatnému zcizení národního majetku v ceně nad 1 000 000 Kčs je třeba vždy souhlasu vlády.

§ 20

(1) Národní výbory mohou zcizit národní majetek jen se souhlasem nadřízeného národního výboru (úřadu); souhlasu není třeba, zcizuje-li krajský národní výbor národní majetek úplatně v ceně do 100.000 Kčs nebo bezplatně v ceně do 20 000 Kčs. Prováděcí předpisy stanoví, v kterých dalších případech není souhlasu třeba, po případě kdy je třeba souhlasu vyššího nadřízeného orgánu.

(2) Jde-li o úplatné zcizení národního majetku v ceně nad 1 000 000 Kčs nebo o bezplatné zcizení národního majetku v ceně nad 200 000 Kčs, je třeba vždy souhlasu příslušného ústředního úřadu, který postupuje v dohodě s ministerstvem financí. K bezplatnému zcizení národního majetku v ceně nad 1 000 000 Kčs je třeba souhlasu vlády.

(3) Pro zcizení národního majetku jinými rozpočtovými organisacemi než národními výbory a ústředními úřady platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.

(4) Souhlasu ke zcizení národního majetku není třeba, nařídil-li zcizení národní výbor (úřad), který by byl příslušný dát ke zcizení souhlas, nebo orgán jemu nadřízený.

DÍL ČTVRTÝ

Nabývání majetku do státního vlastnictví

§ 21

(1) Rozpočtová organisace může v mezích zvláštních předpisů za úplatu nabývat věcí, které nejsou národním majetkem, jen potřebuje-li jich nezbytně k plnění svých úkolů. Přitom musí dbát předpisů o plánování a rozpočtování.

(2) Ministerstvo financí může pro úplatné nabývání věcí rozpočtovými organisacemi od soukromníků stanovit podmínky, po případě takové nabývání omezit nebo i vyloučit.

§ 22

(1) Majetek, kterého nabývá stát propadnutím nebo zabráním v trestním řízení soudním nebo správním, odúmrtí, darováním, při likvidaci a z jiných podobných důvodů, evidují, zabezpečují, mají v prozatímní správě a realisují okresní národní výbory; podrobnosti, zejména o povinnostech okresních národních výborů vyplývajících z prozatímní správy, stanoví ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

(2) Orgány státní správy a podniky socialistického sektoru jsou povinny spolupracovat s okresními národními výbory, aby majetek nabývaný státem byl řádně zjištěn, evidován, zabezpečen a realisován.

(3) Výtěžky z realisace tohoto majetku odvádějí se do státního rozpočtu.

§ 23

O správě a o nakládání s majetkem zkonfiskovaným, znárodněným a s majetkem získaným pro účely pozemkových reforem platí, dokud s tímto majetkem nebylo konečným způsobem naloženo, zvláštní předpisy.


DÍL PÁTÝ

Závěrečná ustanovení

§ 24

Dohled

Státní orgány jsou povinny v oboru své působnosti dohlížet a vhodným způsobem se přesvědčovat, zda rozpočtové organisace řádně plní povinnosti vyplývající ze správy národního majetku, a zjistí-li závady, zařídit jejich odstranění, po případě je odstranit samy. K odstranění a zamezení závad nebo z jiného obecného zájmu může dohlédací orgán uložit rozpočtové organisaci vhodná omezení ve výkonu její správy.

Zmocnění

§ 25

(1) Ministerstvo financí může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady

a) nařídit generální inventarisaci národního majetku spojenou s novým oceněním a stanovit rozsah, způsob a podmínky provádění,

b) upravit odpisování národního majetku,

c) uložit družstvům, dobrovolným organisacím a soukromým osobám povinnost hlásit národní majetek,

d) stanovit výjimky i odchylky z tohoto nařízení, zejména pro zvláštní povahu nebo poslání některých částí národního majetku nebo rozpočtových organisací.

(2) Ministerstvo financí může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány rozšířit platnost tohoto nařízení nebo některých jeho ustanovení na jiné organisace a zařízení s výjimkou hospodářských organisací.

§ 26

(1) Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady vydá podle potřeby předpisy k provedení tohoto nařízení.

(2) Příslušné ústřední úřady mohou v dohodě s ministerstvem financí stanovit pro obor své působnosti podrobnosti k prováděcím předpisům.

§ 27

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se vládní nařízení č. 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory, a vládní nařízení č. 200/1950 Sb., o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů.

(2) Předpisy vydané podle uvedených vládních nařízení zůstávají v platnosti, pokud neodporují tomuto nařízení a dokud nebudou vydány předpisy je nahrazující.

§ 28

Účinnost nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Málek v. r.

Štoll v. r.

Přesunout nahoru