Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 11/1953 Sb.Nařízení ministra zdravotnictví o zdravotních obvodech

Částka 8/1953
Platnost od 28.02.1953
Účinnost od 28.02.1953
Zrušeno k 01.07.1966 (20/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11.

Nařízení

Ministra zdravotnictví

ze dne 17. února 1953

o zdravotních obvodech

Ministr zdravotnictví nařizuje v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle § 5 a § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:


§ 1

Aby byla zaručena plynulá a soustavná péče o zdraví lidu, poskytují zdravotničtí pracovníci výkonných zdravotnických zařízení, zejména okresních nemocnic s okresními zdravotnickými středisky, obvodních a okresních zdravotnických středisek a ženských a dětských poraden, základní zdravotní péči podle obvodního systému. Tento systém spočívá na zásadě plné odpovědnosti lékaře za zajištění zdravotní péče o určitou skupinu obyvatelstva, po případě o určitou skupinu pracujících v závodě.

§ 2

(1) Okresní národní výbory zajišťují základní zdravotní péči o obyvatelstvo soustavou územních a dílenských zdravotních obvodů.

(2) V územních obvodech se poskytují obvodní zdravotní služby (služba praktického lékaře, základní péče o ženy a děti), po případě i péče o chrup, všem osobám, které v obvodu bydlí, a dále těm osobám, které sice v obvodu nebydlí, ale pracují v závodech, které jsou v obvodu a v nichž nejsou zřízeny dílenské obvody.

(3) V dílenských obvodech se poskytují obdobné služby jako v územních obvodech a podle povahy výroby a složení zaměstnanců i jiné odborné služby všem osobám, které pracují v určitém závodě.

§ 3

(1) Pro každý zdravotní obvod ustanoví okresní národní výbor obvodního (dílenského) lékaře. Obvodní (dílenský) lékař provádí, organisuje a řídí zdravotní práci v obvodu, pro který byl ustanoven, odpovídá za zdravotní stav obyvatelstva v tomto obvodu a za úroveň zdravotních služeb v něm poskytovaných.

(2) Pracuje-li v okresním ústavu národního zdraví více odborných lékařů dětských a ženských, uloží jim okresní národní výbor, aby poskytovali v potřebném rozsahu zdravotní služby podle obvodního systému. Pracuje-li v okresním ústavu více zubních lékařů nebo dentistů, může u nich okresní národní výbor učinit stejné opatření.

§ 4

(1) Počet obyvatel v územním obvodu činí zpravidla 4 000 osob, ve výjimečných případech i více, nejvýše však 6 000 osob. Za nepříznivých komunikačních podmínek lze zřídit územní obvod již pro 3 000 obyvatel a ve zcela výjimečných případech pro ještě menší počet. Při stanovení počtu obyvatel v obvodu přihlíží okresní národní výbor též k počtu všech pracujících v závodech, úřadech, ústavech a zařízeních, které jsou v územním obvodu a v nichž nejsou zřízeny dílenské obvody.

(2) Při vymezení územního obvodu se okresní národní výbor řídí zejména zdravotním stavem obyvatelstva, hygienicko-epidemiologickými poměry, třídním složením a hustotou obyvatelstva, hospodářskými a komunikačními podmínkami a povahou terénu; hranice obvodů stanoví tak, aby okrajová sídliště obvodu nebyla vzdálena od jeho středu více než 8 km.

(3) Dílenský obvod zřídí okresní národní výbor v závodě, kde je vybudováno závodní zdravotnické zařízení, ve kterém pracuje praktický lékař s pracovním závazkem 200 hodin měsíčně. Pracuje-li v závodním zdravotnickém zařízení více praktických lékařů, zřídí okresní národní výbor v závodě další dílenské obvody tak, aby v každém obvodě pracoval jeden praktický lékař s pracovním závazkem 200 hodin měsíčně.

§ 5

(1) Okresní národní výbor vymezí územní a dílenské obvody po projednání s okresními orgány jednotné odborové organisace, místními národními výbory a s vedením důležitých závodů. Vymezení zdravotních obvodů schvaluje krajský národní výbor v dohodě s krajskou odborovou radou.

(2) Vznikají-li při vymezení obvodů obtíže v dosažitelnosti zdravotní péče v některých okrajových obcích okresu, dohodne se okresní národní výbor o způsobu zabezpečení zdravotní péče v takových obcích s okresním národním výborem sousedního okresu; tento okresní národní výbor je zejména povinen zabezpečit v plném rozsahu zdravotní péči o obyvatelstvo těchto obcí, sdělovat soustavně příslušnému okresnímu národnímu výboru údaje o zdravotním stavu jejich obyvatelstva, o hygienických a epidemiologických poměrech a opatřeních a podávat předepsaná hlášení.

(3) Dohodu zúčastněných okresních národních výborů schvaluje krajský národní výbor, a jsou-li sousední okresy v různých krajích, oba zúčastněné krajské národní výbory.

§ 6

Nejsou-li pro všechny obvody v okresu ustanoveni obvodní lékaři, uloží okresní národní výbor v dohodě s příslušným orgánem jednotné odborové organisace obvodním lékařům již ustanoveným, aby poskytovali zdravotní služby obyvatelstvu ze sousedních obvodů nebo jejich částí.

§ 7

(1) Veškeré zdravotní služby uvedené v § 2 poskytují lékaři určení pro zdravotní obvod; jen ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech může okresní národní výbor, po případě jím pověřený ředitel okresního ústavu národního zdraví, povolit léčení u jiného než příslušného lékaře.

(2) Ve velkých městech (zpravidla ve městech s více než 50 000 obyvatel) může krajský národní výbor po dohodě s krajskou odborovou radou ponechat na návrh okresního národního výboru projednaný s příslušným orgánem jednotné odborové organisace organisovanou volbu lékaře. Při udělení souhlasu určí krajský národní výbor lhůtu, ve které je okresní národní výbor povinen zavést obvodní systém.

(3) Zvolit si lékaře podle odstavce 2 je možno jen v rámci obvodů, které okresní národní výbor k tomu účelu sdružil.

§ 8

(1) Obvodní systém podle tohoto nařízení je nutno zavádět postupně, a to nejdříve v dílenských obvodech a v obvodech venkovských. V zájmu zajištění řádné přípravy zavedení obvodního systému vypracují krajské národní výbory v dohodě s krajskými odborovými radami plán potřebných opatření.

(2) Zavedení obvodního systému musí předcházet pečlivá a dobře připravená přesvědčovací akce jak mezi pracujícími, tak mezi zdravotnickými pracovníky, prováděná v úzké součinnosti s orgány jednotné odborové organisace.

§ 9

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností platí jako opatření učiněná k jeho provedení.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru