Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 103/1953 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů

Částka 59/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 01.01.1954
Zrušeno k 01.09.1957 (51/1957 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103.

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra

ze dne 23. prosince 1953

o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 trestního řádu č. 87/1950 Sb. a podle § 94 trestního řádu správního č. 89/1950 Sb.:


§ 1

Rejstřík trestů vede generální prokuratura.

§ 2

(1) Do rejstříku trestů se zapisují:

a) tresty pravomocně uložené za trestné činy,

b) tresty odnětí svobody, nápravného opatření, veřejného pokárání a pokuty převyšující 500,- Kčs, pravomocně uložené za přestupky, jakož i vedlejší tresty uložené vedle některého z těchto trestů.

(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.

(3) Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších než osmdesát let se z rejstříku trestů odstraní.

§ 3

Prokurátoři, soudy, orgány národních výborů a jiné veřejné orgány jsou povinni sdělovat generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.

§ 4

Výpis z rejstříku trestů se zpravidla (§ 6) vydá jen prokurátoru, soudu, orgánu národního výboru nebo jinému veřejnému orgánu anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost.

§ 5

(1) Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou tyto tresty uložené za trestné činy, pokud odsouzení nebylo zahlazeno:

a) tresty odnětí svobody uložené nepodmíněně a tresty těžší,

b) tresty nápravného opatření, bylo-li nápravné opatření přeměněno v trest odnětí svobody,

c) tresty odnětí svobody podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon trestu.

(2) Ve výpisu pro prokurátora, soud, orgán národního výboru nebo jiný veřejný orgán se kromě trestů, které se ve výpisu uvádějí podle odstavce 1, uvedou též

a) tresty odnětí svobody nebo nápravného opatření uvedené v odstavci 1, uložené za přestupek, pokud od výkonu trestu neuplynul alespoň jeden rok,

b) tresty nápravného opatření, pokud nápravné opatření nebylo ještě vykonáno,

c) tresty odnětí svobody podmíněně odložené, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Kromě trestů uvedených v odstavcích 1 a 2 se ve výpisu uvedou i všechny vedlejší tresty uložené vedle nich.

(4) Ve výpisu, který se k účelu trestního řízení vydává prokurátoru, soudu, orgánu národního výboru nebo jinému veřejnému orgánu, se uvedou všechny hlavní i vedlejší tresty zapsané v rejstříku trestů.

§ 6

Kromě případů uvedených v § 4 nebo v širším rozsahu, než je stanoveno v § 5 odstavcích 1 až 3, lze výpis z rejstříku trestů vydat, jen osvědčí-li žadatel generální prokuratuře, že to vyžaduje důležitý obecný zájem.

§ 7

Úhrnné tresty uložené za trestné činy a přestupky se pro účely tohoto nařízení posuzují jako tresty uložené za trestné činy.


§ 8

Zrušuje se nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů, ve znění nařízení č. 39/1953 Sb.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.


Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru