Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/1952 Sb.Vládní nařízení o státní obchodní inspekci

Částka 43/1952
Platnost od 30.12.1952
Účinnost od 30.12.1952
Zrušeno k 28.12.1962 (122/1962 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

98.

Vládní nařízení

ze dne 2. prosince 1952

o státní obchodní inspekci

Vláda republiky Československé, přihlížejíc k důležitosti co nejlepší obsluhy spotřebitelů v prodejnách obchodní sítě a k zesílení boje proti porušování, zneužití a rozkrádání v obchodě, nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

(1) Aby bylo zabezpečeno včasné plnění usnesení vlády, týkajících se vnitřního obchodu, jakož i nedotknutelnost socialistického vlastnictví a rozvíjení vzorného obchodu, zřizuje se v ministerstvu vnitřního obchodu státní obchodní inspekce, která má své orgány v krajích, okresech a městech.

(2) Státní obchodní inspekce je kontrolním orgánem, který soustavně kontroluje, jak se v obchodních podnicích státních, komunálních, družstevních a soukromých a v podnicích společného stravování bez ohledu na to, komu podléhají, dodržují zákony, usnesení a nařízení vlády a nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.

§ 2

(1) Státní obchodní inspekce je součástí ministerstva vnitřního obchodu. V jejím čele je hlavní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu; při své práci řídí se hlavní obchodní inspektor pokyny ministra.

(2) Hlavnímu obchodnímu inspektoru jsou podřízeni krajští inspektoři, kteří jsou jmenováni a odvoláváni na jeho návrh ministrem vnitřního obchodu.

(3) Aby mohl plnit své povinnosti, má hlavní obchodní inspektor, jakož i krajští obchodní inspektoři nutný počet inspektorů v okresech a městech.

(4) Funkci hlavního obchodního inspektora vykonává na Slovensku oblastní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává se souhlasem ministra vnitřního obchodu pověřenec obchodu. Oblastní obchodní inspektor je ve své činnosti bezprostředně podřízen pověřenci obchodu.

ČÁST DRUHÁ

Povinnosti a práva státní obchodní inspekce

§ 3

(1) Úkolem státní obchodní inspekce je prověřovat, jak se ve všech státních, komunálních, družstevních a soukromých podnicích a v podnicích společného stravování plní zákony, usnesení a nařízení vlády, nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.

(2) Státní obchodní inspekce je povinna prověřovat:

a) správnost prodeje zboží spotřebitelům, pokud jde o dodržování čisté váhy a míry;

b) přísné zachovávání stanovených maloobchodních cen a obchodních přirážek v obchodních podnicích;

c) dodržování předepsaných povinných zásob a sortimentu zboží;

d) plnění stanovených norem pro skladbu a množství hotových jídel, podávaných v podnicích společného stravování;

e) zajištění drobných peněz pro pokladny a jejich správné vracení spotřebitelům při placení prodaného zboží;

f) dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů v obchodních podnicích;

g) správnost a přesnost vah a měřicích přístrojů, zejména zda jsou úředně ocejchovány; dbát, aby v obchodních podnicích, v nichž je to nařízeno, byly kontrolní váhy s nezbytnými sadami závaží;

h) plnění předpisů o převozu, skladování a úschově zboží, jakož i zajištění, aby obchodní podniky byly vybaveny nezbytným inventářem a zařízením; neporušenost a udržování inventáře a zařízení;

ch) dodržování předpisů, upravujících oběh zboží a způsob prodeje zboží na trhu.

(3) Státní inspekce je povinna:

a) vést rozhodný boj za včasné odhalování krádeží, zpronevěr a schodků, jakož i znehodnocování zboží a poškozování majetku obchodních podniků;

b) kontrolovat včasné a správné prošetření stížností a oznámení kupujících na nedostatky v práci obchodní sítě a podniků společného stravování a prověřovat opatření, učiněná vedením obchodních podniků na základě těchto stížností a oznámení.

§ 4

(1) Zjistí-li orgány státní obchodní inspekce, že došlo k porušení zákonů, usnesení a nařízení vlády, jakož i nařízení, směrnic a příkazů ve věcech vnitřního obchodu,

a) dávají vedoucím obchodních podniků a podniků společného stravování závazné pokyny a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a přestupků proti předpisům ve věcech vnitřního obchodu a kontrolují jejich splnění,

b) ukládají na místě blokové pokuty pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování,

c) ukládají provinivším se pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování pokuty od 100,- Kčs do 2000,- Kčs; mohou také navrhovat nadřízeným orgánům uložení disciplinárních trestů,

d) odevzdají vyšetřujícím orgánům materiál k trestnímu stíhání osob, které způsobily nedodržování maloobchodních cen, záměny druhů prodávaného zboží, oklamání kupujících nebo jiné nedovolené machinace.

(2) K opatření podle odstavce 1 písm. c) je oprávněný pouze krajský obchodní inspektor.

(3) Orgány státní obchodní inspekce mají při provádění své činnosti právo:

a) vstupovat do výrobních, skladových a jiných prostorů obchodních podniků a organisací a podniků společného stravování,

b) zakazovat prodej zboží nevhodného k zásobování obyvatelstva,

c) vyloučit z používání nesprávné váhy a míry,

d) v nutných případech zjistit zůstatky zboží a pokladní hotovosti v těch obchodních podnicích a podnicích společného stravování, kde byly odhaleny vážné nedostatky v obchodě.

(4) Obchodní podniky a organisace a podniky společného stravování jsou povinny předložit inspektorům státní obchodní inspekce na požádání všechny doklady, zprávy a vysvětlivky, nezbytné k provádění jejich úkolů.

§ 5

(1) Z rozhodnutí krajských obchodních inspektorů o uložení pokuty lze se odvolat do 15 dnů k hlavnímu obchodnímu inspektorovi, který o odvolání rozhodne s konečnou platností do tří týdnů ode dne, kdy mu bylo doručeno.

(2) Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být vymáhány též soudní exekucí. Pokuty připadají státu.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Krajští obchodní inspektoři spolupracují při plnění svých úkolů s národními výbory.

(2) Plány kontrolní činnosti dohodne krajský obchodní inspektor s krajským národním výborem.

(3) Krajský obchodní inspektor podává každý měsíc krajskému národnímu výboru výkaz o výsledcích své činnosti.

§ 7

Orgány státní obchodní inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dovědí při plnění svých kontrolních funkcí. Toto tajemství jsou pracovníci státní obchodní inspekce povinni zachovávat i po odchodu ze služby.

§ 8

(1) Podrobné směrnice o způsobu a pravidlech práce orgánů státní obchodní inspekce vydá ministr vnitřního obchodu.

(2) Výkon kontroly v objektech v oboru ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti upraví zvláštními předpisy ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministry národní obrany a národní bezpečnosti.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru