Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 93/1952 Sb.Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu

Částka 42/1952
Platnost od 28.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 06.07.1961 (62/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93.

Vládní nařízení

ze dne 30. prosince 1952

o náhradách příslušejících soudcům z lidu

Vláda republiky Československé nařizuje v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle § 30 odst. 3 a § 31 odst. 3 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:


§ 1

(1) Soudcům z lidu, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje náhradu za mzdu, která jim ušla výkonem soudcovské funkce, zaměstnavatel; náhradu za mzdu, která soudcům z lidu ušla výkonem jiné činnosti, s touto funkcí souvisící (dále jen "jiná činnost"), poskytuje stát.

(2) Náhrada za mzdu se poskytuje ve výši průměrného výdělku dosaženého v posledním mzdovém zúčtovacím období.

§ 2

(1) Soudcům z lidu, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje na jejich žádost náhradu za předvídaný ušlý výdělek (zvýšené vydání) stát.

(2) Náhrada činí 15 Kčs za každou započatou hodinu, nejvýše však 120 Kčs za celý den.

§ 3

(1) Soudci z lidu (§ 1), kterým bylo poskytnuto pracovní volno k výkonu soudcovské funkce nebo jiné činnosti, zůstávají bez přerušení povinně pojištěni jako zaměstnanci a nesmějí být z pojištění odhlášeni.

(2) Náhrady za ušlou mzdu jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro dávky národního nemocenského pojištění, jakož i pro dávky z důchodového zabezpečení.

§ 4

Náhrady za ušlou mzdu vyplácí soudcům z lidu jejich zaměstnavatel. Částku, kterou zaměstnavatel vyplatil na náhradě za mzdu ušlou výkonem jiné činnosti, jakož i příslušnou část pojistného, je soudní správa povinna zaměstnavateli uhradit.

§ 5

Nárok na náhrady, které je povinen poskytovat stát, je třeba uplatnit vždy do 15 dnů po skončení výkonu soudcovské funkce nebo jiné činnosti; o tomto nároku rozhoduje orgán soudní správy, který byl tím pověřen; proti jeho rozhodnutí není opravného prostředku.


§ 6

Vládní nařízení č. 25/1949 Sb., o náhradách příslušejících soudcům z lidu, se zrušuje.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru