Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 91/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd

Částka 41/1952
Platnost od 24.12.1952
Účinnost od 24.12.1952
Zrušeno k 18.07.1963 (54/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91.

Vládní nařízení

ze dne 9. prosince 1952,

kterým se provádí zákon o Československé akademii věd.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 písm.b) a c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd (dále jen "Akademie"):


§ 1

Majetek Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Orientálního ústavu, Slovanského ústavu a Národní rady badatelské, jakož i nadací a fondů, které jsou ve správě těchto institucí, je národní majetek, který stát svěřuje Akademii. Ministr školství, věd a umění může však v dohodě s presidentem Akademie do konce roku 1953 některé části tohoto majetku svěřit do správy nebo odevzdat do trvalého užívání jiným socialistickým právnickým osobám nebo učinit o nich jiná opatření anebo může je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření.

§ 2

Majetkové podstaty dosavadních ústředních výzkumných ústavů se svěřují do správy Akademie.

§ 3

(1) Příslušný ministr svěří v dohodě s presidentem Akademie do správy Akademie i jiný národní majetek, pokud je to účelné k plnění úkolů Akademie.

(2) Presidium Akademie může ze správy Akademie vyjmout některé části majetku a převést je v dohodě s příslušným ministrem do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření.

§ 4

(1) O pověření jednotlivých složek Akademie výkonem správy majetku rozhodne presidium Akademie, které rozhodováním v méně závažných případech může pověřit hlavního sekretáře. Předpisy o stanovení a změně kmenového jmění nejsou dotčeny.

(2) Majetek nadací a fondů, který stát svěřil Akademii (§ 1), stává se nedělitelnou částí jejího majetku. Dosavadní úkoly těchto nadací a fondů plní Akademie v rámci své činnosti svými rozpočtovými prostředky.

§ 5

Při sestavování rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky má presidium Akademie působnost, která ve státní správě přísluší ústřednímu úřadu. Pro správu národního majetku svěřeného Akademii platí předpisy o správě a nakládání s národním majetkem ve správě ústředních úřadů.


§ 6

Zrušují se ustanovení odporující tomuto nařízení. Zejména se zrušuje vládní nařízení č. 80/1950 Sb., o zřízení ústředních výzkumných ústavů.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr školství, věd a umění, ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministr financí v dohodě s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru