Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 83/1952 Sb.Zákon o rozpočtech národních výborů

Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1959 (8/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83.

Zákon

ze dne 11. prosince 1952

o rozpočtech národních výborů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Aby byl zajištěn další rozvoj místního hospodářství a kultury a aby byla zvýšena odpovědnost národních výborů za účelné a hospodárné vydávání finančních prostředků a za vybírání státních příjmů, buduje se soustava samostatných rozpočtů národních výborů, které jsou součástí státního rozpočtu.

§ 2

Základní ustanovení

(1) Každý národní výbor hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(2) V rozpočtech národních výborů se soustřeďují a jimi se zajišťují prostředky k plnění úkolů národních výborů jako místních orgánů státní moci a k plnění úkolů jejich výkonných a správních složek a stanoví se vzájemné finanční vztahy národních výborů k podnikům místního průmyslu a komunálního hospodářství.

(3) Rozpočty národních výborů jsou součástí státního rozpočtu.

§ 3

Výdaje

(1) Národní výbory rozpočtují výdaje potřebné na rozvoj místního průmyslu a komunálního hospodářství, na vzdělání, na zdravotnictví, na plnění jiných úkolů a na vydržování místních orgánů státní moci a jejich výkonných a správních složek. Při tom se řídí státním plánem rozvoje národního hospodářství a programem své ostatní činnosti.

(2) Národní výbory jsou povinny plnit své úkoly co nejúčelněji a nejhospodárněji.

§ 4

Příjmy

(1) Rozpočtovými příjmy národních výborů jsou:

a) odvody podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství,

b) daně, o nichž tak stanoví zvláštní předpisy, a místní poplatky,

c) výnos národního majetku spravovaného národním výborem, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

d) podíly na státních příjmech,

e) jiné příjmy.

(2) Vláda stanoví nařízením podmínky pro přijetí darů a jiných věnování a pro pořádání sbírek národními výbory.

(3) Národní výbory jsou povinny dbát, aby plně využily svých příjmových zdrojů a aby si opatřovaly nové vhodné příjmové zdroje ve své hospodářské činnosti.

§ 5

Vztahy podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství k rozpočtům národních výborů

(1) V rozpočtech národních výborů se určí ve shodě se státním plánem rozvoje národního hospodářství části zisků, přebytky vlastních oběžných prostředků a jiné odvody podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství a dále příděly těmto podnikům na financování investic, na zvýšení vlastních oběžných prostředků, na plánovanou úhradu nákladů a na ostatní plánované úkoly. O těchto vztazích platí zvláštní předpisy.

(2) Národní výbory jsou povinny dbát o to, aby rozvíjely a rozšiřovaly svou hospodářskou základnu; pečují, aby podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství, opatřujíce náležitě potřeby obyvatelstva a poskytujíce všestranně místní služby, vytvořily plánovitým rozvíjením své hospodářské činnosti, snižováním vlastních nákladů a odkrýváním a využíváním skrytých reserv bezpečný a spolehlivý zdroj rozpočtových příjmů národních výborů .

§ 6

Vyrovnanost rozpočtu

(1) Rozpočet národního výboru musí být vyrovnán.

(2) Rozpočtový zákon stanoví každoročně podíly na státních příjmech pro rozpočty krajů , krajské národní výbory stanoví podíly pro rozpočty okresů a okresní národní výbory stanoví podíly pro rozpočty místních národních výborů.

(3) Podíly na státních příjmech jsou národním výborům poukazovány v poměru, jak byly tyto příjmy v jejich obvodech vybrány.

§ 7

Sestavování rozpočtů

(1) Rozpočty národních výborů se sestavují na stejné rozpočtové období jako státní rozpočet.

(2) Skladba rozpočtů národních výborů je v souladu se skladbou státního rozpočtu.

(3) Vláda stanoví zásady pro sestavení rozpočtů národních výborů, pro jejich vyrovnávání a pro jejich zařazení do státního rozpočtu.

(4) Vláda stanoví nařízením, jak národní výbory projednávají rozpočty a jak se na nich usnášejí.

§ 8

Plnění rozpočtů národních výborů

(1) Národní výbory hospodaří podle svých rozpočtů; při tom se řídí ustanoveními rozpočtového zákona, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy platnými pro hospodaření v jednotlivých oborech jejich činnosti.

(2) Nový úkol, na nějž není v rozpočtu národního výboru pamatováno, může být národnímu výboru uložen jen vládou nebo z jejího pověření; přitom učiní vláda opatření k zajištění tohoto úkolu.

(3) Vláda upraví odvod přebytků hospodaření národních výborů.

(4) Vláda určí, v e kterých případech a jak smí národní výbor hospodařit mimorozpočtovými prostředky.

(5) Ministerstvo financí upraví směrnicemi poukazovací právo, pokladní službu, platební styk a kontrolu plnění rozpočtů národních výborů.

§ 9zrušeno

§ 10

Půjčky a záruky

(1) Národní výbory nemohou uzavírat půjčky.

(2) Národní výbory se mohou zaručovat jen za závazky podřízených podniků a jen do výše úměrné svým příjmům z hospodářské činnosti; podrobnosti upraví ministerstvo financí. Za jiné závazky se mohou národní výbory zaručovat jen podle zvláštních předpisů.

§ 11

Účetní evidence

Národní výbory vedou účetní evidenci o vlastním hospodaření a řídí, organisují a kontrolují účetní evidenci podřízených účetních jednotek. Na splnění této povinnosti lze vázat vyplácení podílů na státních příjmech.

§ 12

Dohled

Dohled na plnění rozpočtů národních výborů vykonávají národní výbory vyššího stupně a ministerstvo financí, ve svém oboru působnosti též věcně příslušné ústřední úřady.


§ 13

Zrušovací ustanoven

Zákon č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů, se zrušuje. Vládní nařízení č. 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory, zůstává v platnosti; vláda je může nařízením zrušit.


§ 14

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dvořák v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru