Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 82/1952 Sb.Zákon o místních poplatcích

Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1991 (565/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82.

Zákon

ze dne 11. prosince 1952

o místních poplatcích

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Místní poplatky (dále jen "poplatky") spravují místní národní výbory jako své rozpočtové příjmy.

§ 2

(1) Druhy poplatků, které jsou místní národní výbory povinny vybírat, stanoví vláda a předpisy o těchto poplatcích vydá ministr financí; v nich se upraví také věcné ručení, osvobození od poplatků a úlevy, následky nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, řízení, kontrola a dohled.

(2) Ministr financí může v předpisech o jednotlivém poplatku stanovit, že jej spravují jako svůj rozpočtový příjem okresní nebo krajské národní výbory.

(3) Vláda také stanoví, kdy může upravovat sazby poplatků v dohodě s ministerstvem financí ministerstvo, jehož působnosti se poplatky týkají, anebo kdy podle směrnic těchto ministerstev určí sazby poplatků národní výbory.

(4) Splatné a nezaplacené poplatky se vymáhají správní nebo soudní exekucí.

§ 3

Národní výbory, které poplatky spravují, mohou

a) ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí snížit nebo prominout poplatek v jednotlivých případech;

b) povolit splátky nebo lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.

§ 4

Poplatníci jsou oprávněni a povinni spolupůsobit při kontrole, poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazní prostředky, předložit písemnosti a pomůcky týkající se skutečností rozhodných pro vyměření poplatku a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.

§ 5

(1) Předpisy a opatření upravující věci, na které se vztahuje tento zákon, zůstávají v platnosti, dokud nebudou nahrazeny předpisy vydanými podle tohoto zákona.


§ 6

Zrušují se

1. ustanovení § 14 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby, a předpisy podle něho vydané;

2. ustanovení § 11 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby, a předpisy podle nich vydané.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru