Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 79/1952 Sb.Zákon o živnostenské dani

Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1962 (145/1961 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79.

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1952

o živnostenské dani

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Daňová povinnost

§ 1

Kdo a jak platí daň

(1) Daň platí fysické osoby, které provozují jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví a j.).

(2) Daň se platí pevnými částkami podle druhu živností a podle počtu zaměstnaných osob.

§ 2

Sazba daně

(1) Daň se vybírá podle této tabulky:

Druh živnosti Pracuje-li v podniku Za každého dalšího zaměstnance  (včetně učňů) se připočítá Kčs 
 poplatník sám s 1 zaměstnancem  nebo učněm s 2 zaměstnanci  (včetně učňů)  s 3 zaměstnanci (včetně učňů) 
 činí daň ročně Kčs 
 Řemeslné živnosti I. třídy  4 000  8 000  15 000  23 000  10 000 
 Řemeslné živnosti II. třídy  6 000  12 000  22 000  34 000  14 000 
 Hostinství  8 000  16 000  30 000  48 000  20 000 
 Povoznictví s koňskými potahy  10 000  20 000  35 000  55 000  25 000 
 Autodoprava  12 000  25 000  45 000  70 000  30 000 
 Obchodní činnost   12 000  25 000  45 000  70 000  30 000 

(2) Seznam řemeslných živností I. a II. třídy vydá vláda.

(3) Provozuje-li tatáž osoba více živností, platí daň z každé živnosti zvlášť.

(4) K osobám činným v živnosti se nepočítají poplatníkova manželka (manžel), družka (druh), nezletilé děti a nezletilí vnuci a osvojenci.

§ 3

Úleva v daňové povinnosti

Okresní národní výbory mohou přestárlým nebo prokázaně invalidním poplatníkům, kteří v živnosti pracují sami, povolit částečné nebo úplné osvobození od daně.

Kontrola a placení daně

§ 4

Hlášení o daňové povinnosti

(1) Poplatník je povinen podat každoročně do 30. června a do 31. prosince hlášení o daňové povinnosti okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bydlí.

(2) Nepodá-li poplatník hlášení včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.

(3) Poplatník podléhá kontrole okresních a krajských národních výborů, které na místě prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a daňových hlášení.

§ 5

Splatnost daně

(1) Poplatník je povinen platit daň dopředu čtvrtletně, a to za prvé čtvrtletí do 15. února, za druhé čtvrtletí do 15. května, za třetí čtvrtletí do 15. srpna a za čtvrté čtvrtletí do 15. listopadu.

(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu.

§ 6

Promlčení

(1) Vybrání daně se promlčuje po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž daň byla splatná.

(2) Je-li proveden úkon k předepsání nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.


Závěrečná ustanovení

§ 7

Zmocnění

(1) Vláda může osvobodit od daně některé druhy dani podrobené činnosti.

(2) Ministerstvo financí:

a) může osvobodit určité poplatníky od daně;

b) může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z provádění tohoto zákona;

c) se zmocňuje upravovat lhůty k podávání hlášení o živnostenské dani odchylně od ustanovení § 4 a stanovit, kdy a za jakých podmínek není poplatník povinen podávat hlášení o živnostenské dani;

d) se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;

e) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.

§ 8

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru