Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 75/1952 Sb.Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací

Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1967 (113/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75.

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1952

o důchodové dani družstev a jiných organisací

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Daňová povinnost

§ 1

Kdo platí daň

(1) Důchodové dani družstev a jiných organisací podléhají:

a) družstva a jejich organisace s výjimkou jednotných zemědělských družstev;

b) podniky dobrovolných a jiných organisací;

c) akciové společnosti a ostatní sdružení osob.

(2) Osoby a podniky uvedené v odstavci 1 nepodléhají dani, pokud odvádějí zisk do státního rozpočtu.

§ 2

Z čeho se platí daň

Družstva, jejich organisace a osoby uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) platí daň ze zisku z veškeré své činnosti a z hospodaření veškerým svým majetkem, podniky dobrovolných a jiných organisací platí daň ze zisku z hospodářské činnosti.

§ 3

Zdaňovací období

Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.

§ 4

Základ daně

(1) Základem daně je bilanční zisk, dosažený za zdaňovací období a upravený podle odstavce 2.

(2) Bilanční zisk se zvýší o částky, které jej zkrátily a které nepatří k nákladům vynaloženým na jeho dosažení, a sníží se o částky, které jej zvýšily a které nejsou výsledkem dani podrobené činnosti. Způsob, jak se zjistí tento dani podrobený zisk, stanoví ministr financí.

(3) Je-li u soukromě hospodařících poplatníků dani podrobený zisk nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy, je základem daně 30 % nákladu na hrubé mzdy.

§ 5

Sazba daně

(1) Daň činí:

1. u výrobních družstev:
při rentabilitě
do 3 % 25 % z dani podrobené ho zisku,
nad 3 % do 5 % 25 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 3 % úplných vlastních nákladů, a 50 % ze zbytku zisku,
nad 5 % do 8 % 35 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 5 % úplných vlastních nákladů, a 55 % ze zbytku zisku,
nad 8 % do 12 % 42,5 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 8 % úplných vlastních nákladů, a 65 % ze zbytku zisku,
nad 12 % do 15 % 50 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 12 % úplných vlastních nákladů, a 75 % ze zbytku zisku,
nad 15 % do 20 % 55 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 15 % úplných vlastních nákladů, a 80 % ze zbytku zisku,
nad 20 % do 25 % 61,2 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 20 % úplných vlastních nákladů, a 85 % ze zbytku zisku,
nad 25 % 66 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 25 % úplných vlastních nákladů, a 90 % ze zbytku zisku;
2. u spotřebních družstev a jejich organisací, u svazů výrobních družstev a u Ústřední rady družstev 25 % dani podrobeného zisku;
3. u ostatních družstev, jakož i u podniků svazů výrobních družstev a u podniků Ústřední rady družstev:
při dani podrobeném zisku do 50.000 Kčs 40 %,
při dani podrobeném zisku nad 50.000 Kčs do 80.000 Kčs 50 %
a při dani podrobeném zisku nad 80.000 Kčs 60 % dani podrobeného zisku;
4. u podniků dobrovolných a jiných organisací:
z prvních 80.000 Kčs dani podrobeného zisku 10 %
a ze zbytku dani podrobeného zisku 20 %;
5. u ostatních poplatníků:
z prvních 80.000 Kčs základu daně 75 % a
ze zbytku základu daně 90 %.

(2) Družstvům invalidů se daň podle odstavce 1 č. 1 sníží o částku, která činí 5 % dani podrobeného zisku.

(3) Rentabilitou se pro účely tohoto zákona rozumí poměr dani podrobeného zisku k úplným vlastním nákladům.

Vyměření a placení daně

§ 6

Přiznání

(1) Poplatník je povinen podat do 31. března po uplynutí zdaňovacího období přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý kalendářní rok.

(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.

§ 7

Vyměření a kontrola daně

(1) O vyměření daně zpraví okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.

(2) Poplatníci podléhají kontrole okresních a krajských národních výborů, které přímo v podniku prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a daňových přiznání.

§ 8

Odvolání

(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru, který platební výměr vydal, do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(2) O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250 000 Kčs.

§ 9

Placení daně

(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. března po uplynutí kalendářního roku . Je-li vyměřená daň vyšší, je rozdíl splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(2) Poplatník je povinen platit pravidelné čtvrtletní zálohy na daň za běžný kalendářní rok, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy koncem kalendářního čtvrtletí, za které se daň odvádí.

(3) Nebyla-li daň podle odstavců 1 a 2 včas zaplacena, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % dlužné částky.

§ 10

Promlčení

(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku , v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

§ 11

Zmocnění

(1) Vláda může od daně zcela nebo částečně osvobodit určité poplatníky nebo skupiny poplatníků.

(2) Ministr financí může upravit sazbu daně odchylně od § 5, vyžaduje-li to úspěšné plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo jiné důležité zájmy.

(3) Ministerstvo financí:

a) může upravit zálohové odvádění daně způsobem odchylným od ustanovení § 9 odst. 2;

b) může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z provádění tohoto zákona;

c) se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;

d) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.


Závěrečná ustanovení

§ 12

Daň podle tohoto zákona se vyměří po prvé za kalendářní rok 1952.

§ 13

Veškeré právní předpisy, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, se zrušují.

§ 14

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 59/1956 Sb. Čl. 2

Ustanovení tohoto zákona se použije po prvé pro zdanění zisků za rok 1956.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru