Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 74/1952 Sb.Zákon o dani z výkonů

Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1962 (67/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74.

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1952

o dani z výkonů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Aby se pravidelně a včas odčerpávala do státního rozpočtu část akumulace vytvářené podniky socialistického sektoru prováděním prací a poskytováním služeb, zavádí se daň z výkonů (dále jen "daň").

§ 2

Kdo odvádí daň

Daň odvádějí podniky, organisace a zařízení socialistického sektoru (dále jen "podniky") s výjimkou podniků určených nebo zřízených pro provozování zahraničního obchodu.

§ 3

Co podléhá dani

Dani podléhá obrat z těchto prací a služeb (dále jen "výkony") prováděných podnikem pro jiného:

1. zhotovování výrobků z materiálu dodaného tím, kdo zhotovení výrobku objednal,

2. oprav a správek věcí,

3. silniční dopravy,

4. jiných výkonů (též poslužných) s výjimkou výkonů průmyslových a s výjimkou výkonů v zemědělské výrobě.

§ 4

Zdanitelný obrat

(1) Zdanitelným obratem je cena výkonu včetně ceny drobného materiálu opatřeného a použitého podnikem, který výkon provádí.

(2) Zdanitelnost obratu vzniká vyhotovením faktury a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o výkonu.

§ 5

Osvobození

(1) Jednotná zemědělská družstva se u výkonů jimi prováděných od daně osvobozují.

(2) Vláda může stanovit další osvobození od daně.

§ 6

Jak se stanoví daň

Sazba daně se určuje od 1 % do 20 % z ceny výkonu a stanoví ji vláda.

§ 7

Podpůrná platnost zákona o dani z obratu

Ustanovení §§ 7 až 10 a §§ 12 až 16 zákona o dani z obratu platí obdobně pro daň podle tohoto zákona.

§ 8

Nejvyšší vedení a dozor

Nejvyšší vedení, dozor a vydávání směrnic zásadního rázu přísluší ministerstvu financí.

§ 9

Zmocnění

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby podle potřeb státního národohospodářského plánu vyhláškou v Úředním listě nebo jiným vhodným způsobem

a) vydával předpisy k provádění zákona,

b) upravil jinak zdanění v případech, kde toho vyžaduje úspěšné plnění státního národohospodářského plánu nebo jiné důležité zájmy nebo hospodárnější způsob provádění tohoto zákona.

(2) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně.


§ 10

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru