Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 71/1952 Sb.Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu

Částka 36/1952
Platnost od 17.12.1952
Účinnost od 17.12.1952
Zrušeno k 01.01.1957 (68/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71.

Zákon

ze dne 12. prosince 1952

o organisaci tělesné výchovy a sportu

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Tělesná výchova a sport jako významná složka kultury je v lidové demokracii neodlučitelnou součástí socialistické výchovy. Jejím úkolem je především udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou a brannou zdatnost a pracovní výkonnost a vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického zřízení v duchu socialistického vlastenectví, jakož i v boji za udržení světového míru.

§ 2

Jednotné státní řízení a kontrolu tělesné výchovy a sportu uskutečňuje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé (dále jen "Státní výbor") jako ústřední orgán státní správy v oboru tělesné výchovy a sportu.

§ 3

(1) Státní výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu Státního výboru na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky. Náměstky předsedy a ostatní členy Státního výboru jmenuje a odvolává vláda.

(2) Státní výbor se ve své práci opírá o iniciativu a přímou účast dobrovolných pracovníků a má potřebný výkonný aparát. Pracovníci tohoto aparátu jsou státními zaměstnanci.

§ 4

(1) Na Slovensku vykonává Státní výbor svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport při sboru pověřenců (dále jen "Slovenský výbor").

(2) Předsedu Slovenského výboru jmenuje a odvolává vláda, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává sbor pověřenců. Předseda Slovenského výboru je členem Státního výboru.

§ 5

Státní výbor je vrcholným orgánem tělovýchovného hnutí a organisátorem rozvoje tělesné výchovy a sportu v Československu. Přísluší mu zejména vytyčovat jednotné zásady pro provádění tělesné výchovy a sportu, usměrňovat v rámci těchto zásad činnost ústředních úřadů, pečovat všemi vhodnými prostředky o plánovitý výzkum a rozvoj tělesné výchovy a sportu, o mezinárodní sportovní styky, o výchovu pracovníků v tělesné výchově a sportu a jejich rozmisťování, o jednotnou úpravu tělovýchovných a sportovních zařízení a potřeb a o jejich účelné využití, jakož i řídit v tom směru činnost národních výborů a organisací a složek, v nichž se tělesná výchova a sport provádí.

§ 6

(1) Státní výbor vykonává vrchní správu a dozor nad výběrovými a vysokými školami tělovýchovnými a nad tělovýchovnými a sportovními učilišti.

(2) Vysoké školy tělovýchovné zřizuje a zrušuje vláda nařízením; studijní a zkušební předpisy pro ně vydává Státní výbor v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění.

(3) Ustanovení zákonů č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona) a č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, se vztahují přiměřeně i na školy tělovýchovné; vláda může stanovit potřebné odchylky. Vláda též upraví součinnost ministerstva školství, věd a umění ve věcech řízení vyučování předmětům všeobecně vzdělávacím a vyučování odborným tělovýchovným předmětům po stránce pedagogickomethodické.

§ 7

(1) Organisace a způsob jednání Státního výboru, jakož i jeho působnost budou blíže upraveny statutem, který vydá Státní výbor se souhlasem vlády.

(2) V oboru své působnosti může Státní výbor vydávat obecné předpisy.

§ 8

(1) Při krajských a okresních (ústředních, jednotných, obvodních) národních výborech se zřizují výbory pro tělesnou výchovu a sport, které obstarávají státní správu ve věcech tělesné výchovy a sportu. Státní výbor může v dohodě s úřadem předsednictva vlády zřídit výbory pro tělesnou výchovu a sport také při některých místních národních výborech.

(2) Výbor pro tělesnou výchovu a sport je podřízen jednak vyššímu výboru pro tělesnou výchovu a sport, jednak národnímu výboru, při němž je zřízen.

(3) Předsedu výboru pro tělesnou výchovu a sport povolává a odvolává národní výbor, při němž je výbor pro tělesnou výchovu a sport zřízen, a schvaluje jej vyšší výbor pro tělesnou výchovu a sport.

(4) Pracovníci aparátu výboru pro tělesnou výchovu a sport jsou zaměstnanci národního výboru.

(5) Podrobnosti o jmenování členů výborů pro tělesnou výchovu a sport a o organisaci a působnosti těchto výborů stanoví Státní výbor v dohodě s úřadem předsednictva vlády.

§ 9

(1) Dobrovolná tělesná výchova a sport se provádí v tělovýchovných a sportovních organisacích, které se vytvářejí zejména při Revolučním odborovém hnutí, dále jako organisace státních pracovních záloh nebo obyvatelstva na vesnici (Sokol), a v příslušných organisačních útvarech ozbrojených sborů; provádí se též ve školách a v jiných vhodných složkách.

(2) Na úseku tělesné výchovy a sportu zaměřeném k zvýšení brannosti Státní výbor a Svaz pro spolupráci s armádou úzce spolupracují. Působnost Státního výboru se však nevztahuje na zvláštní prvky tělesné přípravy jako součásti branné výchovy.

§ 10

(1) Provádění tělesné výchovy a sportu se organisuje zásadně podle pracoviště.

(2) Základem systému tělesné výchovy a sportu je odznak zdatnosti "Připraven k práci a obraně vlasti" a jednotná sportovní klasifikace.

(3) Podmínky pro udělování odznaku zdatnosti a pro jednotnou sportovní klasifikaci stanoví Státní výbor.

§ 11

(1) Zvlášť zasloužilým a vynikajícím pracovníkům v oboru tělesné výchovy a sportu může president republiky na návrh vlády udělit čestný titul "zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu".

(2) Vynikajícím sportovcům může Státní výbor udělit čestné tituly "mistr sportu" a "zasloužilý mistr sportu". Státní výbor stanoví bližší podmínky pro udělování těchto čestných titulů.

(3) Pocty spojené s čestnými tituly stanoví vláda nařízením, které vydá se souhlasem presidenta republiky.

§ 12

Předseda Státního výboru může v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými ministry zřizovat v oboru své působnosti národní podniky. O zřizování a právních poměrech těchto podniků platí přiměřeně předpisy o obdobných národních podnicích v jiných odvětvích.

§ 13

Majetek (práva a závazky) sokolských jednot v závodech, úřadech, ústavech a na vysokých školách přechází na příslušné závodní skupiny Revolučního odborového hnutí. Příslušné zápisy v pozemkových knihách se provedou s odvoláním na tento zákon při příležitosti nejbližšího zápisu. Státní výbor nebo z jeho pověření nižší výbor pro tělesnou výchovu a sport může, bude-li to nutné, rozhodnout o přechodu majetku Československé obce sokolské, po případě jejích organisačních složek.

§ 14

(1) Jestliže toho vyžaduje naléhavý obecný zájem, lze pro účely tělesné výchovy a sportu vyvlastnit potřebné nemovitosti a tělovýchovné a sportovní potřeby.

(2) O řízení při vyvlastňování a o stanovení náhrady platí přiměřeně ustanovení o vyvlastňování k účelům obrany státu. Potvrzení o naléhavosti vyvlastnění nemovitostí vydává Státní výbor.

§ 15

Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport a Slovenský úřad pro tělesnou výchovu a sport se zrušují.

§ 16

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto zákona před jeho účinností se považují za opatření podle tohoto zákona.


§ 17

(1) Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu.

(2) Zejména se zrušují:

1. zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport,

2. vládní nařízení č. 39/1950 Sb., kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport,

3. zákon Slovenské národní rady č. 5/1950 Sb. SNR, o organisaci a složení Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport.

(3) Do vydání předpisů podle tohoto zákona se postupuje podle dosavadních předpisů, pokud neodporují tomuto zákonu.


§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dvořák v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru