Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 62/1952 Sb.Zákon o rybářství

Částka 34/1952
Platnost od 17.11.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 19.12.1963 (102/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62.

Zákon

ze dne 29. října 1952

o rybářství

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Úvodní a všeobecná ustanovení

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je upravit podle zásad socialistického hospodaření chov ryb a jiných vodních zvířat v tekoucích vodách i rybnících tak, aby přispíval k dalšímu zlepšení výživy pracujících.

§ 2

Rybářské právo v tekoucích vodách a hospodaření v rybnících

(1) Rybářství se provozuje:

a) výkonem rybářského práva v tekoucích vodách,

b) hospodařením v rybnících.

(2) Rybářské právo opravňuje chovat, hájit, lovit a přivlastňovat si v tekoucích vodách ryby, raky a perlorodku říční a ostatní škeble.

(3) Ustanovení tohoto zákona o rybářském právu v tekoucích vodách platí též o rybářském právu v přehradách, jezerech, propadlinách vzniklých těžbami, odstavených ramenech vzniklých regulací a tůních. V pochybnostech, zda jde o tekoucí vody nebo rybník, rozhoduje okresní národní výbor.

ODDÍL II

Rybářské právo v tekoucích vodách

§ 3

Zestátnění rybářských práv

(1) Rybářské právo v tekoucích vodách patří státu. Rybářská práva, která dosud patřila jiným osobám, zanikají bez náhrady.

(2) Dosavadní nájemní smlouvy o rybářských právech se zrušují; z důvodu tohoto zrušení mají nájemci nárok jen na vrácení poměrné části nájemného, pokud bylo zaplaceno předem.

§ 4

Výkon rybářského práva

Stát umožní výkon rybářského práva v širokém rozsahu pracujícím, a to prostřednictvím orgánů, jež stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu. V tekoucích vodách na pozemcích vojenské správy vykonává stát rybářské právo prostřednictvím odborných orgánů vojenské správy.

§ 5

Rybářské revíry

Ministerstvo zemědělství rozdělí v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu tekoucí vody na rybářské revíry tak, aby se umožnil řádný a plánovitý výkon rybářského práva. Při tom provede v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu též územní rozdělení výkonu rybářského práva mezi orgány stanovené podle § 4.

§ 6

Rybářský hospodář

Pro každý rybářský revír musí být ustanoven rybářský hospodář a jeho zástupce; ustanovuje je se souhlasem krajského národního výboru ten, kdo sám vykonává v revíru rybářské právo. Rybářský hospodář (zástupce) je povinen hospodařit podle hospodářského plánu a odpovídá za řádné hospodaření v revíru.

§ 7

Rybářský lístek a povolenka k rybolovu

(1) Kdo loví ryby v tekoucích vodách, musí mít při sobě rybářský lístek vydaný okresním národním výborem a povolenku k rybolovu vydanou rybářským hospodářem a je povinen se řídit rybářským řádem vydaným ministerstvem zemědělství.

(2) Ministerstvo zemědělství spolu s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu může ve výjimečných případech vydat povolenku, která opravňuje k lovu ryb na celém území státu. Tato povolenka nahrazuje jak rybářský lístek vydaný okresním národním výborem, tak i povolenku k rybolovu vydanou rybářským hospodářem.

§ 8

Chráněné oblasti

Pokud toho vyžaduje zájem chovu ryb (tření ryb, odchov rybího plůdku, přezimování a pod.), po případě chovu jiných vodních zvířat, může krajský národní výbor, a podle jeho zmocnění i okresní národní výbor, prohlásit části rybářských revírů za chráněné oblasti.

§ 9

Přístup na cizí pozemky za účelem výkonu rybářského práva

K výkonu rybářského práva mohou oprávněné osoby vstupovat na pobřežní pozemky, na něž není vstup zakázán v obecném zájmu. Jsou však povinny nahradit škodu způsobenou výkonem rybářského práva.

§ 10

Výkon rybářského práva na pozemcích zaplavených při povodni

Držitelé pozemků zaplavených při povodni nejsou oprávněni lovit ryby na těchto pozemcích a nesmějí činit opatření, jimiž by zabránili rybám vrátit se do tekoucí vody; mohou si přivlastnit jen ty ryby, které zůstaly na jejich pozemcích po opadnutí vody, jestliže rybářský hospodář do tří dnů po opadnutí vody neučinil opatření k záchraně ryb.

§ 11

Ochrana rybářství

Při projektování, budování, provozu a udržování vodních děl a zařízení a při jiném užívání tekoucích vod je nutno přihlížet k potřebám rybářství; platí o tom předpisy o hospodaření s vodami.

ODDÍL III

Hospodaření v rybnících

§ 12

Držitelé rybníků, pokud jsou způsobilé pro chov ryb, jsou povinni udržovat rybníky v řádném hospodářském stavu a řádně v nich hospodařit.

ODDÍL IV

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 13

Zavádění chovu nových druhů ryb a jiných vodních zvířat

Zavádět chov ryb a jiných vodních zvířat, které nebyly dosud chovány ve vodách Československé republiky, lze jen se souhlasem ministerstva zemědělství, které jej udělí v dohodě s ministerstvy školství, věd a umění, lesů a dřevařského průmyslu a zdravotnictví.

§ 14

Výkon rybářského práva v pohraničních územích

Pokud mezinárodní smlouvy mají o výkonu rybářského práva v pohraničních územích a ve vodních tocích prohlášených za mezinárodní toky zvláštní ustanovení, platí tato ustanovení.

§ 15

Přechodná opatření

(1) Rybářské lístky, průkazy a oprávnění k výkonu rybářských práv a povolenky k rybolovu, vydané podle dosavadních předpisů, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1952.

(2) Dosavadní uživatelé rybářských práv jsou oprávněni a povinni rybářská práva řádně vykonávat do doby, kdy se ujmou výkonu rybářského práva orgány stanovené podle § 4.

(3) Opatření učiněná podle tohoto zákona před jeho účinností pokládají se za učiněná podle tohoto zákona.

§ 16

Prováděcí předpisy

Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a po slyšení Ústřední rady odborů podrobné předpisy k provedení tohoto zákona. Při tom může zejména stanovit, která jiná vodní zvířata, než zvířata uvedená v § 2 odst. 2, jsou předmětem rybářského práva, dobu hájení jednotlivých druhů ryb a jiných vodních zvířat, způsoby a podmínky jejich lovu a zákonnou míru ryb, způsob hubení, po případě chovu zvířat ohrožujících chov ryb a jiných vodních zvířat, podrobnosti o hospodaření v rybnících, o umělém chovu ryb a o způsobilosti odborných pracovních sil v rybničním hospodářství a v umělém chovu ryb, dále upravit podrobnosti o tvoření rybářských revírů, o vyznačení a změnách jejich hranic a jejich pronajímání a hospodaření v nich, způsobilost rybářského hospodáře, vydávání rybářských lístků (zejména komu nesmí být rybářský lístek vydán, komu může být jeho vydání odepřeno), vydávání povolenek k rybolovu, zřizování chráněných oblastí a jejich vyznačení v přírodě a uložit povinnost ustanovit přísežného hajného k ochraně rybářství.


§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušují se předpisy, které odporují ustanovením tohoto zákona, zejména

1. zákon č. 22/1885 čes. z. z., o některých opatřeních ke zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,

2. zákon č. 58/1885 ř. z., o úpravě rybářství ve vodách vnitrozemských,

3. rybářský zákon č. 62/1896 mor. z. z., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,

4. zákon č. 79/1882 mor. z. z., o některých opatřeních ke zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách,

5. zák. čl. XIX/1888, o rybářství,

6. vládní nařízení č. 306/1936 Sb., o úpravě rybářství v zemích Slovenské a Podkarpatoruské,

7. vládní nařízení č. 5/1942 Sb., o částečné úpravě rybářství,

8. vládní nařízení č. 167/1943 Sb., kterým se částečně upravuje obhospodařování rybníků.


§ 18

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.

Přesunout nahoru